طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری مبتنی بر مدل والتز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سلامت جنسی باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

5 استادیار گروه علوم پایه، دکترای آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: طراحی ابزاری روا و پایا برای سنجش وضعیت خودمراقبتی جنسی زنان سنین باروری جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود و طراحی مداخلات مقتضی، برای بهبود وضعیت سلامت جنسی زنان سنین باروری، ضرورتی برای جامعه محسوب می‌شود، لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری انجام گرفت.
روشکار: مطالعه حاضر یک مطالعه روش‌شناسی با طرح مقطعی بود که در سال 1400 انجام شد. پرسشنامه با استفاده از رویکرد قیاسی و بر اساس مدل والتز طراحی گردید. سپس جهت بررسی ویژگی­ های روان‌سنجی ابزار، روایی صوری کمّی و کیفی و روایی محتوای کمّی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، پایایی ابزار با استفاده از ارزیابی همسانی درونی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی ثبات با روش آزمون بازآزمون و تعیین ضریب همبستگی درون خوشه‌ای (ICC) بررسی شد.
یافته­ ها: نسخه نهایی پرسشنامه خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری با 40 گویه در 4 حیطه شامل: پیشگیری از بیماری­ های مقاربتی و عفونت­ های تناسلی، پیشگیری از سرطان­ های زنان، پیشگیری از بارداری ناخواسته و ارتقای سلامت جنسی طراحی شد. ویژگی­ های روان‌سنجی این پرسشنامه نشان داد که میزان شاخص روایی کل ابزار 93/0 و نسبت روایی کل ابزار 96/0 بود. پایایی نسبی کل ابزار نیز با آلفای کرونباخ 94/0 نشان داده شد. ثبات ابزار نیز با ضریب همبستگی درون خوشه­ ای در کل ابزار 97/0 با فاصله اطمینان 98/0-94/0 نشان داده شد.
نتیجه­ گیری: پرسشنامه سنجش خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری (FSHS) از روایی و پایایی قابل قبولی در جمعیت ایران برخوردار است که می­ تواند مفهوم وسیع خودمراقبتی جنسی را مورد سنجش قرار دهد. نتایج حاصل از این مطالعه می ­تواند در دسترس صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان جهت بررسی وضعیت موجود و طراحی مداخلات مناسب قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and psychometric of sexual self-care questionnaire in reproductive age women based on Waltz model

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Yazdani 1
 • Masoumeh Simbar 2
 • Elham Zare 3
 • Zeinab HamzehGardeshi 4
 • Malihe Nasiri 5
1 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Sexual and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Basic sciences, PhD in Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Designing valid and reliable tool to measure the sexual self-care status of reproductive age women in order to identify the strengths and weaknesses and design appropriate interventions to improve the sexual health status of reproductive age women is considered a necessity for the society. Therefore, this study was conducted with aim of designing and psychometrically evaluating sexual self-care questionnaire in women of reproductive age.
Methods: This was a methodological study with a cross-sectional design conducted in 2021. A questionnaire was designed using a comparative approach based on the Waltz model. Then, to check the psychometric characteristics of the tool, quantitative and qualitative face validity and quantitative and qualitative content validity were investigated. Finally, the reliability of the tool was assessed by the internal consistency assessment and determining the Cronbach's alpha coefficient, and the stability assessment by the test-retest method and determining the intra-cluster correlation coefficient (ICC).
Results: The final version of this questionnaire was designed with 40 items in four areas including prevention of sexually transmitted diseases and genital infections, prevention of gynecology cancers, prevention of unwanted pregnancy and promotion of sexual health. The psychometric characteristics of this questionnaire showed that the validity index of the total tool was 0.93 and the validity ratio of the total tool was 0.96. The relative reliability of the total tool was also shown with Cronbach's alpha of 0.94. The stability of the tool was also shown by the ICC in the total tool of 0.97 with a confidence interval of 0.94-0.98.
