دختران نوجوان ایرانی و اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی؛ مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: نوجوانی، سن چالش ها و فرصت ها است. امروزه عبور به بزرگسالی بدون آگاهی کافی در مورد اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی بسیار دشوار می باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف نقطه نظرات و تجربیات دختران نوجوان و بزرگسالان کلیدی در رابطه با ضرورت فراهم کردن خدمات بهداشت باروری و جنسی برای دختران نوجوان ایرانی انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که در دوره زمانی بهمن1390 تا آذر 1391 انجام شد. داده ها از طریق انجام بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختارمند با 247 دختر نوجوان و 71 بزرگسال کلیدی در جامعه شامل مادران، مشاوران مدرسه، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، مدیران دولتی و غیر دولتی برنامه های بهداشتی، سیاست گذاران اصلی نظام سلامت، جامعه شناسان و روحانیون در شهرهای شاهرود، مشهد، تهران و قم جمع آوری شد. تمام مصاحبه ها ضبط و پیاده شد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 کدگذاری و طبقه بندی شدند.
یافته‌ها: دلایل اصلی ضرورت ارائه اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی به دختران نوجوان ایرانی در 6 طبقه جای گرفت: فقدان دانش کافی در ارتباط با موضوعات بهداشت باروری، دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی نامعتبر، تغییرات فرهنگی- اجتماعی جامعه، افزایش وقوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان، تأکید مذهب بر تربیت جنسی کودکان و نوجوانان و وجود تابوهای فرهنگی در جامعه.
نتیجه‌گیری: بیشتر شرکت کنندگان بر ضرورت ارائه خدمات بهداشت باروری و جنسی برای دختران نوجوان تاکید داشتند. فراهم سازی این خدمات نه تنها به دلیل نگرانی های پزشکی بلکه از دیدگاه مذهبی، اجتماعی و تکاملی باید یک اولویت در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Adolescent Girls and Sexual and Reproductive Health Information and Services: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Mirzaii Nagmabadi 1
 • Raheleh Babazadeh 2
 • Mohammad Shariati 3
 • Seyed Abbas Mousavi 4
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Golestan Psychiatry Research Center, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Adolescence is the age of challenges and opportunities. Nowadays, the transition to adulthood, without adequate awareness about sexual and reproductive health information and services is much more difficult than before. The aim of this study was exploring the views and experiences of adolescent girls and key adults regarding to the necessity of providing sexual and reproductive health information and services for adolescent girls in Iran.
Methods: This qualitative study was conducted during February to November 2012. Data were gathered through focus groups and semi-structured interview with 247 adolescent girls and 71 key adults include mothers, school counselors, health providers, state and non-governmental directors of health programs, health policymakers, sociologists and clergies in Shahroud, Mashhad, Tehran, and Qom cities of Iran. All interviews were recorded and transcribed. Data were coded and categorized in content-analysis by MAXQDA10.
Results: The main reasons for the necessity of providing sexual and reproductive health services for adolescent girls were categorized in six categories: lack of adequate knowledge about sexual and reproductive health, easy access to inaccurate information sources, cultural and social changes, increasing risky sexual behaviors among adolescents, religion's emphasis on sex training of children and adolescents and existence of cultural taboos.
Conclusion: Most of participants confirmed the necessity of providing sexual and reproductive health services for adolescent girls. Provision of these services should be a priority not only for medical concerns but also for religious, social and developmental perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent
 • Information
 • Qualitative research
 • Reproductive health
 1. Roy S, Roy S, Rangari K. Comprehensive health care including sexual and reproductive health of adolescents and youths is of vital importance to the nation. Health and Popul Perspect Issu 2007;30(4):243-
 2. Rotheram-Borus MJ, Miller S, Koopman C, Haignere C, Selfringe C. Adolescents living safely, AIDS awareness, attitudes and actions. New York:HIV Centre for Clinical and Behavioural Studies;2002.
 3. Diop NJ, Bathidja H, Touré ID, Dieng T, Mané B, Rama Rao S, et al. Improving the reproductive health of adolescents in Senegal, 2004. Availabe at:
 4. Bergman MM, Scott J. Young adolescents' wellbeing and health-risk behaviors: gender and socio-economic fifferences. J Adolesc 2001 Apr;24(2):183-97.
 5. Coen A. Young people reproductive health needs neglected. Fact sheets. Populat Act Int 2002 Apr;19.
 6. Zadehmohammadi A, Ahmadabadi Z. [The co-occurrence of risky behaviors among high school adolescents in Tehran] [Article in Persian]. J Fam Res 2008 Spring;4(13):87-100.
