بررسی تأثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متأهل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سازگاری زناشویی، پایه و اساس زندگی مشترک است. دو مورد از مهمترین عوامل مؤثر بر آن، رضایت جنسی و اعتقادات مذهبی می باشد. دین و مذهب نیز به نقش آموزش های جنسی تأکید ورزیده است، لذا مطالعه حاضر با هدف توأم ساختن آموزش های جنسی با آموزه های دینی مرتبط با آن و بررسی تأثیر آن بر سازگاری زناشویی زنان متأهل انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1391 بر روی 30 زن متأهل مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی - درمانی شهر مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به مدت 6 هفته در کلاس های آموزشی شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه شامل: فرم مشخصات فردی، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و مقیاس شاخص عملکرد جنسی زنان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های تی زوجی و ضریب همبستگی انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن زنان 2/7±9/33 سال و میانگین مدت ازدواج آنان 8/6±1/13 سال بود. اکثر زنان خانه دار بوده و درآمد در حد کفاف داشتند. پس از آموزش،نمره کل سازگاری زناشویی از 51/19±12/94 به 5/16±61/102 ارتقاء یافت (002/0=p) و در خرده مقیاس های توافق (002/0=p) و تجلی ابراز احساسات (01/0=p) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: آموزش های جنسی توأم با آموزه های دینی می تواند باعث افزایش سازگاری زناشویی کلی، توافق و تجلی عواطف در زندگی زناشویی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Women

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Yousefzadeh 1
 • Fatemeh Nameni 2
 • Nahid Golmakani 1
 • Mona Najaf Najafi 3
 • Mahdi Ebrahimi 4
 • Morteza Modarres Gharavi 5
1 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Islamic Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Marital adjustment is basis for marital life. Two important factors affects on marital adjustment are sex satisfaction and religious beliefs. Faith and religion have also encouraged to sex education. The aim of this study was combining sex education and religious education and investigating those effects on marital adjustment in married women.
Methods: This single group quasi-experimental study with pre-test and post-test was conducted on 30 married women referred to two health centers of Mashhad, Iran in 2011. Cases took part in educational classes for 6 weeks. Data were gathered by Spanier Dyadic Adjustment Scale, characteristic demographic and Female Sexual Function Index questionnaires. Data were analyzed using SPSS software version 11.5 and paired t-test and Pearson correlation coefficient test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean age of women was 33.9±7.2 years and the mean length of marriage was 13.1±6.8 years. Majority of women were housekeeper and income level was sufficient. After education, the total score of marital adjustment increased from 94.12±19.51 to 102.61±16.5 (p=0.002) and there were significant differences in consensus (p=0.002) and affectional expression (p=0.01) subscales.
Conclusion: The sex education based on religious education can increase total marital adjustment and consensus and affectional expression among couples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptation/Psychological
 • Marriage
 • Religion
 • Sex education
 1. Shakerian A, Nazari AM, Ebrahimi P, Fatemi A, Danai S. [The effects of similarity and contradiction personality traits on marital adjustment] [Article in Persian]. J Behav Sci 2012 Autumn;6(3):13-4.
 2. Mehrabizadeh M, Hosseinpour M, Mahdizadeh L. [Effectiveness of life skills training on marital adjustment development of married women 20–40 years old] [Article in Persian]. J Soc Sci Hum 2010;2(58):125-39. 
 3. Amahdi KH, Fathi Ashtiyani A, Arabniya A. [The relationship between religious adherence and marital adjustment] Article in Persian]. Fam Res 2006;2(5): 55- 67
 4. Hassan SA, Horany A. Marital adjustment among postgraduate students at universities in Malaysia. Elixir Psychol 2011 Aug;37:3773-6.
 5. Bailey J, Kerley S, Kibelstis T. A brief marital satisfaction screening tool for use in primary care medicine. Fam Med 2012 Feb;44(2):105-9.
 6. Dean M, Busby C, Clark C, Crane R, Jeffry C. A revision of the dyadic adjustment scale for use with distressed and non distressed couples: construct hierarchy and multidimensional scales. J Marital Fam Ther 1995;21(3):289-308.
 7. Litzinger S, Gordon KC. Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. J Sex Marital Ther 2005 Oct-Dec;31(5):409-24.
 8. Forutan K, Akhavan Taghavi M. [The role of sexual health in Iranian families] [Article in Persian]. J Fam Res 2008;4.
 9. Naeinian MR, Shaeiri MR, Sadat, Hosseini FS. General health and quality of life in patients with sexual dysfunctions. Urol J 2011 Spring;8(2):127-31.
 10. Hosainzadeh A. [Etiquette and function safe sex relations from Islamic view and its psychological injures] [Article in Persian]. 2011;3(1):77-132.
