مقایسه دو روش باز گذاشتن و بستن صفاق احشایی و جداری حین عمل سزارین از نظر برخی پیامدهای کوتاه مدت بعد از عمل: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات خونریزی های غیر طبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: جهت انجام عمل سزارین، روش های متنوعی تعریف شده است که هر یک پیامدهای متفاوتی دارند. برخی موافق بستن صفاق در عمل سزارین هستند و گروهی دیگر از بازگذاشتن آن حمایت می کنند. با توجه به اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف مقایسه برخی پیامدهای کوتاه مدت دو روش بستن و بازداشتن صفاق در عمل سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور می باشند که از مهر ماه سال 1390لغایت آذر ماه سال1391 بر روی 80 زن باردار ترم که جهت انجام اولین سزارین الکتیو به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه بستن (گروه شاهد) و باز گذاشتن صفاق (گروه مطالعه) قرار گرفتند. همه بیماران با روش اسپانیال تحت بی حسی قرار گرفته و توسط یک جراح عمل شدند. میزان درد در 24 ساعت اول پس از عمل بر اساس معیار VAS، میزان دوز مصرفی دارو های ضد درد، زمان اولین دفع بیمار بعد از عمل و همچنین میزان عفونت زخم در یک هفته اول در گروه ها ثبت و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، ویلکاسون و تی و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: روش بازگذاشتن صفاق جداری و احشایی به صورت معنی داری در کاهش درد بعد از سزارین (001/0>p)، نیاز به داروی ضد درد (012/0=p) و زمان کمتر تخلیه روده (001/0=p) نسبت به بستن آنها ارجحیت داشت. بروز عفونت زخم در بین دو گروه تفاوتی نداشت(1=p).
نتیجه‌گیری: روش بازگذاشتن صفاق جداری و احشایی نسبت به روش بستن آن در بهبود پیامدهای کوتاه مدت بعد از عمل از قبیل درد بعد از زایمان و نیاز به آنالرژیک و زمان تخلیه روده کوتاه تر ارجح است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Outcomes between Closure versus Non-Closure Visceral and Parietal Peritoneum during Cesarean Section: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • sanam moradan 1
  • Raheb Ghorbani 2
  • Marzieh Eslami 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Research Center of Abnormal Uterine Bleeding, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Research Center for Social Determinants of Health, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There are many techniques for cesarean sections that each of them has different outcomes. Some clinicians advocate close and some advocate open the visceral and parietal peritoneum. There was different idea about this subject and decided to compare some short term outcomes of two different techniques, closure versus non closure visceral and parietal peritoneum during cesarean section.
Methods: This randomized double- blind controlled trial was conducted on 80 term pregnant women who underwent for first elective cesarean section in Amir-Almomenin hospital in semnan, Iran from October 2011 to December 2012. Patients were randomly divided into two groups. In one group parietal and visceral peritoneum were closed (control group) and in second group both layers were left open (study group). All cases underwent cesarean section with spinal anesthesia and the surgery was performed by the same surgeon. The severity of pain was measured over the first 24 hours after operation by visual analogous scale and the dosage of analgesic use, the bowel transit time and wound infection during first week after operation were assessed and compared in both groups. Data were analyzed using SPSS software version 16 and chi-square, Mann-Whitney, Wilkinson, t-test and repeated measures ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The pain score (p<0.001), the mean usage of analgesic over 24 hours (p=0.012) and bowel transit time (p= 0.001) in non-closure group was significantly less than closure group. But wound infection was similar in both groups(p= 1).
Conclusion: The technique of non-closure of peritoneums has some short term postpartum benefits such as less post operation pain, less amount of analgesic use and more rapid bowel transit time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Outcome
  • Peritoneum