 7. Garmaroudi GR, Makarem J, Alavi SS, Abbasi Z. [Health related risk behaviors among high school students in Tehran, Iran] [Article in Persian]. Payesh J 2010;9(1):13-9.
 8. Soleimaninia. [Gender differences in adolescents committing all kinds of risky behavior] [Article in Persian]. Youth Stud 2010;8-9:73-86.
 9. Malekafzali H, Simani S, Amirkhani A, Farahtaj F, Hooshmand B, Nadim A, et al. Population control and reproductive health in the Islamic Republic of Iran. Arch Iran Med 2004;7(4):247-50.
 10. Zare.M, Malek Afzeli H, Jandghi J, Alammeh MR, Kolahdoz M, Asadi A. [Effect of training regarding puberty on knowledge, attitude and practice of 12-14 years old girls] [Article in Persian]. J Guilan Univ Med Sci 2005;14(56):18-26.
 11. Yazdi CA, Aschbacher K, Arvantaj A, Naser HM, Abdollahi E, Asadi A, et al. Knowledge, attitudes and sources of information regarding HIV/AIDS in Iranian adolescents. AIDS Care 2006 Nov;18(8):1004-10.
 12. Khalaj Abadi Farahani F, Cleland J, Mehryar AH. Correlates and determinants of reproductive behavior among female university students in Tehran. J Reprod Infertil 2012 Jan-Mar;13(1):45-51.
 13. Tavoosi A, Zaferani A, Enzevaei A, Tajik P, Ahmadinezhad Z. Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among Iranian students. BMC Public Health 2004;4(1):17.
 14. Soleimaninia L, Jazaeri A, Mohammadkhani P. [The role of mental health on risk behaviors among adolescece] [Article in Persian]. J Soc Welf 2004;5(19):75-90.
 15. Improving the accessibility of health services that meet the sexual and reproductive needs of adolescents in  school. Rapid assessment tool. WHO, Improving adolescent health and development.
 16. Cleland J, Ingham R, Stone N. Asking young people about sexual and reproductive behaviours: illustrative core instruments. Geneva:WHO;2001. Available at:  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/core_instruments/en/
 17. Kamau AW. Factors influencing access and utilisation of preventive reproductive health services by adolescents in Kenya: a case study of Murang'a District. Bielefeld:Bielefeld University;2006.
 18. Munthali AC, Chimbiri A, Zulu E. Adolescent sexual and reproductive health in Malawi: a synthesis of research evidence. New York:Alan Guttmacher Institute;2004.
 19. Kolencherry S. Sexual and reproductive health needs of young people: a study examining the fit between needs and current programming responses in India.Bielefeld:Bielefeld University;2004.
 20. Berne L, Huberman B. European approaches to adolescent sexual behavior and responsibility: executive summary and call to action. Washington, DC:Advocates for Youth;1999.
 21. Masatu MC, Kvale G, Klepp K. Frequency and credibility of reported sources of reproductive health information among primary school adolescent in Arusha, Tanzania. Scand J Public Health 2003;31(3):216-
 22. Okonkwo JE, Obionu C, Uwakwe R, Okokwo CV. Sources of sexual information and its relevance to sexual behavior in Nigeria. West Afr J Med 2002 Jul-Sep;21(3):185-7.
 23. Mohammadi MR, Mohammad K, Farahani FK, Alikhani S, Zare M, Tehrani FR, et al. Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. Int Fam Plan Perspect 2006 Mar;32(1):35-44.
 24. Malek A, Abbasi Shokoohi H, Faghihi AN, Bina M, Shafiee-Kandjani A. A study on the sources of sexual knowledge acquisition among high school students in northwest Iran. Arch Iran Med 2010 Nov;13(6):537-
 25. Brown JD,  L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy media matter: exposure to sexual content in music, movies, television, and magazines predicts black and white adolescents' sexual behavior. Pediatrics 2006 Apr;117(4):1018-27.
 26. Boutelle K, Eisenberg ME, Gregory ML, Neumark-Sztainer D. The reciprocal relationship between parentchild connectedness and adolescent emotional functioning over 5 years. J Psychosom Res 2009 Apr;66(4):309-16.
 27. Odimegwu CO, Solanke LB, Adedokun A. Parental characteristics and adolescent sexual behaviour in Bida Local Government Area of Niger State, Nigeria. Afr J Reprod Health 2002 Apr;6(1):95-106.
