مرور نظام‌مند و فراتحلیل شبکه‌ای فرم‌های مختلف فنیل‌افرین در پیشگیری از افت فشارخون ناشی از اکسی‌توسین در سزارین

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 فلوشیپ بیماری‌های سینه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

7 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه ایمنی و کارایی فرم ­های مختلف مورد استفاده فنیل­ افرین برای پیشگیری از افت فشارخون ناشی از اکسی­ توسین در سزارین با بیهوشی نخاعی انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز شبکه‌ای، پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، EMBASE، (CENTRAL)Cochrane Central Register of Controlled Trials ، Web of Science، ClinicalTrials.gov و Scopus و پایگاه­ های فارسی زبان SID و elmnet، با کلمات کلیدی فنیل‌افرین، سزارین، افت فشارخون و اکسی ­توسین و مترادف انگلیسی آنها جستجو شدند. وقوع افت فشارخون در گروه ­های مختلف مطالعات کارآزمایی بالینی به‌عنوان اندازه اثر در نظر گرفته شد. ایمنی و کارایی بازوهای مطالعات بر اساس فرم ­های مختلف دارویی فنیل ­افرین با تکنیک ­های مرور فراتحلیل شبکه ­ای بررسی شد.
یافته ­ها: تعداد 6 مداخله شامل بلوس دوز پایین (50 میکروگرم) و یا دوز بالا (75 یا 100 میکروگرم)، تزریق عضلانی 1، 2 و 3 میلی‌گرم دارو و عدم تزریق فنیل­افرین (تزریق نرمال سالین) در مجموع 4 مطالعه با تعداد کل 9 مقایسه زوجی با داده­ های مستقیم دردسترس بود. 6 مقایسه غیرواقعی (غیرمستقیم) با پیش‌بینی بر اساس مدل Baysesian سنتز شد. بر اساس مدل اثر تصادفی، تزریق بلوس 75 میکروگرمی به‌صورت معنی‌داری با نسبت ریسک 07/0 (48/0-01/0:CI 95%) برابر کمتر از بلوس دوز پایین (50 میکروگرمی) با وقوع افت فشارخون همراه بود. ریسک وقوع افت فشارخون در گروه با تزریق بلوس دوز بالای فنیل­ افرین (75 یا 100 میکروگرمی) 04/0 برابر (31/0-01/0: CI95%) گروه با تزریق نرمال سالین بود. سایر مقایسه ­ها تفاوت معنی‌داری نداشت.
نتیجه ­گیری: تزریق بلوس با دوز بالای فنیل­افرین با کمترین شانس افت فشارخون همراه است؛ در حالی که سایر روش­ های تجویز دارو تفاوتی با هم ندارند. سنتز مطالعات فرضی بر اساس آمار­های Baysesian به محققین کمک می ­کند نتایج کارآزمایی ­های بالینی انجام نشده را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic review and network meta-analysis of different forms of phenylephrine in the prevention of oxytocin-induced hypotension in cesarean section

نویسندگان [English]

 • Pourya Adibi 1
 • Somayeh Mehrpour 2
 • Tayyebeh Zarei 1
 • Majid Vatankhah 3
 • Elahe Rahmanian 4
 • Marzieh Haghbeen 5
 • Hasan Zabetian 6
 • Navid Kalani 7
 • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 6
1 Assistant professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Qom University of medical sciences, Qom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Fellowship of Breast Diseases, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
6 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
7 Instructor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present study was performed with aim to compare the safety and efficacy of different forms of phenylephrine to prevent oxytocin-induced hypotension in cesarean section with spinal anesthesia.
Methods: In this systematic review and network meta-analysis, databases of PubMed, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Web of Science, ClinicalTrials.gov, and Scopus and Persian language databases of SID and Elmnet were searched with keywords of "Phenylephrine", "Caesarean section", "blood pressure", "Oxytocin" and their Persian synonyms. The occurrence of hypotension in different groups of clinical trial studies was considered as the effect size. The safety and efficacy of study arms based on different pharmaceutical forms of phenylephrine were investigated with network meta-analysis review techniques.
