طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه بررسی نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه رادیوتراپی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در سراسر جهان می باشد. ماستکتومی یکی از درمان های اولیه کانسر پستان محسوب شده که سبب نقص فیزیکی می شود. جهت کاهش عوارض روحی -روانی ناشی از ماستکتومی، بازسازی پستان افزایش چشمگیری یافته است. هدف از انجام این مطالعه تدوین پرسشنامه ای روا و پایا در زمینه نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان می باشد.
روش‌کار: : این مطالعه بصورت مقطعی در سال1392 بر روی 110بیمار ماستکتومی شده مراجعه کننده به مراکز دولتی و خصوصی شهر مشهد که بیشتر این بیماران، جهت پیگیری بیماریشان مراجعه می کردند انجام گرفت تا با توجه به نظرات ایشان این پرسشنامه تهیه گردد. پرسشنامه در سه مرحله ایجاد گویه ها، تقلیل گویه ها، روایی و پایایی تهیه و تدوین شد. روایی ظاهری، محتوا و روایی ساختار از نوع تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده شد. تحلیل عاملی و بررسی پایایی با نرم افزار SPSS(نسخه 5/11) انجام گرفت.
یافته‌ها: روایی ظاهری مورد تایید قرار گرفت و روایی محتوا به روش لاشه بیشتر از 99/0 بدست آمد. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی 4 عامل پنهان در پرسشنامه پیدا شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 8/0 و به روش دو نیمه کردن 79/0 بدست آمد.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه تدوین شده، پرسشنامه ای روا و پایا می باشد که می توان از آن با هدف مشخص شدن عوامل مرتبط با بازسازی و عدم بازسازی در بیماران ماستکتومی شده استفاده نمود تا بتوان با ارائه راه حل مناسب، امکان بازسازی را در این بیماران فراهم نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a Questionnaire to Assess the Attitudes of Mastectomy Patients about Breast Reconstruction

نویسندگان [English]

  • maryam salehi 1
  • Fatemeh Homaee Shandiz 2
  • Mona Najaf Najafi 3
  • Mahta Salehi 4
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Radiotherapy, Cancer Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Medical Student, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common cancers in women all around the world. Mastectomy is one of the initial treatments in breast cancer that causes physical defect. Breast reconstruction has increased significantly to reduce psychological effects of mastectomy. The purpose of this study was to develop a valid and reliable questionnaire to assess attitudes of mastectomy patients about breast reconstruction.
Methods: This cross sectional study was conducted on 110 mastectomy patients referred to public and private health centers in Mashhad, Iran in 2013 for follow-up. Questionnaire was developed according to patients' opinion in three stages: item generation, item reduction, validity and reliability. Superficial, content and construct validity were evaluated. Construct validity was examined by exploratory factor analysis. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha and the Split-Half method. SPSS software version 11.5 was used for data analysis.
Results: Superficial validity was confirmed. The amount of content validity using Lawshe method was more than 0.99. Four hidden factors were found through exploratory factor analysis. Cronbach's alpha and Split-Half coefficient of the questionnaire were 0.80 and 0.79 respectively.
Conclusion: This questionnaire is a valid and reliable one. It can be used to determine associated factors with reconstruction and lack of it in mastectomy patients, in order to provide appropriate solutions and enabling patient to do the reconstruction.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Mammaplasty
  • Mastectomy
  • Questionnaires
  • Validation studies