 28. Ackard DM, Neumark-Sztainer D, Story M, Perry C. Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. Am J Prev Med 2006 Jan;30(1):59-66.
 29. Coyle K, Basen-Engquist K, Kirby D, Parcel G, Banspach S, Collins J, et al. Safer choices: reducing teen pregnancy, HIV, and STDs. Public Health Rep 2001;116 Suppl 1:82-93.
 30. Orgocka A. Perceptions of communication and education about sexuality among Muslim immigrant girls in the US. Sex Edu 2004 Oct;4(3):255-71.
 31. Askew I, Chege J, Njue C, Radeny S. A multi-sectoral approach to providing reproductive health information and services to young people in western Kenya: Kenya adolescent reproductive health project: frontiers in reproductive health, population council, 2004. Availabe at:
 32. Agbemenu K. A critical examination of comprehensive sex education programmes targeting girls between the ages of 14-18, in Kenya, East Africa: Ittsburgh:University of Pittsburgh;2009.
 33. Miller KS, Kotchick BA, Dorsey S, Forehand R, Ham AV. Family communication about sex: what are parents saying and are their adolescents listening? Fam Plann Perspect 1998 Sep-Oct;30(5):218-22.
 34. Somrongthong R, Panuwatsuk P, Amarathithada D, Chaipayom O, Sitthi-amorn C. Sexual behaviors and opinions on sexuality of adolescents in a slum community in Bangkok. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003 Jun;34(2):443-6.
 35. Profiles in equity- unicef. Available at: 
 36. www.uniceforg/aids/files/Profiles_inAras S, Semin S, Gunay T, Orcin E, Ozan S. Sexual attitudes and risk_Equity_FINAL_June01pdf2011. p. 37-taking behaviors of high school .  students in Turkey. J Sch Health 2007 Sep;77(7):359-66.
 37. Manning WD, Giordano PC. Preadolescent parenting strategies and teens'dating and sexual initiation: a longitudinal analysis. J Marriage Fam 2001 May;63(2):322-35.
 38. Cooksey EC, Mott FL, Nuebauer SA. Friendships and early relationships: links to sexual initiation among American adolescents born to young mothers. Perspect Sex Reprod Health 2002 May-Jun;34(3):118-26.
 39. Sharma V. The reproductive health of adolescents in the Indian subcontinent: the influence of socio-cultural factors. Int J Adolesc Med Health 2011 May 20;10(2):97-118. 
 40. Gammeltoft T. Seeking trust and transcendence: sexual risk-taking among vietnamese youth. Soc Sci Med 2002 Aug;55(3):483-96.
 41. Fowler JH, Christakis NA. Estimating peer effects on health in social networks: a response to Cohen-Cole and Fletcher; and Trogdon, Nonnemaker, and Pais. J Health Econ 2008 Sep;27(5):1400-5.
 42. Maxwell KA. Friends: the role of peer influence across adolescent risk behaviors. J Youth Adolesc 2002 Aug;31(4):267-77. 
 43. Larson RW, Wilson S, Brown BB, Furstenberg FF, Verma S. Changes in adolescents’interpersonal experiences: are they being prepared for adult relationships in the twenty- first century? J Res Adolesc 2002 Mar;12(1):31-68.
 44. Resnick MD, Bearman PS, Blum RW, Bauman KE, Harris KM, Jones J, et al. Protecting adolescents from harm. Findinds from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. JAMA 1997 Sep 10;278(10):823-32.
 45. Gubhaju BB. Adolescent reproductive health in the Asia and pacific region.  Asia Pacif Popul J 2002;17(4):97-119.
 46. McKee MD, Karasz A, Weber CM. Health care seeking among urban minority adolescent girls: the crisis at sexual debut. Ann Fam Med 2004 Nov-Dec;2(6):549-54.
 47. Bankole A, Biddlecom A, Guiella G, Singh S, Zulu E. Sexual behavior, knowledge and information sources of very young adolescents in four sub-Saharan African countries. Afr J Reprod Health 2007 Dec;11(3):28-
 48. Benshoff JM, Alexander SJ. The family communication project: fostering parent-child communication about sexuality. Element Sch Guid Counsel 1993 Mar;27:288-300.
 49. Muhammad YY, Mamdouh HM. Mother-daughter communication about sexual and reproductive health in rural areas of Alexandria, Egypt, 2012. Available at: http://www.prb.org/pdf12/mother-daughter-menaworkingpaper.pdf.