تأثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یکی از دلایل مهم مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه می باشد. اداره مرحله سوم زایمان با روش های بدون عارضه می تواند باعث کاهش خونریزی بعد از زایمان و در نتیجه کاهش میزان مرگ و میر مادران شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر درناژ بندناف بر طول مرحله سوم زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1391 بر روی 90 زن نخست زایی که در بیمارستان رازی شهر اهواز زایمان طبیعی داشتند انجام شد. در گروه اول بلافاصله پس از زایمان، درناژ بندناف انجام شد و برای گروه دوم، مداخله خاصی انجام نشد. در تمام افراد جفت با مانور براندت اندروز خارج شد. در تمام نمونه ها بلافاصله پس از خروج جفت، طول مدت مرحله سوم زایمان و همچنین مکانیسم خروج جفت، موارد احتباس جفت یا موارد نیاز به خروج دستی جفت یادداشت شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: هر دو گروه از نظر ویژگی های پایه مادری و نوزادی یکسان بودند. میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه مورد (93/0±51/3 دقیقه) به صورت معناداری کمتر از گروه شاهد (96/0±05/6 دقیقه) بود (0001/0>p). در هیچ یک از دو گروه مورد مطالعه، موردی از احتباس جفتی یا نیاز به خروج دستی جفت مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: درناژ بندناف به عنوان یک روش آسان و غیرتهاجمی می تواند طول مرحله سوم زایمان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Placental Cord Drainage on the Length of the Third Stage of Labor in Primiparous Women

نویسندگان [English]

 • Shirin Zargar Shoushtari 1
 • Somayeh Makvandi 2
 • Sara Mirzaeian 3
 • Arasteh Bastami 4
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Ph.D. of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University Ahvaz branch, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is one of the important causes of maternal mortality and morbidity in developing countries. Management of the third stage of labor including the use of uncomplicated methods could be effective in reduction of postpartum hemorrhage and maternal mortality and morbidity. This study was done aimed to assess the effect of placental cord drainage on the length of the third stage of labor.
Methods: This clinical trial was conducted on 90 primiparous women who had vaginal delivery in Razi hospital of Ahvaz, Iran in 2012. In first group placental cord drainage was performed immediately after delivery and women in second group received no intervention. In all cases the placenta was delivered by Brandt Andrew maneuver. Immediately after that, the length of the third stage of labor, mechanism of placental delivery, number of placental retention and need for manual removal of placenta were recorded. Data were analyzed using SPSS software version 16 and Kolmogorov–Smirnov, independent t-test and chi-square. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The two groups were similar in maternal and neonatal characteristics. Mean length of the third stage of labor in case group (3.51±0.93 minutes) was significantly shorter than control group (6.05±0.96 minutes) (p<0.0001). There was no placental retention or need for manual removal of placenta in both groups.
Conclusion: Placental cord drainage as a simple and non invasive method can reduce the length of the third stage of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drainage
 • Labor Stage/Third
 • Placental Cord
 • Placenta/Retained
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics 23rd  ed. New York:McGraw-Hill;2010:872.
 2. Royston E, Armstrong S. Preventing maternal deaths. Geneva:World Health Organization;1989.
 3. Edhi MM, Aslam HM, Naqvi Z, Hashmi H. "Post partum hemorrhage: causes and management". BMC Res Notes 2013 Jun 18;6(1):236.
 4. Fraser D, Cooper MA, Myles MF. Myles textbook for midwives. 15th ed. Edinburgh:Churchill Livingstone  Elsevier;2009.
 5. WHO recommendations for the prevention of postpartum haemorrhage. Geneva:WHO;2007.
 6. Gyte GM. Evaluation of the meta-analyses on the effects, on both mother and baby, of the various components of ‘active’management of the third stage of labour. Midwifery 1994 Dec;10(4):183-99.
 7. Sharma JB, Pundir P, Malhotra M, Arora R. Evaluation of placental drainage as a method of placental delivery in vaginal deliveries. Arch Gynecol Obstet 2005 Apr;271(4):343-5.
 8. Giacalone PL, Vignal J, Daures JP, Boulot P, Hedon B, Laffargue F. A randomised evaluation of two techniques of management of the third stage of labour in women at low risk of postpartum haemorrhage. BJOG 2000 Mar;107(3):396-400.
 9. Thilaganathan B, Cutner A, Latimer J, Beard R. Management of the third stage of labour in women at low risk of postpartum haemorrhage. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1993 Jan;48(1):19-22.
 10. Jongkolsiri P, Manotaya S. Placental cord drainage and the effect on the duration of third stage labour, a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 2009 Apr;92(4):457-60.
 11. Makvandi S, Zargar Shoushtari Sh, Zaker Hosseini V. Management of third stage of labor: a comparison of intraumbilical oxytocin and placental cord drainage. Shiraz E-Med J 2013 Apr;14(2):83-90.
 12. Soltani H, Dickinson F, Symonds I. Placental cord drainage after spontaneous vaginal delivery as part of the management of the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev 2005 Oct;19(4):CD004665.
 13. Thomas IL, Jeffers TM, Brazier JM, Burt CL, Barr KE. Does cord drainage of placental blood facilitate delivery of the placenta? Aust N Z J Obstet Gynaecol 1990 Nov;30(4):314-8.
 14. Taebi M, Abedzadeh Kalahroudi M, Sadat Z, Saberi F. The duration of the third stage of labor and related factors. Iran J Nurs Midwifery Res 2012 Feb;17(2 Sppl 1):S76-9.
 15. Shravage JC, Silpa P. Randomized controlled trial of placental blood drainage for the prevention of postpartum hemorrhage. J Obstet Gynecol India 2007 May-Jun;57(3):213-5.
 16. Soltani H, Poulose TA, Hutchon DR. Placental cord drainage after vaginal delivery as part of the management of the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev 2011 Sep 7;(9):CD004665.
 17. Combs CA, Laros RK Jr. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstet Gynecol 1991 Jun;77(6):863-7.
 18. Leavitt BG, Huff DL, Bell LA, Thurnau GR. Placental drainage of fetal blood at cesarean delivery and feto maternal transfusion: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007 Sep;110(3):608-11.
 19. Winter C, Macfarlane A, Deneux‐Tharaux C, Zhang WH, Alexander S, Brocklehurst P, et al. Variations in policies for management of the third stage of labour and the immediate management of postpartum haemorrhage in Europe. BJOG 2007 Jul;114(7):845-54.