روش‌های دارویی و غیردارویی کنترل درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین: یک مطالعه مروری نقلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

4 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه سزارین یکی از اعمال جراحی رایج مامایی و یکی از شایع‌ترین اعمال جراحی در زنان می‌باشد. روش‌های دارویی و غیر‌دارویی زیادی در عمل جراحی سزارین برای کنترل درد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی روش‌های دارویی و غیردارویی کنترل درد در زنان تحت عمل جراحی سزارین انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور نقلی جهت یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی زبان SID، Magiran و Google Scholar با کلید واژگان فارسی: روش‌های دارویی، غیر‌دارویی، کنترل درد، درد و سزارین مورد جستجو قرار گرفتند. معیارهای ورود مقالات شامل: مقالات فارسی که فقط بر روی درد در زنان تحت عمل سزارین به دو روش بیهوشی عمومی و بی‌حسی اسپاینال پرداخته بودند و همچنین مقالات پژوهشی اصیل و از نوع کارآزمایی بالینی بود و مطالعاتی که در عنوان آنها درد در سزارین به‌کار رفته بود.
یافته­ ها: در این مطالعه 74 مقاله در دو دسته روش‌های دارویی و غیر‌دارویی مورد بررسی قرار گرفت. داروهای مورد بررسی در روش‌های دارویی شامل: مخدرها، ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی، بی‌حس‌کننده‌های موضعی، تنظیم‌کننده سیکل‌های خواب و بیداری، هوشبرهای وریدی، بنزودیزپین‌ها، آنتی‌فیبرینولیتیک، آنتاگونیست NMDA و آنتی‌دوپامنیرژیک و روش‌های غیر‌دارویی شامل: رایحه درمانی، موسیقی‌درمانی، تمرین‌های ورزشی، رفلکسولوژی پا، اوریکلوتراپی، ماساژ، لمس‌درمانی، باز ماندن صفاق، تماس کانگرویی، آرام‌سازی بنسون و تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بود.
نتیجه­ گیری: مطالعه حاضر مروری کلی برای گردآوری تمام روش‌های دارویی و غیر‌دارویی کنترل درد بعد از سزارین بود که در غالب مطالعات بررسی شده، تأثیر‌گذاری به‌سزای این روش‌ها گزارش شده بود؛ با این‌حال تعیین خطرات احتمالی و یا رتبه‌بندی مداخلات ممکن نبوده و نیازمند مطالعات بیشتری است، اما پزشک معالج می‌تواند بر اساس شرایط بیمار از هر کدام از این روش‌ها استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pharmacological and non-pharmacological methods of pain control in women undergoing caesarean section: a narrative review

نویسندگان [English]

 • Pourya Adibi 1
 • Navid Kalani 2
 • Bibi Mona Razavi 1
 • Somayeh Mehrpour 3
 • Tayyebeh Zarei 1
 • Mehrdad Malekshoar 1
 • Samira Zanbagh 1
 • Majid Vatankhah 4
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Instructor, Department of Anesthesiology, Anesthesia and Pain Control Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
4 Associated Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, cesarean section is one of the common obstetric surgeries and one of the most common surgeries in women. Many pharmacological and non-pharmacological methods are used in cesarean surgery to control pain. This review study was performed aimed to review the pharmacological and non-pharmacological methods of pain control in women undergoing cesarean surgery.
Methods: In this narrative review study, to find the relevant studies, Persian language databases of "SID, Magiran" and "Google Scholar" was searched with the Persian key words of pharmaceutical, non-pharmacological methods, pain control, pain and cesarean section.
Results: In this study, 74 articles in two categories of pharmacological and non-pharmacological methods were examined. Drugs which were studied in pharmaceutical methods include: opiates, non-steroidal anti-inflammatories, local anesthetics, regulators of sleep and wake cycles, intravenous sedatives, benzodiazepines, antifibrinolytics, NMDA antagonists and antidopaminergic. Non-pharmacological methods include: aromatherapy, music therapy, sports exercises, foot reflexology, auriculotherapy, massage, touch therapy, keeping the peritoneum open, kangaroo contact, Benson relaxation and electrical stimulation of the nerve through the skin (TENS).
