مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش‌خیم تخمدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری باعث بهبود بقاء بیمار می شود، بنابراین در صورتی که اقدامات غیر تهاجمی از قبیل سی تی اسکن و سونوگرافی بتوانند کمک کننده باشند، می توان از آن ها برای انتخاب بیمار برای جراحی استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در افتراق توده های تخمدانی خوش‌خیم و بدخیم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال1390-1389 بر روی 87 بیمار دارای توده تخمدانی که تحت جراحی و بررسی پاتولوژیک قرار گرفته بودند، انجام شد. نتایج سی تی اسکن، سونوگرافی و نتیجه هیستوپاتولوژیک حاصل از جراحی توده تخمدانی ثبت شد. نسبت شانس، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده بدخیم از توده خوش‌خیم محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) انجام شد.
یافته‌ها: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، صحت و نسبت شانس در سونوگرافی برای افتراق توده تخمدانی بدخیم از خوش‌خیم به ترتیب برابر 4/71%، 9/58%، 25%، 5/91%، 9/60% و 58/3 (حدود اطمینان 95% برابر 3/1-5/12) محاسبه شد. این شاخص ها در سی تی اسکن به ترتیب برابر 6/78%، 4/79%، 3/42%، 1/95%، 3/79% و 2/14 (حدود اطمینان 95% برابر 5/3-3/57) محاسبه شد. شاخص توده بالای 5 سانتی متر در سنین قبل از یائسگی یا توده با هر سایز در سنین بعد از یائسگی در سونوگرافی و سی تی اسکن دارای حساسیت 8/92% و 100% بود. چند حفره ای بودن توده در سونوگرافی و سی تی اسکن نیز دارای ویژگی 9/95% و 100% بود.
نتیجه‌گیری: سی تی اسکن در افتراق تومورهای بدخیم از خوش‌خیم مؤثرتر از سونوگرافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sonography and CT-Scan in Differentiation of Benign and Malignance Ovarian Tumors

نویسندگان [English]

  • Setareh Akhavan 1
  • Sara Pourseyed 2
  • Abdorrahim Afkhamzadeh 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The early diagnosis of malignant ovarian cancer and well-timed intervention can lead to improve patient survival. A non-invasive test such as CT scan or sonography can help in distinguishing benign from malignant masses and consequently they can be used as a criterion for patient selection for surgery. This study was designed and implemented to assess the findings of CT scan and sonography in differentiating benign and malignant ovarian masses.
Methods: In this cross sectional study 87 patients with ovarian masses who had undergone surgery and pathologic tests were assessed during 2010 and 2011. The results of sonography and CT scan were reviewed. Odds ratio, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value for the various indices of sonography and CT scan in differentiating malignant tumors from benign masses were calculated. Data were analyzed using SPSS software version 11.5.
Results: The Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value, accuracy and odd ratio of sonography for the differentiation of malignant from benign masses were calculated 71.4%, 58.9%, 25%, 91.5%, 60.9% and 3.58 respectively (95% CI; 12.5-1.3). Concerning CT scan these indexes were calculated as 78.6%, 79.4%, 42.3%, 95.1%, 79.3% and 14.2, respectively (95% CI; 57.3-3.5). Tumor > 5 cm before menopause or tumor with any size after menopause had 92.8% sensitivity in sonography and 100% in CT scan. Tumor with multi-cavity presentation had 95.9% specificity in sonography and 100% in CT scan
Conclusion: CT scan is more effective than sonography in differentiating malignant from benign tumors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoplasms
  • Ovary
  • CT-Scan
  • Ultrasonography