پدیدارشناسی ادراک و رفتار زنان در استفاده از روش های مطمئن تنظیم خانواده: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: تنظیم خانواده به عنوان بخشی از طیف وسیع بهداشت باروری و یکی از برنامه های مهم سیستم بهداشت و درمان است که زوجین را قادر می سازد به دلخواه خود و بر پایه آگاهی و بینش و تصمیم گیری مسئولانه و با به کار بردن یکی از روش های پیشگیری از بارداری، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تنظیم کنند که از جمله اهداف آن، پیشگیری از بارداری ناخواسته، فاصله گذاری بین موالید، کاهش فقر و ارتقاء سلامت افراد می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ادراک و رفتار زنان در استفاده از وسایل تنظیم خانواده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی در سال 1389 بر روی 40 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر بهشهر انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و در دسترس انجام شد و گردآوری داده ها بر اساس مصاحبه های فردی عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد و پس از ضبط و کدگذاری، به روش اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه در 4 خوشه و 11 دسته قرار گرفت. خوشه های اصلی استخراج شده شامل باورهای رفتاری (ترس از عوارض جانبی روش ها، توجه به مزایای روش، کارایی روش های پیشگیری، دوری از همسر)، بخش ادراکات (دلایل مربوط به ماهیت یک روش، عدم آگاهی از روش های پیشگیری)، بخش تأثیرات (تأثیر نظر همسر در انتخاب یک روش، تأثیر نظر اطرافیان در انتخاب یک روش، تأثیر آموزشی منابع رسمی) و دسترسی به منابع (هزینه، زمان، نیروی انسانی) بود.
نتیجه‌گیری: ابعاد مختلفی از جمله چهار بخش (باورهای رفتاری، ادراکات افراد، تأثیرات و دسترسی به منابع) شناسایی شد. لذا توجه به بهبود کیفیت مشاوره در ارتباط با روش های پیشگیری از بارداری، ارائه صحیح اطلاعات، تصحیح ادراک نادرست افراد و الگوهای رفتاری اجتناب ناپذیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Perception and Behavior of Women in Safe Methods of Family Planning: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Ghasem Abedi 1
  • Fatemeh Takbiri 2
  • Sholeh Akberi 2
  • Farideh Rostami 3
1 Associate Professor, Department of Public Health, Health Sciences Research Center, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 B.Sc. of Public Health, Health Sciences Research Center, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
3 M.Sc. Student of Health Services Management, Health Sciences Research Center, Faculty of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Family planning is one of the most important program and as a part of the comprehensive range of reproductive health that enables couples to plan the number of their children according to economic, mental and physical statues based on their interests, knowledge and responsible decision making to apply one contraceptive method to prevent of unwanted pregnancy, birth intervals, reducing poverty and improving health. So, the aim of this study was investigating the perceptions and women’s behaviors by using means of family planning.
Methods: This qualitative study was conducted on 40 patients who referred to health centers of Behshahr. Sampling was objective and accessible. Data were collected with personal depth interviews and semi-structured and analyzed with Smith method after recording and encoding.
Results: Thefindings of this study were grouped in four clusters and 11 categories. Main extracted clusters including behavioral beliefs (fear of side-effects of method, advantages of method, performance of contraceptive method, away from her husband), the perception (related reasons to the nature of method, lack of knowledge of preventive method), the impacts (influence of spouse and affiliates view in selecting a method, the effects of educational official sources) and access to resources (cost, time, manpower).
Conclusion: The four parts of different dimensions were identified like:behavioral beliefs, people’s perception, influence and access to resources. Therefore, attention to improve the quality of consultations about contraceptive method, providing appropriate information, correct inaccurate perceptions and behavior patterns of peoples is inevitable.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • Family Planning
  • Perception