بررسی سن اولین قاعدگی، قاعدگی دردناک و مشخصات قاعدگی در دختران دانش آموز دبیرستان های شهر مشهد در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شروع قاعدگی در دوران نوجوانی، مهمترین واقعه تکاملی سیستم باروری دختران می باشد که به عنوان پایه و اساسی جهت مراقبت‌های بهداشتی زنان در دوران باروری در نظر گرفته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین سن اولین قاعدگی، قاعدگی دردناک و مشخصات قاعدگی در دختران دانش آموز دبیرستان های شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391 بر روی 407 نفر از دانش آموز دبیرستانی دختر شهر مشهد انجام شد. نمونه گیری به صورت دو مرحله ای بود. ابزار مورد مطالعه شامل: پرسشنامه مشخصات فردی/ خانوادگی/ رفتارهای بهداشتی، مقیاس 10 نقطه ای دیداری درد، چارت هیگام و پرسشنامه مشخصات خونریزی قاعدگی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن اولین قاعدگی 1/1±78/12 سال و کمترین و بیشترین سن اولین قاعدگی به ترتیب 10 و 15 سال بود. 227 نفر (8/55%) از دختران، قاعدگی دردناک داشتند که از این تعداد، 3/12 درصد درد خفیف (نمره 3-0)، 4/60 درصد درد متوسط (نمره 7-4) و 3/27 درصد درد شدید (نمره 10-8) داشتند. همچنین میانگین ± انحراف معیار مدت خونریزی قاعدگی 6/1±8/6 روز، طول دوره قاعدگی 57/8 ± 06/28 روز و مقدار خونریزی قاعدگی 13/1±3/131 سی سی بود.
نتیجه‌گیری: شیوع قاعدگی دردناک و برخی اختلالات قاعدگی در دانش آموزان دختر بالاست و این در حالی است که سن اولین قاعدگی نیز نسبت به مطالعات قبلی کاهش یافته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Age of Menarche, Dysmenorrhea and Menstrual Characteristics in High School Girl Students in Mashhad City in Year 2011

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Soheila Mohamadirizi 2
  • Mohamad Taghi Shakeri 3
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The onset of menstruation is the most important developmental event of reproductive system in girls that is considered foundation for women's health care in reproductive age. The aim of this study was to evaluate the age of menarche, dysmenorrhea and menstrual characteristics in high school girl students.
Methods: This descriptive-cross sectional study was performed on 407 high-school girl in Mashhad city in year 2011. Sampling was two-stage method. Study tools included: demographic/family/health behavioral questionnaire, 10 point visual analogue scale, Higham chart and menstrual characteristics questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 14 and descriptive tests including mean, standard deviation and frequency. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean age of menarche was 12.78±1.1 years with minimum age of 10 years and maximum age of 15 years. 227 girls (55.8%) had dysmenorrhea that 12.3% of them had mild pain (scores 0-3), 60.4% had moderate pain (scores 4-7) and 27.3% had severe pain (scores 8-10). Also mean (±SD) of cycle duration was 6.8±1.6 days, length of period was 28.06±8.57 days and amount of bleeding was 131.3±1.13 cc.
Conclusion: The prevalence of dysmenorrhea and some menstrual disorders is high in students while the age of menarche has dropped compared to previous studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dysmenorrhea
  • Menarche
  • Menstrual cycle
  • Students