مقایسه اختلالات جنسی در مردان قبل و حین بارداری همسرانشان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: شیوع اختلالات جنسی در زنان و مردان نسبتاً بالا می باشد. بارداری، یکی از دلایل پیدایش اختلالات جنسی است که با ایجاد تغییرات گوناگون جسمی و روانی، می تواند باعث ایجاد اینگونه اختلالات در زنان و مردان شود. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اختلالات جنسی مردان در زمان بارداری با قبل از بارداری همسرانشان انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی و گذشته‌نگر است که در آن، 100 مردی که همسران آنها سابقه زایمان اخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت نمونه‌گیری از روش چند مرحله‌ای استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته که اختلالات جنسی قبل و حین بارداری زنان را در مردان می‌سنجید، انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 01/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد قابل توجهی از مردان، قبل از بارداری و در زمان بارداری همسرانشان حداقل یکی از اختلالات جنسی را تجربه کرده‌ بودند. این اختلالات به ترتیب شامل انزال زودرس، ارضاء جنسی در خواب، خود ارضائی جنسی، نعوظ ناکامل، عدم توانایی در حفظ نعوظ در زمان فعالیت جنسی، عدم تمایل به برقراری ارتباط جنسی و نرسیدن به اوج لذت جنسی بود. همچنین بر اساس نتایج آزمون‌ آماری ویلکاکسون، بین عدم تمایل به برقراری ارتباط جنسی، نرسیدن به اوج لذت جنسی و انزال زودرس مردان قبل و حین بارداری همسرانشان ارتباط معنی‌داری وجود داشت (01/0>p).
نتیجه‌گیری: شدت برخی اختلالات جنسی مردان در زمان بارداری همسرانشان افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد می‌شود آموزش در ارتباط با مسائل جنسی برای زوجین در تمام مراحل پس از ازدواج و به خصوص برای مردان در دوران بارداری همسرانشان، جدی تلقی شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Sexual Dysfunctions in Men Before and During Their Wives' Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Abbasali Ebrahimian 1
  • Maryam Heydari 2
  • Mohammad Bagher Saberi Zafar Ghandi 3
  • Somaye Delavari 4
1 Lecturer of Nursing, Faculty of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychiatric, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 M.Sc. Student of Medical Education, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sexual dysfunctions are highly prevalent among men and women. Pregnancy is one of the predisposing factors of sexual dysfunctions and it is associated with a wide variety of physical and psychological causes as well. The aim of this study was to compare sexual dysfunctions of men before and during pregnancy of their wives.
Methods: This study was a descriptive-analytical and cross sectional and retrospective study in which, 100 men whose wives had experienced recent pregnancy were surveyed. Subjects were selected through multi stage sampling and they were given a researcher-made questionnaire measuring sexual dysfunctions in men before and during their wives’ pregnancy. Collected data were analyzed by descriptive and analytical tests using SPSS software version 16. P value less than 0.01 was considered statistically significant.
Results: Remarkable numbers of men have experienced at least one of the sexual dysfunctions before and during their wives’ pregnancy. Dysfunctions included premature ejaculation, sleep ejaculation, masturbation, impaired erection, altered sex drive and inability to reach orgasm, respectively. Wilcoxon test also revealed a significant relationship between altered sex drive, inability to reach orgasm and premature ejaculation in subjects before and during their wives’ pregnancy (p<0.01).
Conclusion: Intensity of some sexual dysfunctions increase in men during their wives’ pregnancy. So, it is suggested that education about sexual issues should be considered for couples particularly for men during their wives’ pregnancy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Male
  • pregnancy
  • Sexual dysfunctions