بررسی مقایسه ای اثر تزریق وریدی داروهای متوکلوپرامید و اندانسترون در پیش گیری از تهوع و استفراغ در عمل جراحی سزارین انتخابی تحت بی‌حسی نخاعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مراقبت های ویژه بیهوشی و مدیریت درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علومپزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22038/ijogi.2024.75221.5871

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ از عوارض شایع سزارین با بی حسی نخاعی است. این مطالعه به مقایسه اثر متوکلوپرامید و اندانسترون وریدی در پیشگیری از تهوع و استفراغ در سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی پرداخت.

روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور با گروه کنترل 150 زن باردار کاندید سزارین انتخابی بود. بیماران به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 5 دقیقه قبل از بی حسی نخاعی، گروه اول 10 میلی گرم متوکلوپرامید وریدی، گروه دوم 4 میلی گرم اندانسترون وریدی و گروه سوم نرمال سالین وریدی دریافت کردند. میزان بروز و تعداد دفعات تهوع و استفراغ، علائم حیاتی و میزان مصرف افدرین در 1، 2، 4 و 6 ساعت پس از عمل مقایسه شد.

یافته‌ها: میزان بروز تهوع و/یا استفراغ بین گروه‌های مورد مطالعه در ساعت اول از نظر آماری معنی‌دار بود (P=0.014). بروز تهوع و/یا استفراغ در یک ساعت اول بعد از عمل در گروه کنترل 50 درصد، در گروه اندانسترون 40 درصد و در گروه متوکلوپرامید 22 درصد بود. از نظر بروز تهوع و/یا استفراغ در ساعات بعد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. علاوه بر این، از نظر بروز افت فشار خون و میزان افدرین مصرفی تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: تزریق داخل وریدی متوکلوپرامید 10 میلی‌گرم قبل از بی‌حسی نخاعی در سزارین انتخابی، بروز تهوع و/یا استفراغ را بیش از اندانسترون در ساعت اول بعد از عمل کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of intravenous administration of Metoclopramide VS ondansetron on prevention of nausea and/or vomiting in patients undergoing elective cesarean section under spinal anesthesia

نویسندگان [English]

 • Abbas Moallemy 1
 • Hasan Movahedi 1
 • Hashem Jarineshin 1
 • Saeed kashani 1
 • Pourya Adibi 1
 • Saba Rahimifar 1
 • Ali Salimi Asl 2
1 Anesthesiology critical care and Pain Management Research Centre, Hormozgan University of medical science, Bandar Abbas, Iran
2 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Background: Nausea and vomiting are common side effects of caesarean section with spinal anaesthesia. This study compared the effect of intravenous metoclopramide and ondansetron in preventing nausea and vomiting in elective cesarean section with spinal anaesthesia.

Methods: This study was a double-blind, randomized clinical trial with a control group of 150 pregnant women candidates for elective cesarean section. The patients were randomly divided into three groups. 5 minutes before spinal anaesthesia, group I received IV metoclopramide 10mg, Group II received IV Ondansetron 4mg, and group III received IV normal saline. The incidence and number of episodes of nausea and vomiting, vital signs and amount of ephedrine consumption Were compared at 1,2,4 and 6 hours after the operation.

Results: There was a statistically significant difference in the incidence of nausea and/or vomiting between the studied groups in the first hour (P=0.014). The incidence of nausea and/or vomiting during the first hour after surgery in the control group was 50%, in the ondansetron group, 40% and in the metoclopramide group, 22%. No statistically significant difference was observed between the groups in terms of the incidence of nausea and/or vomiting in the following hours. In addition, there was no statistically significant difference between the groups regarding the incidence of hypotension and the amount of ephedrine consumed.

Conclusions: Intravenous injection of metoclopramide 10 mg before spinal anaesthesia in elective cesarean section reduces the incidence of nausea and/or vomiting more than ondansetron in the first hour after the operation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean Section
 • Spinal Anaesthesia
 • Metoclopramide
 • Ondansetron