چالش های انتخاب اهداء کننده: تجربیات زوجین نابارور ایرانی استفاده کننده از روش های اهدایی کمک باروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه زنان و مامایی، مرکزتحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زوجین متقاضی استفاده از روش های اهدایی کمک باروری، در طی درمان با چالش های پیچیده ای مواجه هستند که می تواند اثرات روانی مهمی بر زندگی آنان داشته باشد که یکی از آن چالش ها، تصمیم برای انتخاب یک اهداء کننده مناسب است. مطالعه حاضر با هدف فراهم نمودن توصیف عمیقی از تجربیات زوجین نابارور استفاده کننده از روش های اهدایی در ارتباط با انتخاب اهداء کننده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند از تیر ماه 1390 تا مرداد ماه 1391 بر روی 32 زوج نابارور و داوطلب استفاده از روش های اهدایی کمک باروری مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر مشهد انجام شد. افراد مورد مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی انجام گرفت. برای تأیید دقت و صحت داده ها از شیوه های بازنگری مشارکت کنندگان و استفاده از نظرات اساتید و همکاران استفاده شد.
یافته‌ها: تجربیات زوجین نابارور در ارتباط با انتخاب اهداء کننده در سه طبقه: چالش انتخاب نوع اهداء کننده، معیارگزینی در انتخاب و کنکاش تناسب اهداء کننده طبقه بندی شد. اکثر زوجین با اهداء کننده غریبه موافق بوده و مهم ترین معیار آن ها جهت انتخاب، ویژگی های اخلاقی وی بود. با این حال به دلیل محدودیت تعداد اهداء کنندگان، اکثر زوجین بدون توجه به آن و بدون هیچ تحقیقی از اهداء کننده، به انتخاب وی پرداخته بودند.
نتیجه‌گیری: محدودیت اهداء کننده، از مهم ترین عواملی است که عملاً در تصمیم گیری اکثر زوجین جهت انتخاب اهداء کننده تأثیر اساسی داشته و باعث صرف نظرکردن زوجین از نوع اهداء کننده و معیارهای انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Donor Selection: The Experiences of Iranian Infertile Couples Undergoing Assisted Reproductive Donation Procedures

نویسندگان [English]

  • Robab Latifnejad Roudsari 1
  • Fatemeh Hadizadeh Talasaz 2
  • Masoumeh Simbar 3
  • Nayereh Khadem Ghaebi 4
1 Associate Professor , Department of Reproductive Health, Research Center for Patient Safety, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Couples seeking assisted reproductive donation procedures are faced with complex challenges throughout their treatment which can have important psychological impacts on their life. Selecting a suitable donor is one of the hardest decisions they will ever make. This study was done aimed to provide an in-depth description of the experiences of couples in relation to donor selection.
Methods: In this descriptive exploratory qualitative study 32 infertile couples who were candidate to use assisted reproductive donation procedures were purposefully selected from Montaserieh infertility center, Mashhad, Iran in 2012. Data were collected through conducting semi-structured interviews and analyzed using conventional content analysis. Member check and expert debriefing were used to enhance study rigor.
Results: The experiences of infertile couples in relation to donor selection were classified in three categories: challenging selection of type of donor, adopting selection criteria and searching for donor suitability. Most of the couples agreed with unknown donors. The most important criterion for donor selection from couples' point of view was moral issues. Nevertheless, due to limited number of donors, in most cases couples did not search about donor before selection.
Conclusion: Limited number of donors is the most important issue in most of couples to make decision regarding donor selection, which caused they relinquish from thinking on the type of donor and selection criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donor Selection
  • Infertility
  • Oocyte Donation
  • Qualitative research
  • Reproductive Techniques/Assisted