مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با ماساژ افلوریج پا، آب درمانی و بالا نگه داشتن پاها بر ادم فیزیولوژیک پا در زنان باردار: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 میدان بهاران- خیابان سجاد جنوبی- خیابان مرادبیگی- خیابان خدایار حسنی- کوچه شهید چهاردولی- پلاک ۱ - واحد ۶- منزل احمدی

2 استاد، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد یار گروه مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

4 گروه علو پایه، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22038/ijogi.2024.77902.5988

چکیده

Background: the present study aimed to determine and compare the effects of self-care education with massage therapy, hydrotherapy, and leg elevation on physiologic edema in pregnancy.

Method: The study was a randomized controlled trial conducted on eligible 129 primigravid women. A systematic random sampling method was used to recruit the samples and devoting them to four groups: hydrotherapy, massage therapy, leg elevation, and control. The intervention groups performed self-care interventions daily for 20 minutes for 5 consecutive days. The control group received only routine prenatal care.

Findings: The paired t-test showed a significant reduction in the circumference of the right and left feet triple sites (ankle joint, instep, and metatarsophalangeal joint) after the intervention compared to before the intervention within each study group (P<0.001). The results of the analysis of covariance indicated a significant difference in the mean size of foot circumferences after the intervention among the groups (P<0.001). Pairwise comparison of foot circumferences within the study groups after the intervention using the Bonferroni test also showed that leg elevation through self-care had the greatest effect compared to other interventions (P<0.001).

Conclusions: leg elevation was found to be more effective in reducing the size of foot circumferences and degree of leg edema compared to other self-care interventions, and effleurage massage had the least effect in improving physiological edema in pregnancy

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of self-care education with effleurage massage of feet, hydrotherapy, and leg elevation on the physiological status of the feet in pregnant women: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • Masoumeh Simbar 2
  • shahnaz zahrani 3
  • malihe nasiri 4
1 میدان بهاران- خیابان سجاد جنوبی- خیابان مرادبیگی- خیابان خدایار حسنی- کوچه شهید چهاردولی- پلاک ۱ - واحد ۶- منزل احمدی
2 Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran,Iran
3 Assistant Professor of Reproductive health &amp;amp; Academic Faculty Member, Department of Midwifery &amp;amp; Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Department of Basic Sciences, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

زمینه : مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با ماساژ درمانی، آب درمانی و بالا نگه داشتن پا بر ادم فیزیولوژیک پا در بارداری انجام گرفت.

روش کار: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی بود که بر روی 129 زن نخست باردار انجام گرفت. واحدهای پژوهش بصورت تصادفی در چهار گروه آب درمانی، ماساژ درمانی، بالا نگه داشتن پا و کنترل تقسیم بندی شدند. گروه‌های مداخله به مدت 5 روز متوالی روزانه به مدت 20 دقیقه به روش خودمراقبتی مداخلات را انجام دادند. گروه کنترل فقط مراقبت‌های روتین بارداری را دریافت کرد. متغیرهای پیامد در تمام گروه‌های مداخله و کنترل، یک بار قبل از مداخله و یک بار هم بعد از مداخله، با هم مقایسه گردید.

یافته‌ها: مقایسه درون گروهی گروه‌های مورد مطالعه با استفاده از آزمون تی زوجی نشان داد که محیط‌های سه‌گانه (مفصل مچ پا، پشت‌پا و مفصل متاتارسوفالنژیال) پای راست و چپ بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی‌داری یافته‌اند(001/0 P<). نتایج آنالیز کوواریانس نشان دهنده‌ی معنی‌دار بودن تفاوت گروه‌‌ها از نظر میانگین اندازه محیط‌های پا بعد از مداخله بود(001/0 P<). مقایسه دو به دوی محیط‌های پا در گروه‌های مورد مطالعه بعد از مداخله با آزمون بنفرونی نیز نشان داد که بالا نگه داشتن پا به روش خودمراقبتی بیشترین تاثیر را در میان دیگر مداخلات داشته است(001/0 P<).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد بالا نگه‌ داشتن پاها از نظر تکنیک اجرا، از سایر مداخلات ساده‌تر می‌باشد و همه‌ی افراد به راحتی و بدون نیاز به کمک اطرافیان می‌توانند آن را به درستی انجام بدهند

کلیدواژه‌ها [English]

  • leg elevation
  • effleurage massage
  • self-care
  • Foot physiological edema
  • hydrotherapy