شیوع افکار خودکشی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار سال 1401

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

3 دانشجوی دکتری علوم آماری، دپارتمان علوم آماری، دانشگاه ساپینزای رم، ایتالیا

4 دکتری روانشناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران

10.22038/ijogi.2024.73931.5799

چکیده

مقدمه: افکار خودکشی یک عامل پیش بینی کننده ی مهم برای اقدام به خودکشی است. اقدام به خودکشی یکی از علل مرگ و میر مادران باردار است و شناسایی عوامل خطر آن می تواند بر سیاست گذاری در راستای کاهش این مشکل موثر باشد.

مواد و روش‌ها: ، مطالعه ی مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی به صورت سرشماری بر روی515 زن باردار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهرستان علی آبادکتول در سال 1401 انجام گرفت. مقیاس فارسی اندیشه پردازی خودکشی بک، پرسشنامه فارسی سلامت عمومی گلدبرگ و فرم غربالگری خشونت خانگی HITS ابزارهای مطالعه بودند. داده ها در نرم افزار SPSS 23 وارد و با آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون کای اسکور و آزمون دقیق فیشر تحلیل شدند. رگرسیون لجستیک چندگانه نیز جهت پیش بینی عوامل مرتبط به کار رفت.

یافته‌ها: شیوع افکار خودکشی9/7 % بود. سطح افکار خودکشی زنان باردار، کم بود. سلامت روان زنان باردار در دسته علایم مرضی قرار داشت. سن کمتر از 25 سال، ناخواسته بودن بارداری، بارداری بیش از 4 بار، زایمان بیش از 4 بار، چهار فرزند و بیشتر و رفتارهای پر خطر همسر ارتباط معنادار آماری با افکار خودکشی نشان دادند.

نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن سلامت روان زنان باردار برنامه ریزی هایی جهت انجام مداخلات لازم و غربالگری های مداوم زنان باردار جهت ارتقا و تأمین سلامت روانی زنان باردار بخصوص زنان دچار خشونت خانگی ضرورت پیدا میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of suicidal ideation and its factors affecting on pregnant women in 2022

نویسندگان [English]

  • fatemeh seifi 1
  • Malihe Darvishi 2
  • Mahin Tatari 3
  • Rahman Bardi Ozouni-Davaji 4
1 Counseling and Reproductive Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Master of Consultation in midwifery, Counseling and Reproductive Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 PhD student in statistical science, statistical science department, Sapienza university of Rome, Italy
4 Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Suicidal ideation is an important predictive factor for committing suicide. One of the causes of the death of pregnant women is attempting suicide, so identifying its risk factors can be effective on policies aimed at reducing this problem.

Materials and methods: this descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 515 pregnant women that covered by comprehensive urban health services in Ali Abad-katol city in 2022. Scale for suicidal ideation Baek, General Health Questionair and the HITS domestic violence screening form were used. Data were analyzed by SPSS 23 software with Spearman's correlation test, chi-square test and Fisher's exact test. Multiple logistic Regression was also used to predict related factors.

Results: The prevalence of suicidal ideation was 7.9%. The level of suicidal ideation of pregnant women was low. Mental health of pregnant women was in the category of morbid symptoms. Age less than 25 years old, unwanted pregnancy, pregnancy more than 4 times, four or more than childbirth and children and violence behavior of the partner showed a statistically significant relationship with suicidal ideation.

Conclusion: Due to the low mental health of pregnant women, there is a need for planning to carry out necessary interventions and continuous screenings of pregnant women in order to promote and ensure the mental health of pregnant women, especially women suffering from domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • suicidal ideation
  • pregnant women
  • violence of partner