ارتباط بین شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: وزن هنگام تولد، یکی از شاخص های اصلی رشد و از تعیین کننده های اصلی بقاء می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با برخی از پیامدهای بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 800 زن باردار با سن بارداری کمتر از 12 هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر مشهد انجام شد. در اولین ویزیت پره ناتال، پرسشنامه حاوی اطلاعات فردی تکمیل و شاخص توده بدنی مادران محاسبه شد و هنگام زایمان، وزن نوزاد و سایر متغیرهای مورد مطالعه بررسی شدند. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای دو، تی دانشجویی، همبستگی پیرسون و مدل خطی تعمیم انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین وزن هنگام تولد نوزادان با افزایش شاخص توده بدنی مادر افزایش یافته بود (001/0>p)، همچنین میانگین وزن هنگام تولد در مادران بیشتر از 35 سال (03/0=p)، چندزا (001/0=p) و نوزادان پسر (0001/0>p) به طور معنی داری بیشتر بود. فراوانی زایمان زودرس و کم وزنی نوزاد نیز در مادران لاغر به طور معنی داری بیشتر بود (0001/0>p). ماکروزومی نوزاد در مادران چاق بیشتر بود، همچنین با افزایش شاخص توده بدنی، میزان زایمان سزارین افزایش می یافت.
نتیجه گیری: شاخص توده بدنی غیر طبیعی منجر به بروز عوارض نامطلوب پری ناتال می شود، لذا می توان از شاخص توده بدنی، جهت شناسایی مادران بارداری که در معرض خطر عوارض مادری و نوزادی قرار دارند، استفاده نمود و برای پیشگیری از بروز آن تدابیر لازم را اندیشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Maternal Body Mass Index at the Beginning of Pregnancy and Infants' Birth Weight and Pregnancy Outcomes

نویسندگان [English]

 • Habibollah Esmaili 1
 • Ahmad Shah Farhat 2
 • Khadijeh Mirzai Najmabadi 3
 • Salmeh Dadgar 4
 • Aghdas Karimi 5
 • Mohammad Khojasteh Gelayami 6
1 Associate Professor , Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Neonatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Ph.D. Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
6 General Practitioner, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Birth weight is one of the main indices of growth and one of the determining factors of survival. The purpose of this study was determining the relationship between maternal body mass index at the beginning of pregnancy and infants' birth weight and pregnancy outcomes.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 800 pregnant women with gestational age less than 12 weeks who referred to health centers of Mashhad, Iran in 2010. In the first prenatal medical appointment, a questionnaire containing personal information was completed and mothers' body mass index was calculated. At birth, the infants' weights and other variables were surveyed. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and chi-square, student t-test, Pearson correlation and generalized linear models. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean birth weight of infants had increased with the increase in their mother's weight (p<0.001). Also, mean of infants' birth weight was significantly higher in mothers aged 35 or more (p=0.03), multiparas (p=0.001) and mothers who gave birth to male infants (p<0.0001). Low birth weight and preterm labor were significantly more prevalent among underweight mothers (p<0.0001). Macrosomia was seen more among obese mothers. Furthermore, the incidence of cesarean section increased with the increase in mothers' body mass index. Mothers' body mass index at the beginning of pregnancy has a role in predicting the infants' birth weight.
Conclusion: Abnormal body mass index leads to undesirable prenatal complications. As a result, body mass index can be used to identify pregnant women who are at the risk of maternal and infantile complications and take the necessary measure to prevent them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Birth weight
 • Body mass index
 • Pregnancy outcome
 1. Upadhyay S, Biccha RP, Sherpa MT, Shrestha R, Panta PP. Association between maternal body mass index and the birth weight of neonates. Nepal Med Coll J 2011 Mar;13(1):42-5.
 2. Shrestha I, Sunuwar L, Bhandary S, Sharma P. Correlation between gestational weight gain and birth weight of the infants. Nepal Med Coll J 2010 Jun;12(2):106-9.
 3. Alexander GR, Wingate MS, Mor J, Boulet S. Birth outcomes of Asian-Indian-Americans. Int J Gynaecol Obstet 2007 Jun;97(3):215-20.
 4. Chaman R , Raei M, Amiri M, Ajami ME, Sadeghian A, Sharda N. Low birth weight and its related risk factors in Northeast Iran. Iran J Paediatr 2013 Dec;23(6):701-4.
 5. Hoursan H, Mehdizadeh A, Hoursan R. [Relationship between fundal height, abdominal circumference, body mass index and infant weight] [Article in Persian]. Razi J Med Sci 2005;12(46):401-8.
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill;2010:195.
 7. Fallah MH, Afrouz GA, Heidari GA. [Examining the factors effective on birth weight among babies of Yazd Province in 2007] [Article in Persian]. Toloo-E-Behdasht 2008;7(3-4):59-64.
 8. Aminian O, Rashedi A, Sadeghniiat Haghighi Kh. [Evaluation of the effect of shift works on birth weight and gestational age ofnewborns inemployed women] [Article in Persian]. Occup Med 2011;2(1): 8-13.
 9. Goshtasebi A, Banaem L, Alizadeh Rodbary M, Bakouei S. [The association between preconception body mass index and pregnancy weight gain on birth weight] [Article in Persian]. J Mazandaran Univ Med Sci 2011;21(84):81-5.