 11. Rohani A, Manavipour D.[ Relationship between practice of religious beliefs with happiness and marital satisfaction in the unit of Mobarakeh Islamic Azad University Khorasgan, Esfehan] [Article in Persian].knowledge and research in psychology 2009;3:189-206.
 12. Refahi Shyirpak Kh. [Educational needs sexual health In women referred to health centers of Tehran Family Planning] [Article in Persian]. Payesh 2010;3:251-60.
 13. Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danfort' s obestetric and gynochology. 10 th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2008: 742-758.
 14. Danesh A, Kermani Mamazandi Z. [Effect of religious attitude and Sensation on marital adjustment of married teachers Pakdasht. J Univ Al-Zahra 2011;7(2): 129-154.
 15. Mahoney A. Religion and conflict in marital and parent child relationship. J Soc Issues 2005;61(4):689-706.
 16. Kim YM. Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation. J Fam Psychol 2000;13:3-17.
 17. Rezazadeh M R. [The relationship between communication skills and marital adjustment in students] [Article in Persian]. Contem Psychol;3(1):43-50.
 18. Fiese BH, Tomcho TJ. Finding meaning in religious practices: the relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. J Fam Psychol 2001 Dec;15(4): 597-609.
 19. Marsh R, Dallos R. Roman Catholic couples: wrath and religion. Fam Process 2001 Fall;40(3):343-60.
 20. Danesh A. [Increase of marital adjustment of incompatible couple with consultant Islamic view] [Article in Persian]. Psychol Res 2010;2(6)
 21. Molla Zadeh J.[The relationship between marital adjustment with personality factors and coping styles in the Shahed children][PhD thesis].Tarbiat Modarres University,Tehran1992.
 22.  Mansoryian AA.[Stady of sexual disorders in men and women 49-18 yerss old in Damghan][dissertation]. Semnan: Semnan University of Medical Sciences 2006.
 23. Khodayarifard M, Shahabi R, Akbari Zardkhane S. [Relationship religious attitude with marital satisfaction in the married students] [Article in Persian]. Fam Stud Quarter 2007;3(10):611-20.
 24. Rasoli Z, Farah Bakhsh K. [Relationship between styles and locus of control with marital adjustment] [Article in Persian]. J Thoght Behav 2009;4(13):17-24.
 25. Dean M, Busby C, Clark C, Crane R, Jeffry C. A Revision of the dyadic adjustment scale for use with distressed and none distressed couples: construct hierarchy and multidimensional scales. J Marital Fam Ther 1995;21(3):289-308.
 26. Esfehani Asl M, Bayat MR. Relation between love, positive affection, negative affection and attachment styles and marital satisfaction in female staffs of Azad University of zone 6. Int Res J Appl Basic Sci 2012;3(12):2513-8.
 27. Pakghohar M, Farnam F, Mirmohammadali M. [A study of pre-marriage counseling effect on the sexual health and marital satisfaction in the referred couple to the selected health-centers of Tehran Medicine University in 2004. The 2nd National Congress on Family Pathology in Iran]. Tehran:Shahid Beheshti University;2006. [in Persian].
 28. AtariY, Elahifard A, Honarmand M. [Consideration of relation of personal qualities & personal–familial factors with married satisfaction in the employees of Ahvaz] [Article in Persian]. Train Sci Psychol J 2006;3(1): 81-108.
 29. Mohebbi S, Shah Siyah M, Bahrami F, Eatemadi O. [The effect of sex improve marital satisfaction in couples Isfahan] [Article in Persian]. J Health Sys Res 2009;9(4): 690-697.
 30. Pakgohar M, Mirmohammad AM, Mahmodi M. [Envestigation of effect of consultant before marriage on sexual health of couples] [Article in Persian]. Hayat 2004;11(4):39-46.
 31. Duncan GD. The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in heterosxual individuaals un pub lished doetorl pisseytation.Capella, university; 2008.
 32. Sheikh Mohseni E. [Relation of control center & documental styles with married compatibility of employed couples] [Thesis in Persian]. Arsanjan:Arsanjan University;2005.
 33. Miller IW, Epstein NB, Bishop DS, Keitner GI. The McMaster family assessment device: reliability and validity. J Marital Fam Ther 1985 Oct;11(4):345-56.
 34. Aliakbari Dehkordi M. [Relationship between women sexual function and marital adjustment] [Article in Persian]. J Behav Sci 2010;4(3):199-206.
 35. Masmoei R, Moin L, GHiyasi P. [Relationship between marital adjustments with psychological hardiness]. [Article in Persian]. Journal of Research - Sociology of Women. 2011; 2(4): 163-189.