بررسی داده های ریجستری نازایی در زوجین نابارور جنوب ایران : 2018-2022

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد مشهد

2 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22038/ijogi.2024.73936.5802

چکیده

داشتن فرزند یکی از قوی ترین عوامل تحکیم زندگی زناشویی است، لذا در همه کشورهای دنیا، این امر یک عامل حیاتی در جهت تثبیت ساختار خانواده می باشد.هدف از مطالعه حاضر بررسی داده های ریجستری نازایی در زوجین نابارور جنوب ایران بود.روش کار :

این مطالعه یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که بصورت توصیفی مقطعی در سال 2023 انجام شد. ما به صورت گذشته نگر داده های ریجستری تمام زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری بندرعباس، ایران، بین 1 ژانویه 2018 تا 1 ژانویه -2022، 634 را استخراج کردیم.نتایج : متوسط سن زنان واحد پژوهش 1/4±55/32 سال . بود. اکثریت زنان مورد مطالعه (34/76 درصد) خانه دار بودند. شغل اکثریت آقایان (74 %) آزاد بود .در بررسی سوء مصرف دخانیات، به طور کلی 75/36 درصد از آقایان سوء مصرف دخانیات داشتند . BMI حدود 59 درصد از زنان مراجعه کننده در محدوده اضافه وزن و چاق بود. از بین آقایان، 41 درصد و از بین خانم ها 31/47 درصد سابقه بیماری زمینه ای داشتند که بیشترین سابقه بیماری مربوط به هیپوتیروییدی بود.نتیجه گیری : به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی زوجین بارور و نابارور، تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. با توجه به تأثیر برخی مؤلفه های سبک زندگی بر باروری و وجود بیماری های کشف شده در زنان نابارور میتوان با اصلاح بیماری های زمینه ای و مدیریت صحیح برای بهبود شیوه زندگی، احتمال بارداری را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of infertility registry data in infertile couples in southern Iran: 2018-2022

نویسندگان [English]

  • dina abadi 1
  • nasibeh rozbeh 2
  • maryam azizi kotenayi 2
1 azad univercity mashhad
2 Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Having a child is one of the strongest factors of consolidating married life, therefore, in all countries of the world, this is a vital factor in stabilizing the family structure. The purpose of this study was to examine the infertility registry data in infertile couples in southern Iran.method :

This study was a population-based descriptive cross-sectional study conducted in 2023. We retrospectively extracted 634 registry data of all infertile couples referred to Bandar Abbas Infertility Center, Iran, between January 1, 2018 and January 1, 2022. After extracting the data from the system.Results: The average age of women in the research unit was 32.55±4.1 years. Was. The majority of the studied women (76.34%) were housewives. The majority of men (74%) were free-lancers. In the study of tobacco abuse, 36.75% of men were tobacco abusers. BMI of about 59% of the referring women was in the range of overweight and obese. Among the men, 41% and among the women, 47.31% had a history of underlying disease, and the most history of the disease was related to hypothyroidism.Conclusion: In general, the results of this study showed that the lifestyles of fertile and infertile couples are significantly different from each other. Considering the effect of some lifestyle components on fertility and the presence of diseases discovered in infertile women, the possibility of pregnancy can be increased by correcting underlying diseases and proper management to improve lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • women
  • registry