بررسی ارتباط عوارض بارداری با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلولی بنیادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از بیماری های شایع سیستم اندوکرین زنان در سنین باروری می باشد. در مطالعات دیگر PCOS یک عامل خطر برای افزایش شیوع عوارض بارداری مانند پره اکلامپسی و دیابت می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری در زنان باردار با یا بدون PCOS انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال های 91-1389 بر روی 120 زن باردار با یا بدون PCOS مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) و بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل انجام شد. مشخصات فردی و پیامدهای مادری و نوزادی دو گروه از پرونده بیماران استخراج و در پرسشنامه ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 120 نفر 60 زن مبتلا به PCOS و 60 زن بدون سندرم PCOS بودند . میانگین سن افراد در گروه PCOS ، 42/9±4/26 سال و در گروه کنترل 43/5±18/26 سال بود که دو گروه از نظر سن یکسان بودند (81/0=p). از بین پیامدهای بارداری، میزان مرگ جنین در داخل رحم (09/0=p)، رشد کمتر از حد طبیعی جنین در داخل رحم (59/0=p) و وزن نوزادان متولد شده (1/0=p) در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. 16 نفر (32%) از زنان مبتلا به PCOS و 7 نفر (7/11%) از گروه کنترل، زایمان زودرس کمتر از هفته 37 بارداری داشتند که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (009/0=p). همچنین 10 مورد (7/16%) سقط در گروه PCOS و 2 مورد (3/3%) در گروه کنترل اتفاق افتاد که از نظر آماری معنی دار بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: برخی از عوارض بارداری مثل سقط و زایمان زودرس در زنان باردار مبتلا به PCOS بیشتر دیده می شود که نیاز به توجه بیشتر در طی مراقبت های بارداری دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Pregnancy Complications and Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

 • Shahla Yazdani 1
 • Zinat Sadat Bouzari 2
 • Sedigheh Esmailzadeh 3
 • Soori Navayi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fatemehzahra Fertility and Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Stemcell Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fatemehzahra Fertility and Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4 Medical Student, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most widespread illnesses of endocrine system in women at reproductive age. The Other studies have shown PCOS as a risk factor to increase the prevalence of pregnancy complications such as pre-eclampsia and gestational diabetes. The aim of this study was to compare the pregnancy outcome in women with and without PCOS.
Methods: This case-control study was conducted on 120 pregnant women with and without PCOS syndrome who referred to Fatemeh Alzahra infertility clinical center and Ayattolah Rohani hospital since 2010 to 2012 in Babol, Iran. Demographic information and maternal and neonatal outcomes of two groups were extracted from the files of patients and recorded in a questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 18), chi-square test and t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 60 women of 120 participants had PCOS and 60 women had not. The mean age of PCOS group was 26.4±9.42 and control group was 26.18±5.43 years, that was not significant (p=0.81). In pregnancy complications, there was no significant differences between two groups in terms of the ratio of intra uterine fetal death (p=0.09), intra uterine growth restriction (p=0.59) and neonatal weight (p=0.1). Preterm labor was seen in 16 women of PCOS group (32%) and 7 women of control group (11.7%) that the difference was significant (p=0.009). 10 cases of abortion occurred in PCOS group and 2 cases in control group that the difference was significant (p=0.001).
Conclusion:  Some pregnancy complications such as abortion and preterm labor were seen more in women with PCOS who need more attention during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infant/Newborn
 • Polycystic ovary syndrome
 • Pregnancy outcome
 1. Lane DE. Polycystic ovary syndrome and its differential diagnosis. Obstet Gynecol Surv 2006 Feb;61(2):125-35.
 2. Azziz R. PCOS: a diagnostic challenge. Reprod Biomed Online 2004 Jun;8(6):644-.8
 3. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004 Jan;19(1):41-7.
 4. Ott J, Kuiz C, Nouri K, Wirth S, Vytiska-Binstorfer E, Huber JC, et al. Pregnancy outcome in women with polycystic ovary syndrome comparing the effects of laparoscopic ovarin drilling and clomiphene citrate stimulation in women pre-treated with metformin: a retrospective study. Reprod Biol Endocrinol 2010 May 13;8(1):45.
 5. Boomsma CM, Eijkemans MJ, Hughes EG, Visser GH, Fauser BC, Macklon NS. A meta-analysis of pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update 2006 NovDec;12(6):673-83.
 6. Matalliotakis I, Kourtis A, Koukoura O, Panidis D. Polycystic ovary syndrome: etiology and pathogenesis. Arch Gynecol Obstet 2006 Jul;274(4):187-97.
