بررسی نتایج کولپوسکوپی و هیستولوژی در بیماران ارجاعی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان فاطمیه همدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم، پنجمین سرطان شایع زنان در ایران محسوب می شود. به وسیله برنامه های غربالگری پاپ اسمیر و کولپوسکوپی و تأیید آنها با بیوپسی، می توان این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و از مرگ و میر آن کاست. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج مختلف تست سیتولوژی، کولپوسکوپی و هیستولوژی در بیماران ارجاعی جهت کولپوسکوپی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی و آینده نگر بر روی 328 بیماری که از مهر سال 1388 تا مهر 1390 با پاپ اسمیر غیر طبیعی و علائم بالینی برای انجام کولپوسکوپی و بیوپسی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان فاطمیه مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران توسط یک فرد واحد معاینه و تحت کولپوسکوپی قرار گرفتند. نتایج کولپوسکوپی با یافته های هیستولوژی مورد مقایسه و آنالیز قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های کای دو و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 152 بیمار به دلیل سیتولوژی غیرطبیعی و 176 بیمار به دلیل علائم و یافته های بالینی مشکوک، تحت کولپوسکوپی قرار گرفتند. شایعترین یافته بالینی در موارد ارجاعی جهت کولپوسکوپی، زخم سرویکس و در رتبه بعدی خونریزی به دنبال مقاربت بود. در این مطالعه حساسیت کولپوسکوپی 60% و اختصاصیت آن 13/64% به دست آمد. ارزش اخباری مثبت کولپوسکوپی 6/26% و ارزش اخباری منفی آن 50/88% بود. بین نتایج کولپوسکوپی و بیوپسی ارتباط معنی داری وجود داشت (046/0=p). همچنین بین نتایج پاپ اسمیر و بیوپسی ارتباط معنی داری وجود داشت (038/0=p).
نتیجه‌گیری: انجام کولپوسکوپی در شرایط پاپ اسمیر غیر طبیعی و سایر اندیکاسیون های کولپوسکوپی، با حساسیت و ویژگی قابل قبولی می تواند منطبق بر نتایج هیستولوژی انجام شده، باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Colposcopic and Histologic Findings in Oncology Ward Of Fatemieh Hospital, Hamadan, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Zamani 1
  • Saadat Torabian 2
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical cancer is the fifth most common cancer between women in Iran. Screening programs with pap smear and colposcopy and confirmation by biopsy could diagnose cervical cancer at early stages and reduce its mortality. The purpose of this study was to compare cytologic, colposcopic and histologic test results of patients referred for colposcopy.
Methods: This prospective and descriptive cross sectional study was conducted on 328 patients with an abnormal pap smear or suspicious clinical findings and referred to oncology clinic of Fatemieh hospital for colposcopy, during 2009 to 2011 in Hamadan, Iran. Patients underwent colposcopy and examined by a single person. Colposcopic and histologic findings were collected and analyzed using SPSS software version 17, chi-square and paired t-tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Colposcopy was done in 152 cases with abnormal cytology and 176 cases with suspicious clinical findings. The most common clinical findings in referred cases for colposcopy were respectively cervical ulceration and postcoital bleeding. In this study, the sensitivity and specificity of colposcopy were 60% and 64.13%, respectively. Positive and negative predictive values of colposcopy were 26.6% and 88.50%, respectively. There was a significant correlation between the results of colposcopy and biopsy (p=0.046). Also, there was a significant correlation between the results of the pap smear and biopsy (p=0.038).
Conclusion: Performingcolposcopy in abnormal pap smear or other colposcopy indication could be coincident on histology findings with acceptable sensitivity and specificity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervix Uteri
  • Colposcopy
  • Papanicolaou Smear