ارتباط بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، مهاباد، ایران.

3 کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: فشار خون بارداری در 10 درصد زنان باردار مشاهده می‌شود و با عوارض مختلف جنینی و مادری نظیر تولد زودرس، تأخیر در رشد داخل رحمی، آسفیکسی، مرگ جنینی، خونریزی‌های پیش و پس از زایمان و مرگ و میر مادر ارتباط دارد. یکی از عواملی که ممکن است با فشار خون بارداری ارتباط داشته باشد، وقفه‌های تنفسی خواب است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وقفه‌های تنفسی خواب با فشار خون بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1392 بر روی 15 مادر باردار دیابتی با فشار خون بالا و 45 مادر باردار دیابتی با فشار خون طبیعی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز انجام شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه برلین و چارت فشارخون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های تی مستقل، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 9 نفر (20%) از مادران باردار دیابتی دارای فشار خون طبیعی و 8 نفر (3/53%) از مادران باردار دیابتی دارای فشار خون بالا، به وقفه‌های تنفسی خواب مبتلا بودند و احتمال ابتلاء به فشار خون در مادران دارای وقفه‌های تنفسی خواب، 5/4 برابر مادران فاقد وقفه‌های تنفسی خواب بود.
نتیجه‌گیری: بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشار خون بالای مادران مبتلا به دیابت بارداری ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sleep Apnea and Hypertension in Women with Gestational Diabetes

نویسندگان [English]

  • Reza Ghanei Gheshlagh 1
  • Vajiheh Baghi 2
  • Edalat Aminpour 3
1 M.Sc. of Nursing, Saqqez Imam Khomeini's Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 B.Sc. Student of Midwifery, Mahabad Islamic Azad University, Mahabad, Iran.
3 B.Sc. of Nursing, Saqqez Imam Khomeini's Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational hypertension is seen in 10% of pregnant women and is associated with fetal and maternal complications such as preterm birth, intrauterine growth retardation, asphyxia, fetal death, pre-and postpartum hemorrhage and maternal mortality. Sleep apnea is one of the factors that may be associated with Gestational hypertension. The present study has been implemented to investigate the relationship between sleep apnea and gestational hypertension.
Methods: This case-control study was conducted on 15 hypertensive diabetic and 45 normotensive diabetic pregnant women referred to diabetes center in Saqqez, Iran in 2013. Berlin questionnaire and blood pressure chart were used to collect data. Data were analyzed by SPSS software (version 18), independent t-test, chi-square and Fisher exact tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 9 cases (20%) of the normotensive diabetic pregnant mothers and 8 cases (53.3%) of hypertensive diabetic pregnant women and had sleep apnea, and the risk of hypertension in mothers with sleep apnea was 4.5 times higher than mothers without sleep apnea.
Conclusion: There is a relationship between sleep apnea and hypertension among women with gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes/Gestational
  • Hypertension
  • Sleep Apnea