بررسی میزان سردرد، لرز و تهوع-استفراغ در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت عمل جراحی سزارین با بی‌حسی نخاعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص غدد و متابولیسم، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 دانشیار گروه بیهوشی

10.22038/ijogi.2024.79428.6069

چکیده

مقدمه: کم کاری تیروئید به طور گسترده ای در زنان باردار شایع است. با توجه به عوارض حین عمل در بیماران کم کاری تیروئید و اینکه بی حسی نخاعی گزینه مناسب تری برای زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید میباشد.

روش ها: در این مطالعه موردی- شاهدی، 83 نفر از بیماران 18 تا 42 ساله در دو گروه کم‌کاری تیروئید (42 نفر) و کنترل (41 نفر)، قرار گرفتند. بیمارانی که جهت سزارین در اتاق عمل بیمارستان مطهری شهرستان جهرم مراجعه نمودند در مطالعه قرار گرفتند. میزان سردرد، لرز، تهوع و استفراغ، درد و درد پشت در زمان های؛ 15، 30، 45 و 60 دقیقه حین عمل و در زمان های ورود و خروج از ریکاوری اندازه گیری و ثبت شد.

یافته ها: در زمانهای 15 دقیقه بعد از عمل و در زمان ورود به ریکاوری، فراوانی لرز در بیماران در گروه گروه کنترل به صورت معنی داری کمتر از گروه کم‌کاری تیروئید بوده است(05/0>p). در زمان های 30 دقیقه بعد از عمل، فراوانی تهوع و استفراغ در بیماران در گروه گروه کنترل به صورت معنی داری بیشتر از گروه کم‌کاری تیروئید بوده است(05/0>p). در زمان ورود به ریکاوری فراوانی تهوع و استفراغ در بیماران در گروه کنترل به صورت معنی داری کمتر از کم‌کاری تیروئید بوده است(05/0>p).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، استفاده از بیحسی نخاعی در مادران باردار با کم کاری تیروئید تنها در بعضی از دقایق مطالعه با افزایش بروز لرز و تهوع استفراغ بیشتری نسبت به گروه کنترل همراه بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the rate of headache, shivering and nausea-vomiting in hypothyroid patients undergoing caesarean section with spinal anesthesia

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eftekharian 1
  • Reza Sahraei 2
  • Farideh Mogharab 3
  • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 4
1 Assistant Professor of Endocrinology & Metabolism, Department of Internal Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Associate Professor of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
3 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت و بیماری های زنان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
4 دانشیار گروه بیهوشی
چکیده [English]

Introduction: Hypothyroidism is widely common in pregnant women. Considering the complications during surgery in patients with hypothyroidism and that spinal anesthesia is a more suitable option for pregnant women with hypothyroidism,

Method: In this case-control study, 83 patients aged 18 to 42 were included in two hypothyroid (42) and control (41) groups. Patients who referred for cesarean section in the operating room of Motahari hospital in Jahrom city were included in the study. The amount of headache, Shivering, nausea and vomiting, pain and back pain at times; 15, 30, 45 and 60 minutes were measured and recorded during the operation and at the time of entry and exit from recovery.

Result:. In 15 minutes after the operation and at the time of recovery, the frequency of shivering in patients in the control group was significantly lower than in the hypothyroid group (p<0.05). In the 30 minutes after the operation, the frequency of nausea and vomiting in patients in the control group was significantly higher than in the hypothyroid group (p<0.05). At the time of entering recovery, the frequency of nausea and vomiting in patients in the control group was significantly lower than hypothyroidism (p<0.05).

Conclusion: Based on the results of the present study, the use of spinal anesthesia in pregnant mothers with hypothyroidism has been associated with an increase in the incidence of shivering and nausea and vomiting in comparison to the control group only in some minutes of the study, .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Headache
  • shivering
  • nausea and vomiting
  • caesarean section
  • hypothyroidism