بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نوزادان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری نوزادان، گروه کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کاهش شدید دریافت شیر مادر طی روزهای اول زندگی منجر به کاهش وزن، نارسائی کلیه و هیپرناترمی می‌گردد. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر می‌پردازد.
روش‌کار: : این مطالعه مقطعی- توصیفی از سال 1384-1390 بر روی670 نفر از نوزادان مراجعه کننده به درمانگاه و بخش نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد، پس از کسب رضایت والدین انجام شد. ابتدا شرح حال کاملی از مادر و نوزاد در زمینه مشکلات بارداری و زایمان، نحوه شیردهی و اولین زمان شروع شیردهی با استفاده از پرسشنامه اخذ گردید. سپس نوزادان براساس میزان سدیم خون، به 2 گروه ایزوناترمی و هیپرناترمی (سدیم ≥mg/dl 150) تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و کای-دو و نرم افزار SPSS (نسخه 5/11) انجام شد. سطح p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌های مطالعه حاضر، میانگین سنی (911/0=p)، نمره آپگار (192/0=p)، زمان اولین شیردهی (081/0=p) و طول مدت شیردهی (108/0=p) در دو گروه ایزوناترمی و هیپرناترمی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. اما وزن هنگام بستری (021/0=p)، تعداد دفعات شیردهی (001/0>p)، وضعیت شیردهی مادر (001/0>p)، رفلکس جاری شدن شیر در پستان مادر (001/0>p)، نوع تغذیه (001/0>p)، پرشدگی پستان بعد از زایمان و بعد از شیردهی (001/0>p)، نرم‌شدگی پستان بعد از شیردهی (001/0>p)، دفعات ادرار (001/0>p)، دفعات مدفوع (001/0>p) و طول‌مدت بستری‌شدن مادر در بیمارستان (007/0=p) بین دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: کنترل وزن نوزاد، دفعات شیردهی، وضعیت شیردهی، تغییرات پستان در شیردهی و دفعات ادرار و مدفوع ممکن است در تشخیص زودرس کاهش دریافت شیر و کنترل عوارض ناشی از آن مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Hypernatremia in Neonates and Mode of Maternal Breast Feeding in Hospitalized Infants in Ghaem Hospital of Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Boskabadi 1
  • Masoumeh Godarzi 2
  • Maryam Zakerihamidi 3
  • fatemeh bagheri 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Neonatal Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, School of Medicine, Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Tonekabon, Iran.
4 M.Sc. of Nursing, Department of Pediatrics, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The extreme reduction in breast milk intake during the first days of life leads to weight loss, kidney failure and hypernatremia. The aim of this study was to examine the relationship between hypernatremia in neonates and the mode of maternal breastfeeding.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 670 infants who referred to the neonatal ward and clinic of Ghaem hospital of Mashhad, Iran during 2006 to 2012. First, complete history of the mother and baby were obtained regarding pregnancy and delivery problems, mode of breastfeeding, and the first time of lactation beginning. Then neonates were divided into two groups according to the amount of blood sodium, isonatremic and hypernatremic (sodium ≥ 150 mg/dl). Data were analyzed using t-test and chi-square tests with SPSS software (version 11.5). P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The average age (p=0.911), Apgar scores (p=0.192), time of the first lactation (p=0.081) and breast feeding duration (p=0.108) showed no statistically significant differences between isonatremic and hypernatremic groups. But the admission weight (p=0.021), times of lactation (p<0.001), breast-feeding status (p<0.001), let down reflex in mother’s breast (p<0.001), kind of nutrition (p<0.001), breast filling after childbirth and lactation (p<0.001), and breast softening after breast-feeding (p<0.001), urination frequency (p<0.001), defecation frequency (p<0.001) and duration of maternal hospitalization (p=0.007) showed statistically significant differences between two groups.
Conclusion: Neonatal weight control, times of lactation, lactation status, breast changes during breast feeding and frequency of urination and defecation may be effective in early detection of reduced breast milk intake and control of related complications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Feeding
  • Infant/Newborn
  • Milk/Human
  • Weight loss