بررسی اثرات سولفات منیزیم در پیشگیری از لرز حین بی دردی اسپاینال در عمل جراحی سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: لرز متعاقب بی حسی نخاعی، ناشی از مختل شدن تنظیم درجه حرارت بدن می باشد و باعث افزایش مصرف اکسیژن بافتی و فعالیت قلبی - ریوی می شود. انتخاب داروی مناسب جهت کاهش لرز با کمترین عوارض جانبی و خطرات نوزادی و مادری در عمل جراحی سزارین اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر انفوزیون سولفات منیزیم با دوز پایین بر کاهش لرز حین بی حسی نخاعی در سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع مداخله ای و آینده نگر بود که در سال 1391 بر روی 80 زن باردار با ASA class I که تحت بی حسی نخاعی سزارین شدند، انجام شد. افراد به دو گروه تقسیم شدند که بلافاصله پس از بی حسی نخاعی به گروه منیزیم، 30 میلی گرم بر کیلوگرم سولفات منیزیم در 50 سی سی نرمال سالین و به گروه شاهد، 50 سی سی نرمال سالین طی 30 دقیقه تجویز شد. علائم حیاتی، لرز و درجه حرارت تیمپانیک بیماران قبل از بی حسی نخاعی و بعد از آن، هر 15 دقیقه به مدت 90 دقیقه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های تی، معادل من ویتنی غیر پارامتری، کای اسکوئر و آزمون من ویتنی استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیماران دو گروه از نظر سن، وزن، علائم حیاتی قبل از عمل (MAP، HR، SpO2) و مدت زمان عمل جراحی یکسان بودند. بروز افت فشار خون، برادی کاردی، تهوع، استفراغ و میزان مصرف دارو برای درمان عوارض ذکر شده در دو گروه تفاوتی نداشت. میزان بروز لرز در دقایق 15، 30 و 45 در دو گروه تفاوتی نداشت، اما میزان بروز لرز در دقایق 60، 75 و 90 در گروه شاهد بیشتر از گروه منیزیوم بود و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (به ترتیب 004/0=p، 049/0=p، 022/0=p). دو گروه مورد مطالعه از نظر دمای بدن بعد از انجام بی حسی نخاعی تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر داشتند (001/0>p).
نتیجه‌گیری: استفاده از منیزیوم وریدی می تواند در حین بی حسی نخاعی در سزارین، دمای بدن را بالاتر نگه داشته و در نتیجه از لرز حین یا بعد عمل جراحی بدون افزایش عوارض بکاهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Magnesium Sulfate on Prevention of Shivering During Spinal Anesthesia in Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Mohamad Alipour 1
  • Alireza Sharifian 1
  • Ali Dastkhosh 2
1 Assistant professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Impaired thermoregulation after spinal anesthesia ultimate shivering. This shivering increases tissue oxygen consumption, minute ventilation and cardiac work. Select an appropriate medication to reduce shivering with minimal maternal and neonatal side effects in cesarean section is important. The present study was done to investigate the effects of low-dose infusion of magnesium sulfate to reduce shivering during spinal anesthesia in cesarean section.
Methods: This interventional prospective clinical trial was conducted on 80 pregnant women with ASA class 1 who underwent cesarean section with spinal anesthesia in 2012. Patients were divided into 2 groups. Case group received 30 mg/kg magnesium sulfate in 50 cc normal saline and control group received 50cc normal saline over 30 minutes as placebo. Vital signs, shivering and tympanic temperature were measured before and after spinal anesthesia every 15 minutes for 90 minutes. Data were analyzed using SPSS software (version 11.5) and t-test, non-parametric Mann-Whitney, Chi-square and Mann-Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Age, weight, vital signs before surgery (MAP, HR, SpO2) and duration of surgery were similar between two groups. Incidence of hypotension, bradycardia, nausea, vomiting and use of drugs for treatment of complication were not different between two groups. Shivering rates at minutes 15, 30 and 45 was not significant between two groups but shivering rates at minutes 60, 75 and 90 were higher in control group than magnesium group and the differences were statistically significant (p=0.004, p=0.049, p=0.022, respectively). Two groups were significantly different in terms of body temperature after spinal anesthesia (p<0.001).
A significant difference was proved between groups in body temperature during surgery.
Conclusion: The use of intravenous magnesium during spinal anesthesia can maintain body temperature higher and reduce shivering during or after surgery without increasing in adverse effect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anesthesia/Spinal
  • Cesarean section
  • Magnesium sulfate
  • Shivering