بررسی ارتباط عوارض بارداری با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلولی بنیادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از بیماری های شایع سیستم اندوکرین زنان در سنین باروری می باشد. در مطالعات دیگر PCOS یک عامل خطر برای افزایش شیوع عوارض بارداری مانند پره اکلامپسی و دیابت می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری در زنان باردار با یا بدون PCOS انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال های 91-1389 بر روی 120 زن باردار با یا بدون PCOS مراجعه کننده به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا (س) و بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل انجام شد. مشخصات فردی و پیامدهای مادری و نوزادی دو گروه از پرونده بیماران استخراج و در پرسشنامه ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 120 نفر 60 زن مبتلا به PCOS و 60 زن بدون سندرم PCOS بودند . میانگین سن افراد در گروه PCOS ، 42/9±4/26 سال و در گروه کنترل 43/5±18/26 سال بود که دو گروه از نظر سن یکسان بودند (81/0=p). از بین پیامدهای بارداری، میزان مرگ جنین در داخل رحم (09/0=p)، رشد کمتر از حد طبیعی جنین در داخل رحم (59/0=p) و وزن نوزادان متولد شده (1/0=p) در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت. 16 نفر (32%) از زنان مبتلا به PCOS و 7 نفر (7/11%) از گروه کنترل، زایمان زودرس کمتر از هفته 37 بارداری داشتند که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (009/0=p). همچنین 10 مورد (7/16%) سقط در گروه PCOS و 2 مورد (3/3%) در گروه کنترل اتفاق افتاد که از نظر آماری معنی دار بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: برخی از عوارض بارداری مثل سقط و زایمان زودرس در زنان باردار مبتلا به PCOS بیشتر دیده می شود که نیاز به توجه بیشتر در طی مراقبت های بارداری دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Pregnancy Complications and Polycystic Ovary Syndrome

نویسندگان [English]

  • Shahla Yazdani 1
  • Zinat Sadat Bouzari 2
  • Sedigheh Esmailzadeh 3
  • Soori Navayi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fatemehzahra Fertility and Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Stemcell Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fatemehzahra Fertility and Reproductive Health Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
4 Medical Student, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most widespread illnesses of endocrine system in women at reproductive age. The Other studies have shown PCOS as a risk factor to increase the prevalence of pregnancy complications such as pre-eclampsia and gestational diabetes. The aim of this study was to compare the pregnancy outcome in women with and without PCOS.
Methods: This case-control study was conducted on 120 pregnant women with and without PCOS syndrome who referred to Fatemeh Alzahra infertility clinical center and Ayattolah Rohani hospital since 2010 to 2012 in Babol, Iran. Demographic information and maternal and neonatal outcomes of two groups were extracted from the files of patients and recorded in a questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 18), chi-square test and t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 60 women of 120 participants had PCOS and 60 women had not. The mean age of PCOS group was 26.4±9.42 and control group was 26.18±5.43 years, that was not significant (p=0.81). In pregnancy complications, there was no significant differences between two groups in terms of the ratio of intra uterine fetal death (p=0.09), intra uterine growth restriction (p=0.59) and neonatal weight (p=0.1). Preterm labor was seen in 16 women of PCOS group (32%) and 7 women of control group (11.7%) that the difference was significant (p=0.009). 10 cases of abortion occurred in PCOS group and 2 cases in control group that the difference was significant (p=0.001).
Conclusion:  Some pregnancy complications such as abortion and preterm labor were seen more in women with PCOS who need more attention during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infant/Newborn
  • Polycystic ovary syndrome
  • Pregnancy outcome