Conclusion: The present study conducted a general review to collect all the pharmacological and non-pharmacological methods of controlling pain after cesarean section which has been reported in most of the reviewed studies to be effective for pain control; however, it is not possible to determine possible risks or to rank the interventions, and more studies are needed. But the attending physician can choose among the methods based on the condition of patient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caesarean section
 • Non-pharmacological methods
 • Pharmacological methods
 • Postoperative pain
 1. Shahrbanoo L, Omme Laila R, Shahram S. < The> effect of foot and hand massage on post-cesarean section pain. Journal of Anesthesiology and Pain 2012; 2(7):102-8.
 2. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJ, Driscoll AK, Drake P. Births: final data for 2016. Natl Vital Stat Rep 2018; 67(1):1-50.
 3. Gibbons L, Belizán JM, Lauer JA, Betrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage. World health report 2010; 30(1):1-31.
 4. Khoshtrash M, Ghanbari A, Yeganeh MR, Kazemnezhad E, Reza SP. Survey the effect of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section in patients referring to Alzahra educational center in Rasht. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2011; 20(64):27-33.
 5. Mousavi FS, Golmakani N, Saki A. The relationship between postoperative pain after cesarean section with pre and postoperative anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(24):1-10.
 6. Valentine AR, Carvalho B, Lazo TA, Riley ET. Scheduled acetaminophen with as-needed opioids compared to as-needed acetaminophen plus opioids for post-cesarean pain management. International journal of obstetric anesthesia 2015; 24(3):210-6.
 7. Buvanendran A, Kroin JS. Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain. Current opinion in Anesthesiology 2009; 22(5):588-93.
 8. McDaid C, Maund E, Rice S, Wright K, Jenkins B, Woolacott N. Paracetamol and selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for the reduction of morphine-related side effects after major surgery: a systematic review. Health Technol Assess 2010; 14(17):1-53.
 9. Golmakani N. Complementary and alternative therapies for post-cesarean pain. Avicenna J Phytomed 2015; 5:109.
 10. Malekshoar M, Vatankhah M, Rasekh Jahromi A, Ghasemloo H, Mogharab F, Ghaedi M, et al. Shivering control in women under spinal anesthesia: A narrative review on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):61-9.
 11. Ghasemloo H, Sadeghi SE, Jarineshin H, Rastgarian A, Taheri L, Rasekh Jahromi A, et al. Control of nausea and vomiting in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A narrative review study on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):98-107.‎
 12. Jarineshin H, Sadeghi SE, Malekshoar M, Sanie Jahromi MS, Rahmanian F, Hatami N, et al. Non-pharmacological methods of controlling nausea and vomiting during pregnancy in Iran: A narrative review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 24(12):110-23.
 13. Masoumi Z, Keramat A, Hajiaghaee R. Systematic review on effect of herbal medicine on pain after perineal episiotomy and cesarean cutting. Journal of Medicinal Plants 2011; 10(40):1-16.
 14. Degirmen N, Ozerdogan N, Sayiner D, Kosgeroglu N, Ayranci U. Effectiveness of foot and hand massage in postcesarean pain control in a group of Turkish pregnant women. Applied nursing research 2010; 23(3):153-8.
 15. Rakel B, Frantz R. Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation on postoperative pain with movement. The journal of pain 2003; 4(8):455-64.
 16. Gupta A, Kaur K, Sharma S, Goyal S, Arora S, Murthy RS. Clinical aspects of acute post-operative pain management & its assessment. Journal of advanced pharmaceutical technology & research 2010; 1(2):97-108.
 17. Demirel I, Ozer AB, Atilgan R, Kavak BS, Unlu S, Bayar MK, et al. Comparison of patient‐controlled analgesia versus continuous infusion of tramadol in post‐cesarean section pain management. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2014; 40(2):392-8.
 18. Kulo A, Van De Velde M, de Hoon J, Verbesselt R, Devlieger R, et al. Pharmacokinetics of a loading dose of intravenous paracetamol post caesarean delivery. International Journal of Obstetric Anesthesia 2012; 21(2):125-8.
 19. Kalani N, Rahmanian M, Zabetian H, Tadayon N. Comparison of pain with bupivacaine and bupivacaine-sufentanil combination in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: a double-blind randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022;
 20. Ajori L, Arabi F, Neysani SE, Azargashb E, Nakhoda K. Comparing analgetic effect of indomethacin suppository and intramuscular pethidine in post cesarean section period. Pajouhesh Dar Pezeshki 2008; 32(1):55-9.