Results: A total of 6 interventions including low dose bolus (50 micrograms) or high dose (75 or 100 micrograms), intramuscular injection of 1, 2 and 3 milligrams of drug and no injection of phenylephrine (injection of normal saline) and totally 4 studies with a total of 9 pairwise comparisons with direct data were available. Also, 6 nonrealistic (indirect) comparisons were synthesized with predictions based on the Baysesian model. Based on the random effect model, injection of bolus of 75/100 μg significantly with a risk ratio of 0.07 (95% confidence interval 0.01 to 0.48) less than low dose bolus (50 μg) was associated with the occurrence of blood pressure drops. Risk of the occurrence of hypotension in the group of bolus injection of a high dose of phenylephrine (75 or 100 micrograms) was 0.04 times (95% confidence interval 0.01 to 0.31) of normal saline injection. There was no significant difference in other comparisons.
Conclusion: Bolus injection with a high dose of phenylephrine is associated with the lowest chance of hypotension; while other methods of drug administration are not different. The synthesis of hypothetical studies based on Baysesian statistics helps researchers predict the results of future clinical trials on these subjects. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caesarean section
 • Hypotension
 • Oxytocin
 • Phenylephrine
 • Spinal anesthesia
 1. Edhi MM, Aslam HM, Naqvi Z, Hashmi H. Post partum hemorrhage: causes and management. BMC Res Not 2013; 6(1):1-6.
 2. Chauleur C, Fanget C, Tourne G, Levy R, Larchez C, Seffert P. Serious primary post-partum hemorrhage, arterial embolization and future fertility: a retrospective study of 46 cases. Hum Reprod 2008; 23(7):1553-9.
 3. Wee MY, Brown H, Reynolds F. The National Institute of Clinical Excellence (NICE) guidelines for caesarean sections: implications for the anaesthetist. Int J of Obs Anest 2005; 14(2):147-58.
 4. Roach MK, Abramovici A, Tita AT. Dose and duration of oxytocin to prevent postpartum hemorrhage: a review. Amrc J Perinatol 2013; 30(07):523-8.
 5. Khadem N, Sharaphy A, Latifnejad R, Hammod N, Ibrahimzadeh S. Comparing the efficacy of dates and oxytocin in the management of postpartum hemorrhage. Shiraz E-Med J 2007; 8(2).
 6. Grotegut CA, Paglia MJ, Johnson LN, Thames B, James AH. Oxytocin exposure during labor among women with postpartum hemorrhage secondary to uterine atony. Amrc J Obs Gyn 2011; 204(1):56-e1.
 7. Hall PA, Bennett A, Wilkes MP, Lewis M. Spinal anaesthesia for caesarean section: comparison of infusions of phenylephrine and ephedrine. Brit J Anest 1994; 73(4):471-4.
 8. Saravanan S, Kocarev M, Wilson RC, Watkins E, Columb MO, Lyons G. Equivalent dose of ephedrine and phenylephrine in the prevention of post-spinal hypotension in Caesarean section. Brit J Anest 2006; 96(1):95-9.
 9. Mercier FJ, Riley ET, Frederickson WL, Roger-Christoph S, Benhamou D, Cohen SE. Phenylephrine added to prophylactic ephedrine infusion during spinal anesthesia for elective cesarean section. J Amerc Soc Anest 2001; 95(3):668-74.
 10. Owen RK, Bradbury N, Xin Y, Cooper N, Sutton A. MetaInsight: an interactive web‐based tool for analyzing, interrogating, and visualizing network meta‐analyses using R‐shiny and netmeta. Res Synt Meth 2019; 10(4):569-81.
 11. Lin L, Chu H. Quantifying publication bias in meta‐analysis. Biometrics 2018; 74(3):785-94.
 12. Gangadharaiah R, Duggappa DR, Kannan S, Lokesh SB, Harsoor K, Sunanda KM, et al. Effect of co-administration of different doses of phenylephrine with oxytocin on the prevention of oxytocin-induced hypotension in caesarean section under spinal anaesthesia: A randomised comparative study. Ind J Anest 2017; 61(11):916.
