مقایسه اثر گاباپنتین، پرگابالین و استامینوفن در سردرد پس از بی حسی اسپاینال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.

2 دستیار تخصصی بیهوشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شایعترین روش های بیهوشی، استفاده از بلوک های نوروآگزیال می باشد که بی حسی نخاعی از زیر مجموعه های آن است. یکی از شایعترین و ناتوان کننده ترین عوارض بی حسی نخاعی، سردرد است. با توجه به تهاجمی بودن و عدم سهولت در انجام وصله خونی اپیدورال و عدم رضایت اکثر بیماران نسبت به انجام آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر داروهای گاباپنتین، پرگابالین و استامینوفن بر سردردهای پس از بی حسی نخاعی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر یک سوکور در سال 1391 بر روی 90 بیماری که در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه تحت عمل جراحی الکتیو با بی حسی اسپاینال قرار گرفته و بعد از عمل دچار سردرد شده بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. یک پاکت حاوی یکی از داروهای گاباپنتین، پرگابالین و استامینوفن به بیماران هر گروه داده شد. سردرد بیمار حین شروع، 24، 48 و 72 ساعت پس از شروع با استفاده از معیار دیداری درد مورد ارزیابی قرار گرفت و اطلاعات در فرم های مربوطه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون کای اسکوئر و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین مقادیر معیار دیداری درد در مراحل تجویز دارو در گروه پرگابالین به صورت معنی داری پایین تر از گاباپنتین و در گروه گاباپنتین پایین تر از استامینوفن بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: پرگابالین و گاباپنتین، دارویی سالم و مؤثر در درمان سردرد پس از بی حسی نخاعی می باشند. البته درمان 72 ساعته با پرگابالین در صورتی که بلافاصله پس از شروع سردرد و به همراه درمان های حمایتی باشد، مؤثرترین درمان جهت سردردهای پس از بی حسی نخاعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Gabapentin, Pregabalin and Acetaminophen in Post-Dural Puncture Headache

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Saghaleini 1
  • Ehsan Allah Ghorbanian 2
1 Anesthesiologist, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Resident of Anesthesiology, Student Research Committee, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of most common methods of anesthesia is neuraxial block that spinal anesthesia is one of such methods. One of the most common and debilitating complications of spinal anesthesia is Post-Dural Puncture Headache. As epidural blood patch is an invasive procedure and its performance needs expertise and some patients are not satisfied with its results, so we decided to perform a study aim at comparing the effects of Gabapentin, Pregabalin, and Acetaminophen on the treatment of post-dural puncture headache.
Methods: This prospective single-blind randomized clinical trial was conducted on 90 patients who underwent elective surgery under spinal anesthesia in Imam Khomeini hospital, Urmia, Iran in 2012 and suffered from post-dural puncture headache. The patients were randomly allocated into three groups. A bag containing one of the medications (gabapentin, pregabalin, and acetaminophen) and instructions for their use was given to each patient. Patient's headache was evaluated with visual analog scale at the onset of the headache, 24, 48, and 72 hours after that. Data were analyzed with SPSS software version 16, chi-square and ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean of visual analog scale values were less in pregabalin group than gabapentin group at all stages of drug administration and in gabapentin group was less than acetaminophen group (p<0.05).
Conclusion: Both pregabalin and gabapentin are safe and effective medications for the treatment of post-dural puncture headache. 72-hour treatment with pregabalin if it immediately use after the onset of headache with complementary therapies, is the most effective treatment for post-dural puncture headache. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetaminophen
  • Gabapentin
  • Post-Dural Puncture Headache
  • Pregabalin