 21. Akbari GA, Entezariasl M, Isazadehfar K. Comparison of the Effects of Indomethacin, Diclofenac and Acetaminophen Suppositories on Pain Score and Pethidine Usage after Cesarean Section. Journal of Isfahan Medical School 2012; 30(179):1-9.
 22. Amrimaleh P, Alijanpour E, Zabihi A, Attarzadeh H, Shirkhani Z, Rezaee B, et al. Comparison of analgesic effect of intravenous paracetamol plus meperidine and meperedine alone on postoperative pain after elective cesarean. Anesthesiology and Pain 2013; 4(3):1-7.
 23. Ehdaeivand F, Sadeghi H, Amini SN, Rostamnezhad M. Comparative study of diclofenac suppository and intramuscular methadone for pain relief after cesarean section. Journal of Ardabil University of Medical Sciences (Jaums) 2004; 3(12):13-17.
 24. Bakhshaei M, Davoudi M, Amini A. Evaluation of the Effect of Intravenous Lidocaein Infusion on Postoperative Analgesia after Cesarean Section under Spinal Anesthesia. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2013; 20(1):9-14.
 25. Barkhori A, Drodian MR, Norozi M, Hashemi Shadmehri M, Shabani M. A comparative study of the effect of diclofenac, indomethacin, naproxen, and acetaminophen rectal suppositories on post-cesarean pain. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2013; 20(4):338-45.
 26. Borjian Boroojeny S, Hagghi S, Hojjat SM. Evaluation of Different Doses of Melatonin Effect on Post-Operation Pain Score in Patients Who Underwent Caesarian Section with Spinal Anesthesia, a Double Blind Clinical Trial. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2020; 12(2):75-9.
 27. Bahadori A, Hirmanpour A, Nilchi M. Evaluation of the preemptive administration of venous ketamine or ketorolac on pain relief after cesarean section under spinal anesthesia. Journal of Isfahan Medical School 2018; 35(463):1931-40.
 28. Beizaeai H, Mohajeri M. Investigating the effect of adding fentanyl and sufentanil to 5% spinal lidocaine on the onset of pain and the need for analgesia after cesarean surgery. Journal of Medical Sciences of Islamic Azad University of Mashhad. 2008;4(3): 137-144.
 29. Pakkar Tadbiri H, Rahimi A. Comparison of the effect of morphine and piroxicam in reducing pain after cesarean section. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2001; 19(5):10-13.
 30. Tara F, Mansouri A, Mirzaiean S, Niazmand F, Karimi A, Jafarzadeh A. Analgesic effect of rectal indomethacin on pain after cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(80):1-5.
 31. Tabrizi FM, Rasooli S. Comparison of postoperative pain control with combined rectal diclofenac and oral paracetamol versus rectal diclofenac in cesarean delivery under spinal anesthesia. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2013; 35(1):78-85.
 32. Taghizadeh H, Sohrabi Z, Mahaki B. A study on efficacy of pethidine hydrochloride and diclofenac sodium (Diclen) on pain severity after cesarean section. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2007; 14(4):7-12.
 33. Tavakol K, Reiahinegad SH, Vahdaniati N. A Study on the Effect of Subcutaneous Injection of Bupivacaine (Marcaine) for Pain Relief after Cesarean. Armaghane danesh 2012; 17(1):7-13.
 34. Jabalameli M, Aram S, Shahbazi M, Parvaresh M, Taheri S. Comparison of intranasal versus intravenous pethidine for pain relief after cesarean section. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2011; 13(6):8-12.
 35. Jabalameli M, Hashemian SM, Danesh-Shahraki A, Zarin-Makan M. Evaluating the efficacy of preemptive intraincisional infiltration of magnesium sulfate on postoperative pain in cesarean section under spinal anesthesia. Journal of Isfahan Medical School 2017; 35(450):1405-11.
 36. Jabalameli M, Goudarzi L. Preventive effects of intravenous paracetamol in post-partum pain of elective cesarean delivery with spinal anesthesia. Journal of Isfahan Medical School 2014; 32(296):1227-37.
