ناقص سازی جنسی زنان در غرب آفریقا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات جنوب آفریقا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ناقص سازی جنسی زنان در غرب آفریقا از مشکلات بزرگ این سرزمین پهناور به شمار می رود. این سنت قدیمی از بدو پیدایش تاکنون تأثیرات سوء و نامطلوبی بر وضعیت جسمی و روحی زنان شهری و روستایی غرب آفریقا برجای نهاده است. طی چند دهه اخیر اقدامات قابل توجهی از سوی سازمان ملل و سازمان های تابعه در خصوص توقف و یا کاهش نرخ ختنه دختران خردسال در آفریقای غربی آغاز شده است. با این حال بسیاری از بومیان با تأکید بر لزوم حفظ سنت های قدیمی برجای مانده از اجداد خود، بر تداوم این سنت پافشاری می‌کنند.
روش‌کار: در این مقاله نحوه انجام این سنت قدیمی و دلایل آن به همراه فعالیت های سازمان های وابسته به سازمان ملل و دولت ها در مبارزه با تداوم ناقص سازی جنسی زنان در غرب آفریقا و انعکاس این اقدامات در شهرها و روستاهای این منطقه بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای مبتنی بر منطق توصیف و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه به موضوع ختنه زنان در منطقه غرب آفریقا و بررسی عواقب آن نظیر بروز مشکلات طولانی مدت روحی و جسمی پرداخته شد.
نتیجه‌گیری: پدیده ناقص سازی جنسی زنان از سنت های غلط غرب آفریقا است که عوارض مرگباری به دنبال دارد. با این حال در راستای اقدامات سازمان ملل و سازمان های وابسته، فرآیند رشد آن به تدریج کاهش یافته و پیش‌بینی شده است که با تداوم ارتباط با جوامع محلی و رؤسای قبایل غرب آفریقا تا پایان دهه 2010 میلادی به صورت قابل توجهی محدود شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Genital Mutilation in West Africa

نویسنده [English]

  • Amir Bahram Arab Ahmadi
Assistant Professor, Department of Studies in South Africa, School of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Female genital mutilation in West African continent is considered as one of the vast territory’s social problems. This social problem which is accounted as an old tradition has had unpleasant physical and mental effects on urban and rural African women during recent centuries. Throughout recent decades, considerable efforts have been made by United Nations and its dependent organizations and private institutes in order to stop or reduce the young girls circumcision rate in African continent; however, most of the indigenous population insist on this wrong tradition and proclaim this tradition is consistent with old traditions remaining from their ancestors and its safeguard is quite important for them.
Methods: The way this old tradition was conducted and the reasons for this action have been studied. Furthermore, the activities taking place by organizations related to United Nations and African politicians in order to confront female genital mutilation in different countries of Western Africa and their reflection in urban and rural regions have been studied through existing documents and witnesses. The methodology was library studies based on description and analysis logics and the main body of the information was gathered through referring to libraries and the most recent books and articles.
Results: Focusing on female genital mutilation in west Africa and its long-lasting physical and mental symptoms are considered as data of this paper.
Conclusion: Female genital mutilation phenomenon is a wrong tradition that causes long-lasting complication. However due to the efforts of United Nation and its associate institutions it has been under control gradually. There are expectations that through steady contact with local communities and paramount chiefs it would be limited considerably up to the end of 2010 decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Africa/Western
  • Circumcision/Female
  • Sexism