 10. Pakniat H, Movahed F. [Relationship between body mass index, weight gain during pregnancy and birth weight of infants] [Article i9n Persian]. J Alborz Univ Med Sci 2012;1(3):130-.6
 11. Kalk P, Guthmann F, Krause K, Relle K, Godes M, Gossing G, et al. Impact of maternal body mass index on neonatal outcome. Eur J Med Res 2009 May 14;14(5):216-22.
 12. Verma A, Shrimali L. Maternal body mass index and pregnancy outcome. J Clin Diagn Res 2012 Nov;6(9):1531-3.
 13. Dadras E , Ahmadi Z, Danesh-Kojuri M, Hosseini AF. [Relationship between pre-pregnancy body mass index and childbirth outcomes in primiparous women] [Article in Persian]. Iran J Nurs 2010;22(62):56-64.
 14. Nematollahzadeh M, Ziaei S, Kazemnejad A. [Relationship between body mass index and preterm delivery before and during pregnancy] [Article in Persian]. J Zahedan Univ Med Sci 2011;12(5):89-94 .
 15. Tabandeh A, Kashani E. [Effects of maternal body mass index and weight gain during pregnancy on the outcome of delivery] [Article in Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2007;9(1):20-4.
 16. Ahmadu BU, Gofama MM, Ashir GM, Ayub-Eniola AA, Abdulrahman M, Ambe JP. The effect of maternal pregnancy body mass index as a measure of pregnancy weight gain on neonatal birth weight in Maiduguri metropolitan council of Borno state, Nigeria. Greener J Med Sci 2012 Dec;2(6):168-72.
 17. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill;2010:544-62.
 18. Akhlaghi F, Abasi R. [Evaluation of the methods of placental removal during cesarean section and their postpartum complications] [Article in Persian]. Sci J Kurdestan Univ Med Sci 2009;14(3):39-46.
 19. Yadav H, Lee N. Maternal factors in predicting low birth weight babies. Med J Malaysia 2013;68(1):44-7.
 20. Hassan NE, Shalaan AH, El-Masry SA. Relationship between maternal characteristics and neonatal birth size in Egypt. East Mediterr Health J 2011 Apr;17(4):281-9.
 21. Nemati A, Refahi S, Barak M, Jafari M, Ettehad GH. [The relationship between some of maternal anthropometric measurments with neonatal birth weight of Alavi Hospital, Ardebil] [Article in Persian]. J Ardabil Univ Med Sci 2007;7(1):84-9.
 22. Soleimanizadeh L, Soleimanizadeh  F, Abbaszadeh A, Nasri N. [Mother's BMI and pregnancy outcomes] [Article in Persian]. Payesh 2006 Oct;5(4):243-8.
 23. Hendler I, Goldenberg RL, Mercer BM, Iams JD, Meis PJ, Moawad AH, et al. The preterm prediction study: the association between the maternal body mass index and the spontaneous and indicated preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2005 Mar;192(3):882-6.  
 24. Pakniat H, Movahed F. [Association between body mass index and weight gain during pregnancy with preterm delivery] [Article in Persian]. J Qazvin Univ Med Sci 2013 Aug-Sep;17(3):12-9.
 25. Allen LH. Biological mechanisms that might underlie iron's effects on fetal growth and preterm birth. J Nutr 2001 Feb;131(2S-2):581S-9S.
 26. Alijahan R, Nakhostin B, Salimi S, Hazrati S. Association of maternal body mass index with adverse maternal and prenatal outcomes. Zahedan J Res Med Sci 2013 Sep;15(9):56-62. 
 27. El-Gilany AH, Hammad S. Body mass index and obstetric outcomes in pregnant in Saudi Arabia: a prospective cohort study. Ann Saudi Med 2010 Sep-Oct;30(5):376-80.
 28. Mamula O, Smilian Seyerinski N, Mamula M, Severinski Complications during pregnancy, labor and puerperium in women with increased BMI at the pregnancy term. Cent Eur J Med 2009;4(1):71-5.
 29. Fuchs F, Bouyer J, Rozenberg P, Senat MV. Adverse maternal outcomes associated with fetal macrosomia: what are the risk factors beyond birthweight? BMC Pregnancy Childbirth 2013 Apr 8;13: 90.
 30. Koyanagi A, Zhang J, Dagvadorj A, Hirayama F, Shibuya K, Souza JP, et al. Macrosomia in 23 developing countries: an analysis of a multicountry, facility-based, cross-sectional survey. Lancet 2013 Feb 9;381(9865):476-83.
 31. Torabi P, Sheikholeslam R, Minaei M, Abdullahi Z. National guideline nutrition during pregnancy and lactation. Tehran:Ministry of Health and Medical Education;2006.
 32. Mirmolaei ST, Moshrefi M, Kazemnejad A, Farivar F, Morteza H. [The effect of nutrition education on nutritional behaviors in pregnant women] [Article in Persian]. Hayat 2009;15(4):35-42.
 33. Ghazizadeh SH. Pre-pregnancy counselling . Textbook of public health. Tehran:Ministry of Health and Medical Education;2012.