 37. Hajian P, Davoudi M. The Effect of Addition of Intrathecal Fentanyl to Hyperbaric Lidocaine for Cesarean Section Analgesia. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2003; 10(2):23-8.
 38. Hosseini Valami M, Hosseini Jahromi A, Mahmoodi T, Barikani A. Comparing the effects of intraperitoneal injection of bupivacaine, morphine, and dexamethasone on pain after elective caesarean section under general anesthesia. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(147):139-49.
 39. Haghighi M, Mohammadzadeh A, Naderi B, Marzban SH. The effect of intrathecal midazolam on cesarean pain control. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2003; 11(44):54-59.
 40. Khezri MB, Faraji SF, Naseh N, Oveisi S. The effects of the combination of tranexamic acid and diclofenac on pain and post-operative bleeding in patients undergoing spinal anesthesia for cesarean. Feyz 2014; 18(4):376-82.
 41. Khoshbin M, Barkhordari SM, Dehghan DF. The Effect of Subcutaneous Infiltration of Bupivacaine and Diluted Subcutaneous Ketamine on Post-operative Pain after Cesarean Section of General Anesthesia. Journal of Iranian Society Anaesthesiology and Intensive Care 2019; 41(2):7-15.
 42. Davoudi M, Tahmasebi R, Zolhavareih S M. Evaluation of the Effect of Intravenous Magnesium Sulfate on Post-operative Pain after Cesarean Section under Spinal Anesthesia. Avicenna J Clin Med 2013; 19(4):20-26
 43. Zangeneh M, Veisi F, Ebrahimi B, Ghadami MR. Comparing the Effects of Indomethacin-acetaminophen Suppository and Indomethacin Suppository alone on Post Cesarean Section Pain. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2014; 24(117):157-64.
 44. Zangoue M, Bijari B, Abasspour Z, Tolyat M. Comparison of the Effect of Ketorolac and Pethidine on Pain Control after Cesarean Section Surgery. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2019; 11(2):73-7.
 45. Shakeri A, Aval JO, Nasrollahi S, Farzaneh F. Comparison of the effect of oral Meloxicam to paracetamol and Sufentanil on analgesia after cesarean section. Journal of Anesthesiology and Pain 2020; 11(2):44-52.
 46. Nasim S, Shirin P, Alireza K, Houshang T, Mehri J, Hamid RH, et al. Comparison between intrathecal midazolam and tramadol with conventional method for postoperative pain and shivering control after elective cesarean section. Journal of Anesthesiology and Pain 2013; 3(2):67-73.
 47. Zabetian H, Rahmanian M, Damshenas MH, Rastgarian A, Nabipour M, Hatami N, et al. The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5 and ropivacaine 0.5 on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(2):1-2.
 48. Abedin Zadeh A, Rasti Brujeni M, Kheiri S. Assessing the effect of intrathecal alfentanil in the quality and duration of spinal anesthesia in cesarean section and side effects: a randomize clinical trial. Qom University of Medical Sciences Journal 2010; 4(2):33-8.
 49. Abbaspour Z, Badpay F, Pourmehdi Z. The comparison effect of indometacin suppository and voltaren ampoule on severity of pain after cesarean section under spinal anesthesia. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2007; 8(4):8-12.
 50. Arab M, Manouchehrian N, Khatibian P, Nikoseresht M. The effect of bupivacaine infiltration on post cesarean section pain, nausa and vomiting in patients under spinal anesthesia. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2006; 13(2):18-22.
 51. IsazadeFar K, Ghazi A, Entezari Asl M, Vakili A. The efficacy of sublingual buprenorphine in controlling pain after cesarean surgery under spinal anesthesia. Journal of Anesthesiology and Pain 2019; 9(4):15-28.
 52. Fattahi Z, Asadpour E, Dehghanpishe L, Karami A, Fakherpour A. Comparing the effects of Acetaminophen, Meperidine, and their combination on postoperative pain management in elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(3):1-7.
 53. Farbood A, Heidari S. The Comparison of the Effect of Intravenous Acetaminophen with Combination of Suppository Diclofenac and Incisional Bupivacain on the First 24-Hour Postoperative Pain after Cesarean Section. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2017; 25(4):141-50.
