اثر تمرین شنا، ویتامین E و تزریق سلول بنیادی بر سطوح تستوسترون و ژن‌های درگیر در مسیر اتوفاژی موش‌های نر نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 فیزولوژی ورزشی.ساری.ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

10.22038/ijogi.2024.77433.5972

چکیده

زمینه و هدف: ناباروری در واقع عدم باروری در زوجینی است که با وجود یک سال یا بیشتر تلاش برای تولید مثل، هیچ-گونه لقاحی در آن‌ها رخ نداده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین شنا، ویتامین E و تزریق سلول بنیادی بر تستوسترون و ژن‌های Lc31 و P62 بافت بیضه موش‌های مدل آزواسپرمی می‌باشد.

مواد و روش: در این مطالعه تجربی، 40 سر رت 6 تا 8 هفته‌ای از مرکز پژوهش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی تهران به-صورت تصادفی انتخاب، و سپس مدل آزواسپرمی با داروی بوسولفان با دوز 40 میلی‌گرم القاء شد. پس از گذشت یک‌ماه موش‌ها در 8 گروه (کنترل، بیمار، شم، بیمار + تمرین، بیمار + مکمل، بیمار + سلول، بیمار + مکمل + تمرین و بیمار + سلول + تمرین) تقسیم شدند (هر گروه 5 سر). گروه سلول و سلول + تمرین یک‌بار سلول‌های بنیادی به‌صورت پیوند در ناحیه مجران دفران به میزان یک میلیون سلول برای هر موش پیوندزده شد. گروه مکمل و تمرین + مکمل محلول خوراکی ویتامین E به میزان 100 mg/kg را به‌صورت گاواژ دریافت کردند. هم‌چنین گروه‌های تمرینی به‌مدت 8 هفته، 30 دقیقه در روز، 5 روز در هفته شنا انجام دادند.

یافته‌ها: القای آزواسپرمی سطوح تستوسترون و بیان ژن‌های Lc31 و P62 بافت بیضه را نسبت به گروه کنترل با کاهش معنی‌دار مواجه کرد (P≤0.05)، اما در گروه‌های مکمل، سلول، تمرین، تمرین+مکمل و تمرین+سلول نسبت به گروه‌های بیمار و شم افزایش معنی‌دار را نشان دادند (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of swimming exercise, vitamin E and stem cell injection on testosterone levels and genes involved in autophagy pathway in infertile male mice

نویسندگان [English]

  • behnam esmaeeli 1
  • parvin farzanegi 2
  • Seyed Abdollah Hashemvarzi 3
  • Babisan askari 4
1 physiology sport.sari.iran
2 sariAssociated Professor, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I. R. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I. R. Iran.
4 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, I. R. Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Infertility is actually the lack of fertility in a couple who have not conceived in spite of trying to reproduce for one years. The purpose of this research is to investigate the effect of swimming exercise, vitamin E and stem cell injection on testosterone and Lc31 and P62 genes in the testicular tissue of azoospermia model mice.

Materials and methods: In this experimental study, 40 6- to 8-week-old rats were randomly selected from Tehran laboratory animal breeding and research center, and then the azoospermia model was induced with busulfan at a dose of 40 mg. After one month, the rats were divided into 8 groups; control, patient, sham, patient + exercise, patient + supplement, patient + cell, patient + supplement + exercise and patient + cell + exercise (each group has 5 heads). The group of cells and cells + one-time training stem cells were transplanted in the area of the vas deferens in the amount of one million cells for each mouse. The supplement and training group received vitamin E oral solution supplement at the rate of 100 mg/kg by gavage. Also, training groups swam 30 minutes a day, 5 days a week for 8 weeks.

Results: Induction of azoospermia significantly decreased testosterone levels and the expression of Lc31 and P62 genes in testicular tissue compared to the control group (P≤0.05), but in the supplement, cell, exercise, exercise+supplement and exercise+cell groups compared to the patient and sham groups showed a significant increase (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azoospermia
  • swimming exercise
  • mesenchymal stem cell
  • vitamin E
  • autophagy