 Conclusion: The Female Sexual Health Self-care (FSHS) questionnaire has acceptable validity and reliability in the Iranian population, which can measure the broad concept of sexual self-care. The results of this study can be available to experts and planners to review the current situation and design suitable interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Questionnaire
 • Self-care
 • Sexual and reproductive health
 • Sexual self-care
 1. Hardon A, Pell C, Taqueban E, Narasimhan M. Sexual and reproductive self care among women and girls: insights from ethnographic studies. bmj 2019; 365.
 2. World Health Organization. WHO meeting on ethical, legal, human rights and social accountability implications of self-care interventions for sexual and reproductive health, 12–14 March 2018, Brocher Foundation, Hermance, Switzerland: summary report. World Health Organization; 2018.
 3. Alimoradi Z, Kariman N, Ahmadi F, Simbar M, AlaviMajd H. Development and psychometric properties of the female adolescents’ sexual reproductive self-care scale. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2021; 33(2).
 4. Murray M, Brady M, Drake JK. Women's self-care: products and practices. Seattle, Washington: PATH; 2017.
 5. World Health Organization. WHO consolidated guideline on self-care interventions for health: sexual and reproductive health and rights: web supplement: GRADE tables. World Health Organization; 2019.
 6. Saakvitne KW, Pearlman LA. Transforming the pain: A workbook on vicarious traumatization. WW Norton & Co; 1996.
 7. Kearney BY, Fleischer BJ. Development of an instrument to measure exercise of self‐care agency. Research in nursing & health 1979; 2(1):25-34.
 8. Vice-Chancellor in Health Affairs. Health Do self-care; 2022. Available from: https://health.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=32665&p=1.
 9. World Health Organization. Adopting self-care interventions for sexual and reproductive health in the Eastern Mediterranean Region. East Mediterr Health J 2019; 25(6):441-2.
 10. Fang X, Li X, Yang H, Hong Y, Stanton B, Zhao R, et al. Can variation in HIV/STD-related risk be explained by individual SES? Findings from female sex workers in a rural Chinese county. Health Care for Women International 2008; 29(3):316-35.
 11. Ebadi A, Sharif Nia H, Zareiyan A, Zarshenas L. Instrument Development in Health Sciences. 2nd Jamee Negar; 2019.
 12. Tashakkori A, Teddlie C. Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research. SAGE publications; 2010.
 13. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 14. Dawson A, Tappis H, Tran NT. Self-care interventions for sexual and reproductive health in humanitarian and fragile settings: a scoping review. BMC Health Services Research 2022; 22(1):1-24.
 15. American College of Obstetricians and Gynecologists. Addressing Health Risks of Noncoital Sexual Activity: Commitee Opinion No 582. Obstet Gynecol 2013; 112(6):1378-83.
 16. Khazaee-Pool M, Majlessi F, Montazeri A, Pashaei T, Gholami A, Ponnet K. Development and psychometric testing of a new instrument to measure factors influencing women’s breast cancer prevention behaviors (ASSISTS). BMC women's health 2016; 16(1):1-13.
 17. American College of Obstetricians and Gynecologists. Breast cancer risk assessment and screening in average-risk women. Practice bulletin. 2017(179):2019-1.
 18. Saulle R, Miccoli S, Unim B, Semyonov L, Giraldi G, De Vito E, et al. Validation of a questionnaire for young women to assess knowledge, attitudes and behaviors towards cervical screening and vaccination against HPV: survey among an Italian sample. Epidemiology, Biostatistics, and Public Health 2014; 11(2).
 19. Gil-Llario MD, Ruiz-Palomino E, Morell-Mengual V, Giménez-García C, Ballester-Arnal R. Validation of the AIDS prevention questionnaire: a brief self-report instrument to assess risk of HIV infection and guide behavioral change. AIDS and Behavior 2019; 23(1):272-82.
 20. Najarkolaei FR, Niknami S, Shokravi FA, Tavafian SS, Fesharaki MG, Jafari MR. Sexual behavioral abstine HIV/AIDS questionnaire: Validation study of an Iranian questionnaire. J Educ Health Promot 2014; 3:10.
