گزارش یک مورد جراحی سیست‌آدنوفیبرومای سروزی غول‌پیکر نادر بی-علامت تخمدان در زن باردار

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

علوم پزشکی سمنان

10.22038/ijogi.2024.79404.6065

چکیده

مقدمه و هدف: سیست‌آدنوفیبرومای سروزی، خصوصاً در بارداری توموری بسیار ناشایع است. در این مطالعه، زن باردار مبتلا به سیست‌آدنوفیبرومای سروزی غول‌پیکر بی‌علامت تخمدان تحت جراحی موفقیت‌آمیز معرفی شد.

معرفی بیمار: بیمار خانم 31 ساله بارداری اول (14 هفته) بدون علامت بود که در سونوگرافی معمول بارداری، کیست مولتی لوکوله به ابعاد 173 × 259 میلی‌متر با منشاء تخمدان راست گزارش شد. سطوح CA-125، CA 19-9 و HE4، به ترتیب برابر 72، 5/8 و 3/27 واحد در میلی‌لیتر و شاخص RoMa برابر 7/2 واحد در میلی‌لیتر بود. بیمار، تحت جراحی باز شکمی قرار گرفت و پس از ارسال به پاتولوژی، تشخیص سیست‌آدنوفیبرومای سروزی تخمدان تایید شد. در نهایت، بیمار در سن حاملگی 39 هفته و دو روز، به علت ماکروزمی تحت سزارین قرار گرفت و نوزاد ترم با وزن 4300 گرم به‌دنیا آمد.

نتیجه‌گیری: در در زنان باردار مبتلا به سیست‌آدنوفیبرومای سروزی تخمدان، جراحی توده، با توجه به سایز تومور و سطوح تومور مارکرهایی مانند CA-125، می‌تواند درمانی موثر و با حداقل عوارض، مخصوصاً در زنان جوان نولی‌پار علاقه‌مند به حفظ رحم در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: سیست‌آدنوفیبرومای سروزی تخمدان، بارداری، معرفی مورد، تخمدان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A case report of surgery for a rare, asymptomatic giant serous ovarian adenofibroma in a pregnant woman

نویسنده [English]

  • Satinik Darzi
Semnan UMS
چکیده [English]

Background: Ovarian serous cystadenofibroma is a very uncommon tumor, especially in pregnancy. In this study, a pregnant woman with asymptomatic giant ovarian serous cystadenofibroma was introduced who underwent successful surgery.

Case presentation: The patient was a 31-year-old woman in her first pregnancy (14 weeks), without symptoms, and a multilocular cyst with dimensions of 259 x 173 mm and originating from the right ovary was reported in the routine pregnancy ultrasound. The levels of CA-125, CA 19-9 and HE4 were 72, 8.5 and 27.3 units per milliliter, respectively, and the RoMa index was 2.7 units per milliliter. The patient underwent open abdominal surgery and after being sent to pathology, the diagnosis of ovarian serous cystadenofibroma was confirmed. Finally, the patient underwent caesarean section at 39 weeks and two days of gestation due to macrosomia and a full-term baby weighing 4300 grams was born.

Conclusion: In pregnant women with ovarian serous cystadenofibroma, mass surgery, considering the tumor size and the levels of tumor markers such as CA-125, can be an effective treatment with minimal complications, especially in young nulliparous women who interested in preserving the uterus.

Keywords: Ovarian serous cystadenofibroma, pregnancy, case report, ovary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian serous cystadenofibroma
  • pregnancy
  • case report
  • ovary