 54. Fakour F, Farzi F, Abdollahzadeh M, Golrizan F, Kazemnejad E. The Effect of Transversus Abdominis Plane (TAP) Block with Bupivacaine 25% on Post Cesarean Pain. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2014; 23(91):53-60.
 55. Mallah F, Saleh P, Hajiagaei N. Comparing Analgesic Effects of Intravenous Acetaminophen, Suppository Diclofenac and Intramuscular Tramadol in Pain Control after Cesarean Delivery. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2014; 36(2):80-5.
 56. Keikha F, Mirteimoori M, Sayadi Z. The effect of Indomethacin suppositories on pain relief after cesarean delivery with general anesthesia. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2004; 6(4):245-51.
 57. Lalouei A, Kashanizadeh N, Naser-Islami M, Teymouri M. Local anesthetic effect of bupivacaine in pain relieving after cesarean section. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2009; 11(2):80-85.
 58. Lotfalizade M, Zirak N, Ghomian N, Ebrahimi F, Mohammadnejad M. Comparison of the effects of diclofenac suppository and tramadol injection and the combination of these two drugs on pain after spinal anesthesia for cesarean. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(131):1-5.
 59. Mansourghanaei M, Haryalchi K, Asgari SA, Salamat F, Zoghi M. An Assessment on Post Cesarean Pain Relief in Preeclampsia Parturient who Received Magnesium Sulfate. Journal of Arak University of Medical Sciences 2016; 18(11):75-82.
 60. Mansour GM, Khoshrang H, Taherzadeh AS. Comparing the effects of local infiltration of lidocaine 2% and marcaine 0.25% on the severity of pain in patients after cesarean section. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2012; 21(83):86-94.
 61. Manouchehrian N, Behboodi S. The Effect of Subcutaneous Ketamine Infiltration on Postoperative Pain in Elective Cesarean Section under Spinal Anesthesia. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2015; 21(4):286-93.
 62. Molaei B, Fallah R, Kazemi A, Rashtchi V, Soltani S. Comparison of the Effect of Diclofenac Suppository and Intravenous Paracetamol on Post Cesarean Pain and Bleeding. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2018; 26(117):1-11.
 63. Nasseh N, Khezri MB. Effects of adding midazolam to intrathecal bupivacaine on pain after cesarean section. Journal of Inflammatory Diseases 2015; 19(1):4-10.
 64. Sharifi SM, Sooki Z, Farhadi K, Karbasforushan A. Assessing the effect of intrathecal midazolam in the quality and duration of analgesia in cesarean section. Kaums Journal (FEYZ) 2007; 11(1):8-12.
 65. Norouzi A, Haji-beigi L, Abbasi Talarposhti M, Mashhadi E, Jamilian M. The effect of adding intravenous Metoclopramide to Pethidine for postoperative cesarean section pain. Journal of Arak University of Medical Sciences 2006; 9(4):93-9.
 66. Honarmand A, Safavi-Homami SM. Analgesia after caesarian section: intermittent intramuscular morphine injection versus subcutaneous morphine boluses. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2007; 9(2):42-8.
 67. Yassaee F, Yahyapour S. Efficacy of Prophylactic Paracetamol Injection on Pain Reduction after Cesarean. Research in Medicine 2020; 44(3):484-7.
 68. Ongewe A, Mung’ayi V, Bal R. Effect of low-dose ketamine versus fentanyl on attenuating the haemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation in patients undergoing general anaesthesia: a prospective, double-blinded, randomised controlled trial. African Health Sciences 2019; 19(3):2752-63.
 69. Trevor AJ, Katzung BG, Masters SB. Lange Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review. 9nd New York: McGraw-Hill Medical Publishing; 2008. P. 12-33.
 70. Fishman S, Ballantyne J, Rathmell JP, Bonica JJ. Bonica's management of pain. 4nd Lippincott Williams & Wilkins; 2010. P. 321-38.
 71. Benzon H, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE. Raj's practical management of pain. 4nd Elsevier Health Sciences; 2008.
 72. Kumar S, Bajwa SJ. Neuraxial opioids in geriatrics: A dose reduction study of local anesthetic with addition of sufentanil in lower limb surgery for elderly patients. Saudi journal of anaesthesia 2011; 5(2):142-9.
