مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: اپیوئیدهای سیستمیک و ماساژ درمانی، به طور شایع جهت تسکین درد زایمان استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر پتیدین و ماساژ بر میزان درد هنگام زایمان و مدت مراحل زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1391 بر روی 120 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر بروجن انجام شد. واحدهای پژوهش به صورت تصادفی در یکی از سه گروه ماساژ، پتیدین عضلانی و مراقبت استاندارد قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها با استفاده از فرم‌های مصاحبه، معاینه و مشاهده انجام شد. ارزیابی درد با مقیاس دیداری درد انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آماری توصیفی، تی زوجی، کای اسکوئر، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در بین سه گروه مورد مطالعه، شدت درد زایمان، نیم ساعت پس از مداخله تفاوت معنی داری داشت و شدت درد در گروه ماساژ از دو گروه دیگر کمتر بود (001/0=‏p‏)‏. شدت انقباضات رحمی در سه گروه اختلاف معنی داری داشت و در گروه ماساژ نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود (0001/0>p). تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه از نظر مدت مراحل اول (086/0=p) و دوم (295/0=p) زایمان وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: ماساژ و پتیدین عضلانی، باعث کاهش درد زایمان می‌شوند، اما ماساژ درمانی بدون هیچ عارضه جانبی، تسکین درد پایدارتری ایجاد می‌کند. ماساژ درمانی، مداخله ای ایمن، مؤثر و ارزان است و می‌تواند جهت تسکین درد زایمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Massage and Intra Intramuscular Pethidine on Pain Relief in the Stages of Labor and the Length of Labor

نویسندگان [English]

  • Manizhe Sereshti 1
  • Fariba Asefi 2
  • Marzieh Shabanian 3
  • Shayesteh Banaeian 1
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, Shahr-e-Kord, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, Shahr-e-Kord, Iran.
3 Gynecologist, School of Medicine, Shahr-e-Kord University of Medical Sciences, Shahr-e-Kord, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Systemic opioids and massage therapy are widely used for pain relief ‎during labor. The aim of this study was to compare between massage and intramuscular pethidine (meperidine) for ‎pain relief in the stages of labor and the length of labor.
Methods: This clinical trial was conducted on 120 pregnant women referred to valiasr ‎hospital in Broojen, Iran in 2012. Subjects were randomly allocated into three groups of ‎massage, intramuscular pethidine and standard care. Data were collected using interview forms, observation and examination. Pain intensity was measured using ‎visual analogue scale. Data were analyzed using SPSS software version 20 and ‎descriptive statistics, ‎ paired t-test, chi-square, ANOVA, Spearman and Pearson correlation coefficient tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Pain intensity showed significant ‎differences between the three groups, 30 minutes after the intervention and pain intensity was lower in the massage group than other groups (p=0.001). Intensity of uterine contractions showed significant ‎differences between the three groups and it was lower in massage group than other groups (p<0.0001). There was no significant differences in duration of the ‎first (p=0.086) and the second stages (p=0.295) of ‎labor in all groups.
Conclusion: Massage and intramuscular pethidine ‎reduced pain during labor, but massage therapy provided more persistent pain relief and without ‎any side effects. Massage therapy is a safe, effective and inexpensive intervention and it can be used for pain relief ‎during labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor pain
  • Massage
  • Meperidine