تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس شمعدانی بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی با تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف زندگی زنان، نیازمند کنترل است. با توجه به عدم شناخت علت دقیق این سندرم، درمان­ های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از روش ­های درمانی، استفاده از رایحه­ درمانی است، لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر رایحه ­درمانی با اسانس شمعدانی بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1399 بر روی 80 دانشجوی مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه مداخله (5 روز قبل از قاعدگی) از اسانس شمعدانی و در گروه کنترل از دارونما (روغن بادام‌شیرین بدون بو) استفاده شد. بعد از دو سیکل قاعدگی متوالی، پرسشنامه پس­آزمون تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های کای دو، من­ ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: بین میانگین نمرات ابعاد و نمره کل پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی در دو گروه مداخله و کنترل قبل از اجرای رایحه ­درمانی اختلاف معنی­داری وجود نداشت (05/0p>)، در حالی‌که بعد از انجام رایحه ­درمانی، بین میانگین نمرات ابعاد و نمره کل بین دو گروه تفاوت معنا­داری مشاهده شد؛ به‌طوری‌که شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در گروه رایحه ­درمانی کاهش معنی­ داری یافت (05/0p<).
نتیجه­ گیری: رایحه‌درمانی با اسانس شمعدانی در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر بوده و استفاده از آن به‌عنوان درمان مکمل، ارزان، غیرتهاجمی و با عوارض کم در بالین توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aromatherapy with geranium essential oil on premenstrual syndrome in students

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Gholamian 1
 • Maryam Moradi 2
 • Saeedeh Khodabande 1
 • Mohsen Aliakbari 1
 • Hamidreza Ebrahimi Senoo 1
 • Samane Najafi 3
1 B.Sc. of Nursing, Social Development and Health Promotion Research Center, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, Nursing Research Center, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Lecturer, M.Sc. of Nursing Education, Social Development and Health Promotion Research Center, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome, by affecting different aspects of women's lives, needs to be controlled. Due to the lack of knowledge of the exact cause of this syndrome, several treatments have been proposed for it. One of the treatment methods is the use of aromatherapy, The present study was performed with aim to determine the effect of aromatherapy with geranium essential oil on premenstrual syndrome in students.
Methods: This clinical trial study was conducted in 2020 on 80 students with premenstrual syndrome in Gonabad University of Medical Sciences. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. For the intervention group (5 days before menstruation), geranium essential oil and in the control group, a placebo (odorless sweet almond oil) was used. After two consecutive menstrual cycles, the post-test questionnaire was completed. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 22) and chi-square, Mann-Whitney and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no significant difference between the mean scores of the dimensions and the total score of the premenstrual syndrome questionnaire in the two intervention and control groups before the implementation of aromatherapy (p>0.05), while after the implementation of aromatherapy, there was a significant difference between the mean scores of the dimensions and the total score between the two groups, so that the intensity of the symptoms of premenstrual syndrome significantly decreased in the aromatherapy group (p<0.05).
Conclusion: Aromatherapy with geranium essential oil is effective in reducing the symptoms of premenstrual syndrome and its use is recommended as a complementary, cheap, non-invasive treatment with few side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Geranium essential oil
 • Premenstrual syndrome
 1. Kolivand M, Dehghan F, Kamravamanesh M, Kazeminia M. The Effect of Aromatherapy on Premenstrual Syndrome Symptoms: A Systematic Review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):37-49.‎
 2. Saglam HY, Basar F. The relationship between premenstrual syndrome and anger. Pakistan Journal of Medical Sciences 2019; 35(2):515.
 3. Seyedtabaee SR, Rahmatinejad P, Feridooni K. Prevalence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with psychological well-being in students of Qom University of Medical Sciences,(Iran). Qom University of Medical Sciences Journal 2019; 13(10):72-80.