 73. Bailey Pl, Stanley TH, Egan TD. Intravenous opioid anesthetics. In: Stoelting RK, Miller RD, Editors. Basics of anesthesia. 4nd New York NY: Chur chill Livingstone: 1994. p. 291-384.
 74. Shipton E. Should New Zealand continue signing up to the Pethidine Protocol?. The New Zealand Medical Journal 2006; 119(1230):U1875.
 75. Turan M, Celık NS, Tuncay FS. IV paracetamol infusion is better than IV meperidine infusion for postoperative analgesia after caesarean section. The internet journal of anesthesiology 2006; 15.
 76. Botting RM. Mechanism of action of acetaminophen: is there a cyclooxygenase 3?. Clinical Infectious Diseases 2000; 31(Supplement_5):S202-10.
 77. Harley R. Information on methadone. Sidahora: un Proyecto del Departamento de Publicaciones del PWA Coalition, NY; 2001:23.
 78. Stoltzfus DP, Stamatos JM. An appraisal of the ethical issues involved in high-technology cancer pain relief. The Journal of Clinical Ethics 1991; 2(2):113-5.
 79. Altier N, Dion D, Boulanger A, Choinière M. Successful use of methadone in the treatment of chronic neuropathic pain arising from burn injuries: a case-study. Burns 2001; 27(7):771-5.
 80. Fiellin DA, O'Connor PG, Chawarski M, Pakes JP, Pantalon MV, Schottenfeld RS. Methadone maintenance in primary care: a randomized controlled trial. Jama 2001; 286(14):1724-31.
 81. Alan RA. Drugs used to supplement anaesthesia. Text book of anaestheisa. Ed A R. Aitkenhead, Smith G. Text book of anaesthesia; 1990. P. 195-8.
 82. Oifa S, Sydoruk T, White I, Ekstein MP, Marouani N, Chazan S, et al. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with buprenorphine and morphine alone and in combination during the first 12 postoperative hours: a randomized, double-blind, four-arm trial in adults undergoing abdominal surgery. Clinical therapeutics 2009; 31(3):527-41.
 83. Lehmann KA. Tramadol in acute pain. Drugs 1997; 53:25-33.
 84. Ambrose FP. A retrospective study of the effect of postoperative indomethacin rectal suppositories on the need for narcotic analgesia in patients who had a cesarean delivery while they were under regional anesthesia. American journal of obstetrics and gynecology 2001; 184(7):1544-8.
 85. Hardman JG, Limbird LE, Gilman AG. Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 10nd New York: McGraw Hill; 2001.
 86. Standing JF, Tibboel D, Korpela R, Olkkola KT. Diclofenac pharmacokinetic meta‐analysis and dose recommendations for surgical pain in children aged 1–12 years. Pediatric Anesthesia 2011; 21(3):316-24.
 87. Mitra S, Khandelwal P, Sehgal A. Diclofenac–tramadol vs. diclofenac–acetaminophen combinations for pain relief after caesarean section. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2012; 56(6):706-11.
 88. Vosoughin M, Mohammadi S, Dabbagh A. Intravenous ketamine compared with diclofenac suppository in suppressing acute postoperative pain in women undergoing gynecologic laparoscopy. Journal of anesthesia 2012; 26(5):732-7.
 89. Livshits A, Seidman DS. Role of non-steroidal anti-inflammatory drugs in gynecology. Pharmaceuticals 2010; 3(7):2082-9.
 90. Duman A, Apiliogullari S, Duman I. Effects of intrathecal fentanyl on quality of spinal anesthesia in children undergoing inguinal hernia repair. Pediatric Anesthesia 2010; 20(6):530-6.
 91. Mounir K, Bensghir M, Elmoqaddem A, Massou S, Belyamani L, Atmani M, et al. Efficiency of bupivacaine wound subfasciale infiltration in reduction of postoperative pain after inguinal hernia surgery. InAnnales Francaises D'anesthesie et de Reanimation 2010; 29(4):274-8.
 92. Vadivelu N, Gowda AM, Urman RD, Jolly S, Kodumudi V, Maria M, et al. Ketorolac tromethamine–routes and clinical implications. Pain practice 2015; 15(2):175-93.
 93. Power I, Noble DW, Douglas E, Spence AA. Comparison of im ketorolac trometamol and morphine sulphate for pain relief after cholecystectomy. British journal of anaesthesia 1990; 65(4):448-55.
