مقایسه عملکرد ریوی در فازهای فولیکولار و لوتئال دوره قاعدگی در زنان آلرژیک و غیرآلرژیک ورزشکار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: تغییرات دوره ای هورمونی طی فازهای مختلف قاعدگی، باعث تغییرات فیزیولوژیک ارگان های مختلف بدن از جمله عملکرد ریوی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات عملکرد ریوی در طول فازهای لوتئال و فولیکولار دوره قاعدگی در دختران جوان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1391 بر روی 61 دانشجوی دختر 20 تا 24 ساله فعال ورزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. نشانه های آلرژی های تنفسی افراد به کمک پرسشنامه تخصصی ثبت شد. عملکرد ریوی توسط فاکتورهای FVC، FEV1، PEFR، %FVC/FEV1 و FEF25-75% در میانه فازهای فولیکولار و لوتئال دوره قاعدگی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی همبسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر یا مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: FEV1 و FEF25-75% در فاز لوتئال دوره قاعدگی در مقایسه با فاز فولیکولار کاهش معنی داری داشت (01/0=p، 04/0=p) و در مقایسه افراد آلرژیک و غیرآلرژیک در این دو فاز، FVC و FEV1 فاز لوتئال کاهش معنی داری نشان داد (03/0=p، 04/0=p).
نتیجه‌گیری: جریان های ریوی اندازه گیری شده در فاز لوتئال نسبت به فولیکولار کاهش می یابد، بنابراین عملکرد ریوی تحت تأثیر فاز قاعدگی قرار می گیرد. همچنین عملکرد ریوی در این فازها می تواند با میزان حساسیت فردی و آلرژی افراد نیز ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Pulmonary Function in the Follicular and Luteal Phases of the Menstrual Cycle and the Effects of Allergic Conditions

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Arabpour Dahoui 1
  • Hamid Marefati 2
1 M.Sc. of Exercise Physiology, School of Physical Education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cyclical changes in hormonal levels during different phases of menstrual cycle cause physiological changes in various body organs including lung function. This study examined changes in lung function during luteal and follicular phases of menstrual cycle in young girls. in 2012
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 61 healthy girl students aged 20 to 24 in Shahid Bahonar university of Kerman, Iran in 2012. Respiratory allergy symptoms were recorded using a specialized questionnaire. Lung function was measured using FVC, FEV1, PEFR, FVC/FEV1% and FEF25-75% parameters in the mid-follicular and mid-luteal phases of menstrual cycle. Data were analyzed using SPSS software version 18, Kolmogorov-Smirnov, paired t-test and independent t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: FEV1 and FEF25-75% in the luteal phase of menstrual cycle was significantly reduced compared with the follicular phase (p=0.01, p=0.04) and compared to allergic and non-allergic individuals in two phases, FVC and FEV1 were significantly reduced in luteal phase (p=0.03, p=0.04).
Conclusion: Pulmonary flows measured in the luteal phase decrease compare with the follicular phase, so the lung function is influenced by menstrual cycle phases and responses can be linked to individual's allergic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allergy and Immunology
  • Follicular Phase
  • Luteal Phase
  • Menstrual cycle
  • Pulmonary function tests