مقایسه تأثیر دو روش پیشگیری از بارداری تزریقی (سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون استات) بر اثرات جانبی کوتاه مدت، پذیرش و تداوم مصرف

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مربی گروه آموزش مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اثرات جانبی به خصوص اختلالات مرتبط با قاعدگی و افزایش وزن، شایعترین دلایل قطع مصرف دپومدروکسی پروژسترون استات در سال اول استفاده از این روش می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثر سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات بر اثرات جانبی کوتاه مدت، پذیرش و تداوم مصرف در زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال1389 بر روی 68 زن که از روش های تزریقی پیشگیری از بارداری استفاده می کردند،در شهر زاهدان انجام شد. زنان طی یک دوره 90 روزه، وقایع خونریزی و اثرات جانبی احتمالی را در فرم ثبت روزانه خونریزی قاعدگی و اثرات جانبی ثبت کردند. پرسشنامه رضایتمندی مصرف کنندگان در پایان ماه سوم پس از اولین تزریق تکمیل شد و در صورتی که افراد مایل به ادامه دادن نبودند دلایل قطع مصرف ثبت می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، تی و من- ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تداوم مصرف سه ماهه در گروه سیکلوفم 9/52% و در گروه دپو-پروورا 4/79% بود. دو گروه از نظر تهوع و میانگین افزایش وزن، اختلاف آماری معنی داری داشتند (01/0=p). اگر چه میزان رضایت افراد از روش پیشگیری از بارداری، در دو گروه سیکلوفم و دپو-پروورا اختلاف آماری معنی داری نداشت (7/0=p)، اما دلایل اصلی قطع مصرف در دو گروه با هم تفاوت داشت.
نتیجه‌گیری: اختلالات قاعدگی، شایع ترین دلیل برای کنار گذاشتن مصرف دپو-پروورا و دشوار بودن مراجعه ماهیانه، شایع ترین دلیل قطع مصرف سیکلوفم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effects of Injectable Contraceptives (Cyclofem and Depot Medroxyprogesterone Acetate) on Short Time Side Effects, Acceptability and Continuation Rates

نویسندگان [English]

  • Noorosadat Kariman 1
  • Zahra Pahlavani Sheykhi 2
  • Hamid Majd Alavi 3
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Pregnancy Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Para-medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The most common reason for discontinue depot medroxyprogesterone acetate in first year of using is correlated with menstruation disorders and weight gain. The aim of this study was determining and comparing the effects of cyclofem and depot medroxyprogesterone acetate on short time side effects, acceptability and continuation rates in women.
Methods: This clinical trial was conducted on 68 women who used contraceptive injections in Zahedan, Iran, 2010. During a period of 90 days, women registered bleeding events and possible side effects in the form of daily menstrual bleeding and side effects. User-satisfaction questionnaires were administered at 3 months after the first injection or earlier if a client decided to discontinue from the study. Data were analyzed using SPSS software version 18 and chi-square, Fisher exact test, t-test and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The continuation rate for cyclofem was 52.9% compared with 79.4% for Depo-Provera. Nausea and mean of weight gain was showed significant differences in two groups (p=0.01). Although user satisfaction was not statistically significant difference (p=0.7) but main reasons in two groups for non- accepting was different.
Conclusion: Menstruation disturbances were main reason for non- accepting of Depo-Provera and difficult to come for visits was main reason for discontinuing of cyclofem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclofem
  • Depot Medroxyprogesterone Acetate
  • Injectable Contraception
  • Side effects