 4. Maskani S, Tafazoli M, Rakhshandeh H, Esmaily H, Dadgar S. The effect of Nigella sativa seeds capsules on the severity of physical symptoms in people with premenstrual syndrome. Journal of Medicinal Plants 2019; 18(69).
 5. Zaka M, Mahmood KT. Pre-menstrual syndrome-a review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2012; 4(1):1684.
 6. Naheed B, Kuiper JH, Uthman OA, O'Mahony F, O'Brien PM. Non‐contraceptive oestrogen‐containing preparations for controlling symptoms of premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(3).
 7. Ryu A, Kim TH. Premenstrual syndrome: A mini review. Maturitas 2015; 82(4):436-40.
 8. Yonkers KA, O'Brien PS, Eriksson E. Premenstrual syndrome. The Lancet 2008; 371(9619):1200-10.
 9. Mohebbi-Dehnavi Z, Jaafarnejad F, Kamali Z, Mohammad AS. The effect of eight weeks aerobic exercise on psychological symptoms of premenstrual syndrome. Nursing Practice Today 2017; 4(4):180-9.
 10. Mohebi Dehnavi Z, Jafarnejad F, Mojahedi M, Shakeri MT, Sardar MA. The relationship between warm and cold temperament with symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(179):17-24.
 11. Chandraratne NK, Gunawardena NS. Premenstrual syndrome: the experience from a sample of Sri Lankan adolescents. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2011; 24(5):304-10.
 12. Ezeh OH, Ezeh CC. Prevalence of Prementrual Syndrome and Coping Strategies among School Girls. African Journal for The Psychological Studies of Social Issues 2016; 19(2):111-9.
 13. Raval CM, Panchal BN, Tiwari DS, Vala AU, Bhatt RB. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder among college students of Bhavnagar, Gujarat. Indian Journal of psychiatry 2016; 58(2):164.
 14. Dietz BM, Hajirahimkhan A, Dunlap TL, Bolton JL. Botanicals and their bioactive phytochemicals for women’s health. Pharmacological reviews 2016; 68(4):1026-73.
 15. Sajjadi M, Bahri N, Abavisani M. Aromatherapy massage with geranium essence for pain reduction of primary dysmenorrhea: a double blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(12):50-7.
 16. Sánchez-Vidaña DI, Ngai SP, He W, Chow JK, Lau BW, Tsang HW. The effectiveness of aromatherapy for depressive symptoms: A systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017.
 17. Matsumoto T, Asakura H, Hayashi T. Does lavender aromatherapy alleviate premenstrual emotional symptoms?: a randomized crossover trial. BioPsychoSocial medicine 2013; 7(1):1-8.
 18. Namazi M, Akbari SA, Mojab F, Talebi A, Majd HA, Jannesari S. Aromatherapy with citrus aurantium oil and anxiety during the first stage of labor. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(6).
 19. Uzunçakmak T, Alkaya SA. Effect of aromatherapy on coping with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine 2018; 36:63-7.
 20. Moradi M, Jalili F, Basiri-Moghadam M, Basiri-Moghadam K. Comparing the Effect of Aromatherapy with Lavender and Rose Essential Oils on the Prevention of Headache Induced by Infusion of Nitroglycerin in Cardiac Care Unit. Journal of Isfahan Medical School 2022; 40(670):300-60.
 21. Braun L, Cohen M. Herbs and natural supplements, volume 2: An evidence-based guide. Elsevier Health Sciences; 2015.
 22. Ulbricht C, Costa D, Giese N, Isaac R, Liu A, Liu Y, et al. An evidence-based systematic review of bitter orange (Citrus aurantium) by the Natural Standard Research Collaboration. Journal of dietary supplements 2013; 10(4):391-431.
 23. Lotfipur-Rafsanjani SM, Vaziri-Nejad R, Ismailzadeh S, Ansari-Jaberi A, Bekhradi R, Ravari A, et al. Comparison of the efficacy of massage therapy and aromatherapy massage with geranium on depression in postmenopausal women: a clinical trial. Zahedan J Res Med Sci 2015; 15:29-33.