 94. Varrassi G, Marinangeli F, Agro F, Aloe L, De Cillis P, De Nicola A, et al. A double-blinded evaluation of propacetamol versus ketorolac in combination with patient-controlled analgesia morphine: analgesic efficacy and tolerability after gynecologic surgery. Anesthesia & Analgesia 1999; 88(3):611-6.
 95. Imani F, Faiz HR, Sedaghat M, Hajiashrafi M. Effects of adding ketamine to fentanyl plus acetaminophen on postoperative pain by patient controlled analgesia in abdominal surgery Anesthesiology and Pain Medicine 2014; 4(1).
 96. Sapolsky RM, Romero LM, Munck AU. How do glucocorticoids influence stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative actions. Endocrine reviews 2000; 21(1):55-89.
 97. Baxendale BR, Vater M, Lavery KM. Dexamethasone reduces pain and swelling following extraction of third molar teeth. Anaesthesia 1993; 48(11):961-4.
 98. Giannoni C, White S, Enneking FK. Does dexamethasone with preemptive analgesia improve pediatric tonsillectomy pain?. Otolaryngology—Head and Neck Surgery 2002; 126(3):307-15.
 99. Moore RA, Derry S, McQuay HJ. Single dose oral meloxicam for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009(4).
 100. Koppert W, Weigand M, Neumann F, Sittl R, Schuettler J, Schmelz M, et al. Perioperative intravenous lidocaine has preventive effects on postoperative pain and morphine consumption after major abdominal surgery. Anesthesia & Analgesia 2004; 98(4):1050-5.
 101. Sattari H, Haghbin M, Etminan M, Dehghani A. Survey of the Effect of Intraoperative Intravenous Lidocaine Infusion on Postoperative Pain in Laparoscopic Cholecystectomy Surgery. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 13(10):937-48.
 102. Baranowski AP, De Courcey J, Bonello E. A trial of intravenous lidocaine on the pain and allodynia of postherpetic neuralgia. Journal of pain and symptom management 1999; 17(6):429-33.
 103. Farag E, Ghobrial M, Sessler DI, Dalton JE, Liu J, Lee JH, et al. Effect of perioperative intravenous lidocaine administration on pain, opioid consumption, and quality of life after complex spine surgery. Anesthesiology 2013; 119(4):932-40.
 104. Bano F, Sabbar S, Zafar S, Rafeeq N, Iqbal MN, Haider S, et al. Intrathecal fentanyl as adjunct to hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for caesarean section. Journal of the College of Physicians and Surgeons--pakistan: JCPSP 2006; 16(2):87-90.
 105. Ng KW, Parsons J, Cyna AM, Middleton P. Spinal versus epidural anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004(2).
 106. Nehme PA, Amaral FG, Middleton B, Lowden A, Marqueze E, França-Junior I, et al. Melatonin profiles during the third trimester of pregnancy and health status in the offspring among day and night workers: A case series. Neurobiology of sleep and circadian rhythms 2019; 6:70-6.
 107. Polyakova VO, Kvetnoy IM, Anderson G, Rosati J, Mazzoccoli G, Linkova NS. Reciprocal interactions of mitochondria and the neuroimmunoendocrine system in neurodegenerative disorders: An important role for melatonin regulation. Frontiers in physiology 2018; 9:199.
 108. Haddadi S, Marzban Sh, Shahrokhi Rad R, Ansar Melek M, Akbari M, Parvizi A. Comparison of melatonin and acetaminophen on pain and hemodynamic changes associated with retrobulbar block in cataract surgery. Journal of Iranian Anesthesiology and Special Care Association 2015; 38(4):39-52.
 109. Schmid RL, Sandler AN, Katz J. Use and efficacy of low-dose ketamine in the management of acute postoperative pain: a review of current techniques and outcomes. Pain 1999; 82(2):111-25.
 110. Ronald D Miller. Anesthesia. Chronic Pain 2005; 73:2764-65
 111. Buchsbaum GM, Albushies DT, Schoenecker E, Duecy EE, Glantz JC. Local anesthesia with sedation for vaginal reconstructive surgery. International Urogynecology Journal 2006; 17(3):211-4.
