بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دنبال پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری و دوره بعد از زایمان، به عنوان یک زمان استرس زا در زندگی زنان در نظر گرفته می شود. بیماری مادر و شکایات غیر قابل انتظار حول و حوش زایمان، منجر به افزایش خطر اختلال استرس پس از ضربه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دنبال پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1392 بر روی 127 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری در زایشگاه بیمارستان های دولتی مشهد انجام شد. شیوع اختلال استرس پس از ضربه توسط پرسشنامه PPQ تعیین و توسط مصاحبه روانپزشکی تأیید شد. عوامل جمعیت شناختی، مامایی، حمایتی و روانشناختی مرتبط با آن نیز بررسی گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های همبستگی اسپیرمن، کای دو، من ویتنی یو و تی مستقل مورد و سطح تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 33 نفر (26%) از زنان مبتلا به پره اکلامپسی، دچار اختلال استرس پس از ضربه متعاقب زایمان شدند که وجود اختلال در 20 نفر (6/60%) آنها توسط مصاحبه روانپزشکی نیز تأیید شد. نوع زایمان، افسردگی هفته 6 و حمایت اجتماعی هفته 2 و 6 پس از زایمان با اختلال استرس پس از ضربه ارتباط معنی داری داشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: شیوع اختلال استرس پس از ضربه به دنبال پره اکلامپسی بالا است. زایمان سزارین، کاهش حمایت اجتماعی در دوره بعد از زایمان و افسردگی بعد از زایمان، زنان مبتلا به پره اکلامپسی را مستعد ابتلاء به اختلال پس از ضربه می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Post Traumatic Stress ِDisorder after Childbirth Pre-Eclampsia and Related Factors

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedian 1
  • Narges Soltani 2
  • Naghmeh Mokhber 3
  • Habibollah Esmaeily 4
1 Lecturer of Midwifery, Evidence Bace Care Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy and postpartum period are considered as a stressful time in woman’s life. Maternal disease and unexpected perinatal complaint increased the risk of post traumatic stress disorder. This study was done to determine the prevalence of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) after childbirth in pre-eclampsia and its related factors.
Methods: This descriptive analytical study was conducted on 122 pregnant women with pre-eclampsia in labor wards of governmental hospitals of Mashhad, Iran in 2013. The prevalence of PTSD was determined by perinatal post-traumatic stress questionnaire (PPQ) and confirmed by psychiatrist interview. Related factors of demographic, obstetric and psychosocial support were also noted. Data were analyzed using SPSS software version 16, Spearman correlation coefficient, chi-square, Mann-Whitney u and independent t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 33 cases (26%) of women with pre-eclampsia, suffered from PTSD after childbirth that PTSD was confirmed by psychiatric interview in 20 women (65%). There were significant differences between mode of delivery, depression in week 6 of postpartum, social support in weeks 2 and 6 of postpartum and PTSD (p<0.05).
Conclusion: The prevalence of PTSD after childbirth in pre-eclampsia is high. Cesarean delivery, reduction of postpartum social support and postpartum depression make women with pre-eclampsia susceptible to PTSD.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-eclampsia
  • Risk factors
  • Stress Disorders/Post-Traumatic