 24. Lotfipur-Rafsanjani SM, Ravari A, Ghorashi Z, Haji-Maghsoudi S, Akbarinasab J, Bekhradi R. Effects of geranium aromatherapy massage on premenstrual syndrome: A clinical trial. International Journal of Preventive Medicine 2018; 9.
 25. d'Alessio PA, Ostan R, Bisson JF, Schulzke JD, Ursini MV, Béné MC. Oral administration of d-limonene controls inflammation in rat colitis and displays anti-inflammatory properties as diet supplementation in humans. Life sciences 2013; 92(24-26):1151-6.
 26. Olszowy M, Dawidowicz AL. Essential oils as antioxidants: Their evaluation by DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC, and β-carotene bleaching methods. Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 2016; 147(12):2083-91.
 27. Boukhatem MN, Kameli A, Ferhat MA, Saidi F, Mekarnia M. Rose geranium essential oil as a source of new and safe anti-inflammatory drugs. Libyan Journal of Medicine 2013; 8(1).
 28. Fakari FR, Tabatabaeichehr M, Kamali H, Fakari FR, Naseri M. Effect of inhalation of aroma of geranium essence on anxiety and physiological parameters during first stage of labor in nulliparous women: a randomized clinical trial. Journal of caring sciences 2015; 4(2):135.
 29. Rafsanjani SM, Nejad RV, Ismailzadeh S, Jaberi AA, Bekhradi R, Ravari A, et al. Comparison of the efficacy of massage and aromatherapy massage with geranium on depression in postmenopausal women: A clinical trial. Zahedan J Res Med Sci 2015; 17(4).
 30. Novikova IA. Big Five (the five-factor model and the five-factor theory). The encyclopedia of cross-cultural psychology 2013; 1:136-8.
 31. Hariri FZ, Moghaddam-Banaem L, Siah Bazi S, Saki Malehi A, Montazeri A. The Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST): a validation study. Archives of women's mental health 2013; 16(6):531-7.
 32. Steiner M, Macdougall M, Brown E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. Archives of Women’s Mental Health 2003; 6(3):203-9.
 33. Heydari N, Abootalebi M, Jamalimoghadam N, Kasraeian M, Emamghoreishi M, Akbarzaded M. Evaluation of aromatherapy with essential oils of Rosa damascena for the management of premenstrual syndrome. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 142(2):156-61.
 34. Yaghobi H. Screening of mental health: test position and how to determine the cut-off score and validation. Journal of Mental Health 2008; 1:39-51.
 35. Heydari N, Abootalebi M, Jamalimoghadam N, Kasraeian M, Emamghoreishi M, Akbarzadeh M. Investigation of the effect of aromatherapy with Citrus aurantium blossom essential oil on premenstrual syndrome in university students: A clinical trial study. Complementary therapies in clinical practice 2018; 32:1-5.
 36. Heydari N, Abootalebi M, Tayebi N, Hassanzadeh F, Kasraeian M, Emamghoreishi M, et al. The effect of aromatherapy on mental, physical symptoms, and social functions of females with premenstrual syndrome: A randomized clinical trial. Journal of family medicine and primary care 2019; 8(9):2990.
 37. Asadi Mobarakeh M, Ziaeirad M. Comparing the Effect of Aromatherapy With Geranium and Lemon Essential Oil on Situational Anxiety and Physiological Indices of Patients After Coronary Angioplasty. Complementary Medicine Journal 2022; 11(4):316-29.
 38. Sirousfard M, Marofi M, Moieni M, Samooie F. The effect of aromatherapy with Pelargonium graveolens on postoperative pain intensity in hospitalized children: A clinical randomized trial. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014; 3.
 39. Robertshawe P. Shutes J, Weaver C. Aromatherapy for Bodyworkers. Journal of the Australian Traditional-Medicine Society 2008; 14(4):252-3.