 21. Lotfi R, Tehrani FR, Yaghmaei F, Hajizadeh E. Developing a valid and reliable instrument to predict the protective sexual behaviors in women at risk of human immunodeficiency virus. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(9):e14682.
 22. Holmes KK, Levine R, Weaver M. Effectiveness of condoms in preventing sexually transmitted infections. Bulletin of the World health Organization 2004; 82(6):454-61.
 23. Toopchian A, Kanani S, Babazadeh T, Allahverdipour H, Nadrian H. Development and psychometric properties of a condom use and its cognitive determinants questionnaire (CUCDQ). Open access Macedonian journal of medical sciences 2017; 5(1):79.
 24. Sanchez-Mendoza V, Soriano-Ayala E, Vallejo-Medina P. Psychometric properties of the Condom Use Self-efficacy Scale among young Colombians. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; 17(11):3762.
 25. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, Johnston CM, Muzny CA, Park I, ET AL. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recommendations and Reports 2021; 70(4):1.
 26. Cansino C, Chohan L. The utility of and indications for routine pelvic examination. Obstetrics And Gynecology 2018; 132(4):E174-80.
 27. Trelle S, Shang A, Nartey L, Cassell JA, Low N. Improved effectiveness of partner notification for patients with sexually transmitted infections: systematic review. bmj 2007; 334(7589):354.
 28. John D. Jacobson. Women and sexual problems 2020. Available from: https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000663.htm.
 29. LaQuita Martinez. Vaginitis - self-care 2020. Available from: https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000566.htm.
 30. Roshan Chesli R, Soleimani Z, Erfan T, Mantashlou S, Hashemi A. Evaluate the psychometric properties of sexual quality of life questionnaire (SQOL-F). Clinical Psychology and Personality 2020; 17(1):213-24.
 31. Maasoumi R, Tavousi M, Zarei F. Development and psychometric properties of sexual health literacy for adults (SHELA) questionnaire. Hayat 2019; 25(1):56-69.
 32. Al Saad A. Development and Validation of Questionnaire to Assess Knowledge about Cervical Cancer among Women Aged 20 to 65 years in Oman. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 2021; 22(1):69.
 33. Besharat MA, Ranjbar KE. Development and validation of sexual knowledge and attitude scale. Contemporary Psychology. 2013;8(1):21-32.
 34. World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs); 2022. Available from: https://who.int/health-topics/sexually-transmitted-infections#tab=tab_1.
 35. Torre LA, Islami F, Siegel RL, Ward EM, Jemal A. Global Cancer in Women: Burden and TrendsGlobal Cancer in Women: Burden and Trends. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention 2017; 26(4):444-57.
 36. World Health Organization. sexual health; 2022. Available from: https://who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_1.
 37. Zulina Z. Development of Scale for Knowledge Test and Questionnaire Behavior of Prevention HIV/AIDS Student College in Surabaya City. InIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2019; 276(1):012053.
 38. Carey MP, Schroder KE. Development and psychometric evaluation of the brief HIV Knowledge Questionnaire. AIDS education and prevention: official publication of the International Society for AIDS Education 2002; 14(2):172-82.
 39. Tan X, Pan J, Zhou D, Wang C, Xie C. HIV/AIDS knowledge, attitudes and behaviors assessment of Chinese students: a questionnaire study. International journal of environmental research and public health 2007; 4(3):248-53.
 40. Baraia ZA, Abdallah IM, Nour SA. Impact of educational program about self-care practices on the reliving of vaginal infection among high risk women in Ismailia city. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS) 2017; 6(3):73-8.
 41. Brooks JT, Kawwass JF, Smith DK, Kissin DM, Lampe M, Haddad LB, et al. Effects of antiretroviral therapy to prevent HIV transmission to women in couples attempting conception when the man has HIV infection—United States, 2017. Morbidity and Mortality Weekly Report 2017; 66(32):859.
