بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران.

4 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: در بین عوامل مؤثر بر تضعیف عضلات کف لگن، بارداری و زایمان طبیعی، به عنوان مهمترین عوامل خطر بی‌اختیاری‌های دفعی محسوب می‌شوند. با توجه به تناقض نتایج مطالعات موجود در مورد تأثیر روش زایمان بر بی‌اختیاری ادراری و مدفوعی، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بی‌اختیاری ادراری و روده‌ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 91-1390 بر روی 429 زن ساکن شهر خلخال که 4 ماه از زایمان آنها گذشته بود، در مراکز بهداشتی سطح شهر خلخال انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه سندویک در مورد علائم بی‌اختیاری ادراری، مدفوعی و گازهای روده ای بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شیوع بی‌اختیاری ادراری و گازهای روده‌ای در کسانی که زایمان سزارین داشتند به ترتیب 4/1% و 9/0‌% و کسانی که زایمان طبیعی داشتند 9/1% و 4/1% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0<p). همچنین بین بی‌اختیاری ادراری و گازهای روده‌ای با سن مادر‌، تعداد بارداری، اپی زیاتومی، پارگی واژینال، تعداد زایمان سزارین و طبیعی‌، وزن هنگام تولد نوزاد و دور سر نوزاد، ارتباط آماری معنی‌داری یافت نشد (05/0<p).
نتیجه‌گیری: روش زایمان و تکنیک‌های مامایی بر بروز بی‌اختیاری ادراری، مدفوعی و گازهای روده‌ای در زنان در فاصله زمانی 4 ماه پس از زایمان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Urinary and Intestinal Incontinence in Postpartum Period and Its Related Factors

نویسندگان [English]

  • Zahra Alipour 1
  • Narges Eskandari 2
  • Zahra Ebrahimi 3
  • Azam Bagheri 4
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Ph.D. Student of Reproductive Health, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad university, khalkhal branch, khalkhal, Iran.
4 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Among factors related to weakness of pelvic muscles, pregnancy and vaginal delivery are considered as the most important risk factors for fecal incontinence. Because of conflicting results in effect of delivery methods on urinary and intestinal incontinence, this study was designed aim to evaluate the prevalence of urinary and intestinal incontinence in postpartum period and its related factors.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 429 women, 4 month after their delivery in Khalkhal health centers, Iranduring 2011 to 2012. Sampling method was available.
Women were asked to complete the demographic questionnaire and a questionnaire about incontinence symptoms that design by Sandvik. Data were analyzed using SPSS software version 20 and t-test, chi-square and correlation tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Prevalence of urinary and gas incontinence in women with cesarean section was 1.4% and 0.9% respectively and in women with vaginal delivery was 1.9% and 1.4% respectively that was not statistically significant (p>0.05). There was no significant association between urinary and gas incontinence and mother age, gravidity, episiotomy, vaginal laceration, number of vaginal delivery and cesarean section, neonatal weight and head circumstance (p>0.05).
Conclusion: There is no association between method of delivery and urinary and intestinal incontinence 4 month after the delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery/Obstetric
  • Fecal Incontinence
  • Risk factors
  • Urinary Incontinence