 7. Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Consensus on infertility treatment related to polysycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2008 Mar,23(3):462-77.
 8. Wortsman J, de Angeles S, Futterweit W, Singh KB, Kaufmann RC. Gestational diabetes and neonatal macrosomia in the polycystic ovary syndrome. J Reprod Med 1991 Sep;36(9):659-61.
 9. Haakova L, Cibula D, Rezabek K, Hill M, Fanta M, Zivny J. Pregnancy outcome in women with PCOS and in controls matched by age and weight. Hum Reprod 2003 Jul;18(7):1438-41.
 10. Bjercke S, Date PO, Tanbo T, Storeng R, Ertzeid G, Abyholm T. Impact of insulin resistance on pregnancy complications and outcome in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Obstet Invest 2002;54(2):94-.8  
 11. Sir-Petermann T. Hitchsfeld C. Maliqueo M, Condner E, Echiburu B, Gazitua R, et al. Birth weight in offspring of mothers with polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 2005 Aug;20(8):2122-6.
 12. Carlsen SM, Vanky E. Metformin influence on hormone on hormone levels at birth, in PCOS mothers and their newborns. Hum Reprod 2010 Mar;25(3):786-90.
 13. Jakubowicz DJ, Iuorno MJ, Jakubowicz S, Roberts KA, Nestler JE. Effects of metformin on early pregnancy loss in the polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2002 Feb;87(2):524-29.
 14. Rai R, Backos M, Rushworth F, Regan L. Polycystic ovaries and recurrent miscarriage--a reappraisal. Hum Reprod 2000 Mar;15(3):612-5.
 15. Ibxpez L, Jaramillo AM, Ferrer A, de Zegher F. High neutrophil count in girls and women with hyperinsulinaemic hyperadrognism: normalization with metformin and flutamide overcomes the aggravation by oral contraception. Hum Repord 2005 Sep;20(9):2457-62.
 16. Orio F Jr, Palomba S, Cascella T, Di Biase S, Manguso F, Tauchmanovu L, et al. The inctease of leukocytes as a new putative marker of low-grade chronic inflammation and early cardiovascular risk in polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2005Jan;90(1):2-5.
 17. Sugiura-Ogasawara M, Sato T, Suzumori N, Kitaori T, Kumagai K, Ozaki Y. The polycystic ovary syndrome does not predict further miscarriage in Japanese couples experiencing recurrent miscarriages. Am J Reprod Immunol 2009 Jan;61(1):62-7.
 18. Tian L, Shen H, Lu Q, Norman RJ, Wang J. Insulin resistance increases the risk of spontaneous abortion after assisted reproduction technology treatment. J Clin Endocrinol Metab 2007 Apr;92(4):1430-3.
 19. Holte J. Polycystic ovary syndrome and insulin resistance: thrifty genes struggleng with over-feeding and sedentary life style? J Endocrinol Invest 1998 Oct;21(9):589-.106
 20. Boomsma CM, Fauser BC, Macklon NS. Pregnancy complications in women with polycystic ovary syndrome. Semin Reprod Med 2008 Jan;26(1):72-.48
 21. Kierulff LE, Sanchez-Ramos L , Duffy D. Pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndromes: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2011 Jun;204(6):558.e1-.6
 22. Iavazzo C, Vitoratos N. Polycystic ovarian syndrome and pregnancy outcome. Arch Gynecol Obstet 2010 Sep;282(3):235-9.
 23. Weerakiet S, Srisombut C,Rojanasakul A, Panburana P,Thakkinstian A, Herabutya Y. Prevalence of gestational diabetes mellitus and pregnancy outcomes in Asian women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2004 Sep:19(3):134-.04
 24. Ghazeeri GS, Nassar AH, Younes Z, Awwad JT. Pregnancy outcomes and the effect of metformin treatment in women with polycystic ovary syndrome: an overview. Acta Obstet Gynecol Scand 2012 Jun;91(6):658-.87
 25. Roos N, Kieler H, Sahlin L, Ekman-Ordeberg G,Falconer H, Stephansson O. Risk of adverse pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. BMJ 2011 Oct 13:343:d6309.
 26. Qin JZ, Pang LH, Li MJ, Fan XJ, Huang RD, Chen HY. Obstetric complications in women with polycystic ovary syndrome : a systematic review and metanalysis. Reprod Biol Endocrinol 2013 Jun 26;11:56.
 27. Mikola M, Hiilesmaa V, Halttunen M, Suhonen L, Tiitinen A. Obstetric outcome in women with polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 2001 Feb;16(2):226-9.