تبیین ترس از زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار: یک مطالعه تلفیقی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

2 گروه مامایی - دانشکده پرستاری مامایی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- لرستان- ایران

3 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

10.22038/ijogi.2024.76110.5911

چکیده

مقدمه: ترس از زایمان طبیعی، یک مشکل شایع در زنان باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تبیین ترس از زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه ترکیبی با رویکرد متوالی – توضیحی از نوع انتخاب مشارکت کنندگان، در 1393-1394-انجام شد. در فاز کمی 400 زن نخست باردار با سن حاملگی 32-18 هفته به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های نگرش زایمان، مشخصات دموگرافیک و حمایت اجتماعی نورتوس استفاده شد. آنالیز داده ها با آزمون های کای اسکوئر، تی، من ویتنی و رگرسیون لجستیک چندمتغیره انجام شد.

در فاز کیفی با 15 زن نخست باردار با نمونه گیری مبتنی برهدف، مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق با استفاده از سوالات باز انجام شد. داده ها از روش تحلیل محتوای قراردادی تجزیه وتحلیل شدند.

یافته‌ها : میانگین نمره ترس از زایمان طبیعی 449.± 37.86 و شیوع آن 80.8%(CAQ ≥28) بود. براساس نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک چندمتغیره عدم کفایت درآمد، عدم شرکت درکلاسهای آمادگی زایمان (p<0.05) و انتخاب روش زایمان طبیعی) (p<0.001 پیشگویی کننده ترس از زایمان بودند. درمرحله کیفی سه درونمایه: احساس عدم توانمندی برای زایمان طبیعی، سردرگمی در تصمیم گیری ونگرانی از عوارض زایمان طبیعی به دست آمد.

نتیجه‌گیری : نتایج نشان داد که ترس از زایمان طبیعی تحت تاثیر ابعاد فردی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. پیشنهاد می شود که ارائه دهندگان خدمات سلامت ازنتایج این برنامه جهت اجرای برنامه های آموزشی ترغیب کننده زایمان طبیعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining fear of natural childbirth and determining its related factors among primigravid women: a Mixed-Methods Study

نویسندگان [English]

  • بیرانوند Beiranvand 1
  • Soheila Pirdadeh Beiranvand 2
  • Zahra behboodi moghaddam 3
  • maryam hassani 4
1 Assistant Professor, Nursig and midwifery group, Social Determinants of Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor of Reproductive Health, Social Determinants of Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
3 Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Background: Fear of natural childbirth is a common problem among pregnant women. The present study is performed to Explaining fear of natural childbirth and determining its related factors among primigravid women.

Method: This Sequential explanatory mixed methods study with Participant Selection was conducted in 2014-2015. At quantitative cross-sectional study stage, using a multistage cluster sampling method, 400 primigravid women in 18-32 weeks were studied. Childbirth Attitude Questionnaire, demographic characteristics, and Northouse Social Support Questionnaire were used. Data analysis was performed using Chi-square, t-test, Mann-Whitney test, and multivariate logistic regression. Later, in a qualitative study was performed on 15 primigravid women who were selected using purposive sampling method. data collection method was semi-structured individual interviews using open-ended questions. Results were explained using qualitative data.

Findings: Average score of fear of natural childbirth was 37.86±9.44 and fear of natural childbirth prevalence (CAQ≥28) was 80.8%. Based on the results of multivariate logistic regression analysis, lack of sufficient income for living expenses, not participating in childbirth preparation classes (p<0.05)and the selected delivery method (vaginal delivery) (p<0.001) were the predictors of fear of natural childbirth. Analysis of data at the qualitative stage led to three themes including feeling of inability for natural childbirth, confusion in decision making and concerns about natural childbirth complications.

Conclusion: Results of the study showed that fear of childbirth was influenced by personal factors, the society and social environment. Therefore, it is suggested that health service providers use the results of this study to implement educational programs to encourage natural childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of natural childbirth
  • primigravid women
  • mixed methods study