مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: پس درد زایمان، یکی از مشکلات دوران پس از زایمان است که جهت رفع آن، گاهی اوقات نیاز به استفاده از مسکن می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر زینتوما و مفنامیک اسید بر پس درد زایمان زنان چندزا انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و یک سوکور در سال 1392 بر روی 122 زن چندزایی که به روش طبیعی زایمان کرده و از پس درد متوسط یا شدید شکایت داشتند، در بیمارستان شهرستان ماهشهر انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 61 نفری زینتوما و مفنامیک اسید قرار گرفتند. با استفاده از مقیاس سنجش بصری، میزان پس درد زایمان، ۲ ساعت بعد از زایمان اندازه گیری شد و مادران در صورت داشتن نمره درد ۴ و بیشتر، داروهای مورد مطالعه را دریافت می کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های آماری استنباطی و توصیفی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 115 مادر (57 نفر در گروه زنجبیل و 58 نفر در گروه مفنامیک اسید) شرکت کردند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه، شدت و مدت درد پس از مصرف دارو کاهش یافت و شدت و مدت درد در هر دو گروه پس از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: زنجبیل به عنوان یک داروی گیاهی سالم و بی خطر و بدون عارضه جانبی می تواند جایگزین مناسب مفنامیک اسید، برای مادرانی باشد که از پس درد زایمانی شکایت دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between the Effects of Zintoma (Ginger) and Mefenamic Acid on After Pain during Postpartum in Multiparous Women

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pourmaleky 1
  • Shahnaz Najar 2
  • Simin Montazery 2
  • Mohamad Hossein Haghighizadeh 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Lecturer, Department of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: After pain is one of the complications occurred during postpartum that sometimes requires analgesic to relieve pain. This study was designed to compare the analgesic effects of zintoma and mefenamic acid on after pain during postpartum in multiparous women.
Methods: This single blind randomized clinical trial was conducted on122 multiparous women who had normal vaginal delivery in Mahshahr hospital, Iran in 2013 and suffered from postpartum pain. The pregnant women were randomly divided into two groups of 61 cases in zintoma and 61 cases in mefenamic acid groups. Using the visual analogue scale, after pain was determined during the first 2 hours after delivery and patients received zintoma and mefenamic acid if the pain score was equal or more than 4 was expressed by patients. Data were analyzed using SPSS software version 17 and descriptive and inferential statistical. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 115 mothers (57 women in zintoma group and 58 women in mefenamic acid group) enrolled to the study. Results revealed that mefenamic acid and zintoma both are effective in reducing the duration and severity of postpartum pain and the intensity and duration of pain and pain intensity after intervention in both groups showed no significant differences (p>0.05).
Conclusion: Ginger as a safe herbal remedy without any side effects can use an alternative drug instead of mefenamic acid for women who suffered from postpartum pain.


کلیدواژه‌ها [English]

  • ginger
  • Mefenamic Acid
  • Labor pain