 42. Brafford LJ, Beck KH. Development and validation of a condom self-efficacy scale for college students. Journal of American College Health 1991; 39(5):219-25.
 43. World Health Organization. Noncommunicable diseases country profiles; 2018.
 44. Jaglarz K, Tomaszewski KA, Kamzol W, Puskulluoglu M, Krzemieniecki K. Creating and field-testing the questionnaire for the assessment of knowledge about cervical cancer and its prevention among schoolgirls and female students. Journal of gynecologic oncology 2014; 25(2):81-9.
 45. Narasimhan M, Allotey P, Hardon A. Self care interventions to advance health and wellbeing: a conceptual framework to inform normative guidance. bmj 2019; 365.
 46. Martínez-Urquijo A, Postigo Á, Cuesta M, Fernández-Álvarez MD, Martín-Payo R. Development and validation of the MARA scale in Spanish to assess knowledge and perceived risks and barriers relating to breast cancer prevention. Cancer Causes & Control 2021; 32(11):1237-45.
 47. Sharif Nia H, Behmanesh F, Kwok C, Firouzbakht M, Ebadi A, Nikpour M. Breast cancer screening beliefs questionnaire: psychometric properties of the Persian version. BMC Women's Health 2020; 20(1):1-8.
 48. Khodayarian M, Peyghambari F, Mazloomy Mahmoodabad S, Morowatisharifabad MA, Lamyian M. Development and psychometric evaluation of a protection motivation theory–based scale assessing the adherence of Iranian women breast cancer prevention behaviors. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2019; 12(1):8-18.
 49. Buck HG, Stromberg A, Chung ML, Donovan KA, Harkness K, Howard AM, et al. A systematic review of heart failure dyadic self-care interventions focusing on intervention components, contexts, and outcomes. International Journal of Nursing Studies 2018; 77:232-42.
 50. Callaghan DM. Health-promoting self-care behaviors, self-care self-efficacy, and self-care agency. Nursing Science Quarterly 2003; 16(3):247-54.
 51. Kiani Z, Simbar M, Fakari FR, Kazemi S, Ghasemi V, Azimi N, et al. A systematic review: Empowerment interventions to reduce domestic violence?. Aggression and violent behavior 2021; 58:101585.
 52. Mohammadi E, Nourizadeh R, Simbar M, Baghestani AR, Rohana N. Development and psychometric testing of an instrument to measure women’s perceptions of unplanned pregnancy. Journal of Biosocial Science 2019; 51(3):394-402.
 53. Moosazadeh M, Nekoei‐moghadam M, Emrani Z, Amiresmaili M. Prevalence of unwanted pregnancy in Iran: a systematic review and meta‐analysis. The International journal of health planning and management 2014; 29(3):e277-90.
 54. Mavalankar D, Vora K, Prakasamma M. Achieving millennium development goal 5: is India serious?. Bulletin of the World Health Organization 2008; 86:243-A.
 55. Cohen SA, Richards CL. The Cairo consensus: population, development and women. Family planning perspectives 1994; 26(6):272-7.
 56. Fisher TD, Davis CM, Yarber WL, editors. Handbook of sexuality-related measures. New York: Routledge.; 2010.
 57. Khani S, Moghaddam-Banaem L, Mohamadi E, Vedadhir AA, Hajizadeh E. Psychometric properties of the Persian version of the sexual and reproductive health needs assessment questionnaire. East Mediterr Health J 2015; 21(1):29-38.
 58. Merghati-Khoei E, Motamedi M, Shahbazi M, Rahimi-Naghani S, Salehi M, Hajebi A, et al. Psychometric Properties of the Persian Version of Sexual and Reproductive Health Illustrative Questionnaire 2020: 1-17.
 59. Nekoolaltak M, Keshavarz Z, Simbar M, Nazari AM, Baghestani AR. Sexual Compatibility with Spouse Questionnaire: Development and Psychometric Property Evaluation. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2020; 8(3):220.