 13. Verma D, Irshad Sheikh M, Maurya A, Tungria H, Kumar Dindor B, Avinash. prevention of oxytocin induced hypotension by co- administration of different doses of phenylephrine with oxytocin in lower segment caesarean section under sub arachnoid block: a randomized comparative study. Int J Sci Res 2022: 11(6):69-71.
 14. Ansari T, Hashem MM, Hassan AA, Gamassy A, Saleh A. Comparison between two phenylephrine infusion rates with moderate co-loading for the prevention of spinal anaeshtesia-induced hypotension during elective caesarean section. Mid Est J Anestol 2011; 21(3):361-6.
 15. Thomas N. Assessment of Effect Phenylephrine with Oxytocin on the Prevention of Oxytocin-Induced Hypotension in Caesarean Section under Spinal Anaesthesia. Asia J Med Res 2021; 10(2):5-8.
 16. Xu C, Liu S, Huang Y, Guo X, Xiao H, Qi D. Phenylephrine vs ephedrine in cesarean delivery under spinal anesthesia: A systematic literature review and meta-analysis. Int J Surg 2018; 60:48-59.
 17. Rijs K, Mercier FJ, Lucas DN, Rossaint R, Klimek M, Heesen M. Fluid loading therapy to prevent spinal hypotension in women undergoing elective caesarean section: Network meta-analysis, trial sequential analysis and meta-regression. Europ J Anestol 2020; 37(12):1126.
 18. Fitzgerald JP, Fedoruk KA, Jadin SM, Carvalho B, Halpern SH. Prevention of hypotension after spinal anaesthesia for caesarean section: a systematic review and network meta‐analysis of randomised controlled trials. Anaesthesia 2020; 75(1):109-21.
 19. Vakili H, Enayati H, Dashipour A. Comparing intravenous phenylephrine and ephedrine for hypotension during spinal anesthesia for elective cesarean section: a randomized double-blind clinical trial. Iran Red Cres Med J 2017; 19(10).
 20. Saleem M, Qadri AA, Ali S, Shabbir A. Effect of phenylephrine co-administration on prevention of oxytocin induced hemodynamic effects. Anaesthesia, Pain Intens Care 2018; 22(4).
 21. Ansari T, Hashem MM, Hassan AA, Gamassy A, Saleh A. Comparison between two phenylephrine infusion rates with moderate co-loading for the prevention of spinal anaeshtesia-induced hypotension during elective caesarean section. Mid Est J Anestol 2011; 21(3):361-6.
 22. Zabetian H, Rahmanian M, Tadayon N, Kalani N. Comparison of pain with bupivacaine and bupivacaine-sufentanil combination in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(8): 8-18.
 23. Adibi P, Kalani N, Razavi BM, Mehrpour S, Zarei T, Malekshoar M, et al. Pharmacological and non-pharmacological methods of pain control in women undergoing caesarean section: a narrative review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(7): 91-112.
 24. Zabetian H, Rahmanian M, Damshenas M, Rastgarian A, Nabipour M, Hatami N, et al. The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(2):1-12.
 25. Malekshoar M, Vatankhah M, Rasekh Jahromi A, Ghasemloo H, Mogharab F, Ghaedi M, et al. Shivering control in women under spinal anesthesia: A narrative review on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):61-69.
 26. Ghasemloo H, Sadeghi SE, Jarineshin H, Rastgarian A, Taheri L, Rasekh Jahromi A, et al. Control of nausea and vomiting in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A narrative review study on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):98-107.‎
 27. Jarineshin H, Sadeghi SE, Malekshoar M, Sanie Jahromi MS, Rahmanian F, Hatami N, et al. Non-pharmacological methods of controlling nausea and vomiting during pregnancy in Iran: A narrative review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 24(12):110-23.
 28. Masoumi Z, Keramat A, Hajiaghaee R. Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. Journal of Medicinal Plants 2011; 10(40):1-16.