بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه آمار حیاتی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری، یکی از مشکلات عدیده پزشکی در دنیای امروز است که میزان آن در جهان در حال افزایش است. مطالعات انجام شده در نقاط مختلف ایران، شیوع های متفاوتی از ناباروری را ذکر کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ناباروری در ایران با روش مرور سیستماتیک انجام شد.
روشکار: مطالعهحاضر یک مطالعه مرورسیستماتیکشیوع ناباروری در ایراناست.جستجو بااستفادهازکلید واژه های ناباروری،شیوع ناباروری و ایران انجام شد. درجستجویاولیه، 32مقاله دردسترسقرارگرفت. پس از بررسی متن کامل مقالات، درنهایت13 مقاله جهت انجام آنالیز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز(مدل اثرات تصادفی) با هم ترکیب وبااستفادهاز نرمافزار STATA (نسخه 1/11) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: در13مقالهمورد بررسی، 55658 نفر شرکت کرده بودند. میانگین کلی ناباروری در ایران 2/13% گزارش شد. فراوانی کلی ناباروری اولیه در ایران 2/5% و ناباروری ثانویه 2/3% بود. 2/2% از شرکت کنندگان در مطالعات، در حال حاضر ناباروری اولیه داشتند.
نتیجهگیری: علی رغم این که شیوع ناباروری در نقاط مختلف ایران متفاوت گزارش شده است، شیوع کلی ناباروری در ایران به آمار جهانی نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Infertility in Iran, A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Asharaf Direkvand Moghadam 1
  • Ali Delpisheh 2
  • Kourosh Sayehmiri 3
1 Ph.D. Student of Research, Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Associate Professor, Department of Epidemiology, Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility is a major problem in medical sciences. The prevalence of infertility is increasing worldwide. The prevalence of infertility has different based the studies conducted in various parts of Iran. Therefore, we carried out a systematic review to examine the prevalence of infertility in Iran.
Methods: This study systematically reviewed the prevalence of infertility in Iran using keywords infertility, prevalence of infertility and Iran. In the initial search, 32 articles were available. After reviewing all full-texts, 13 articles were selected for analysis. Data were combined using meta-analysis (random effects model) and analyzed using STATA software version 11.1.
Results: Of the 13 reviewed articles, 55658 people have been participated. Average of infertility was reported 13.2%. Overall prevalence of primary infertility and secondary infertility in Iran were respectively 5.2% and 3.2%. 2.2% of the participants in the studies had primary infertility at present.
Conclusion: Despite the prevalence of infertility is different in various parts of Iran, the overall prevalence of infertility in Iran is close to the global statistic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Iran
  • Systematic review