 112. Gover VK, Manajan R, Gill KD. Influence of midazolan on postoperative shivering. Journal of Anesthesiology clinical pharmacology 2002: 377-82.
 113. James MF. Clinical use of magnesium infusions in anesthesia. Anesthesia & Analgesia 1992; 74(1):129-36.
 114. Fisher AA, Davis MW. Serotonin syndrome caused by selective serotonin reuptake-inhibitors—metoclopramide interaction. Annals of Pharmacotherapy 2002; 36(1):67-71.
 115. Tavakoli A, Kazemi Mehrjerdi H, Haghighi A. Analgesic effects of metoclopramide following conventional ovariohysterectomy in bitches. Iranian Journal of Veterinary Surgery 2009; 4(1-2):77-84.
 116. Najjar M, Hall T, Estupinan B. Metoclopramide for acute migraine treatment in the emergency department: an effective alternative to opioids. Cureus 2017; 9(4).
 117. Agah M, Sadeghi Shoja H. The effect of playing the patient's favorite music on pain after caesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2007; 10(1):41-46.
 118. Pilevarzadeh M. The effect of exercise on post cesarean section pain. Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2003; 7(4):54-7.
 119. Shakeri Hosseinabad S, Shabanian G, Shabanian S, Rafieian-Kopaei M, Kheiri S, Lorigooini Z, et al. Evaluating the effect of Dill (Anethum graveolens L.) seed essence on pain and vital sign of cesarean delivery with spinal anesthesia. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2017; 17(3):311-23.
 120. Hosseini SE, Keramaty F, Naeiny KS. A comparative study of massage with lavender (Lavandula) essential oil and almond oil on pain relief after cesarean operation in primiparous women. Medical Journal of Tabriz University Of Medical Sciences 2016; 38(2):22-7.
 121. Hekmat-Afshar M, Hojjati H, Hojjati H, Salmasi E, Arazi S. The effect of music therapy on anxiety and pain in mothers after caesarean section surgery. Journal of Health and Care 2012; 14(3):0-.
 122. Khloobagheri E, Kazemi M, Loripoor M, Bakhtar B. Effect of foot reflexology with auriculotherapy on pain after elective cesarean section: A Randomized Clinical Trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(5):67-78.
 123. Khoshtarash M, Ghanbari A, Yegane MR, Kazemnejhad E, Rezasoltani P. Effects of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section. Koomesh 2012; 14(1):109-16.
 124. Khoshtarash M, Ghanbari A, Yeganeh MR, Kazemnezhad E, Soltani PR. Survey the effect of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section in patients referring to Alzahra Educational Center in Rasht. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2010; 20(64):27-33
 125. Razmjoo N, Yousefi F, Esmaeeli H, Azizi H, Lotfalizadeh M. Effect of foot reflexology on pain and anxiety in women following elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(1):8-16.
 126. Rostaminejad A, Khosravi A , Karimi Z , Sima MH , Ghafarian Shirazi H , Sheikhi F, et al. The effect of electrical stimulation of the nerve through the skin in pain control after cesarean surgery. Armaghanedanesh 2001; 7(28):1-8.
 127. Rezaei R, Saatsaz S, Alipour A, Beheshti Z. Massage-therapy and post cesarean pain control. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):34-43.
 128. Rafieeyan Z, Azarbarzin M, Safaryfard S. The effect of music therapy on anxiety, pain, nausea and vital signs of caesarean section clients in Dr. Shariatee hospital of Esfahan in 2006. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 2009; 19(1):25-30.
 129. Ravanipour M. A study on the efficacy of touch therapy in pain relieve after cesarean section. ISMJ 2004; 7(1):34-9.
 130. Zarei MR, Mamashli L, Khachian A, Bozorgnajad M, Mohaddes Ardebili F. The Effect of Non-Pharmacological Self-Care Training on Pain Control in Cesarean Section Surgery. Journal of Health and Care 2020; 22(1):34-43.
 131. Sobhani A, Sharami H, Shokohi F, Oodi M. The effect of Lavendula essence on post cesarean pain relief. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2007; 16(62):80-6.
 132. Sharami S, Roohbakhsh Z. Postoperative pain after cesarean sections delivery leaving peritoneum opened vs. closed. J Guil Uni Med Sci 2003; 11(44):35-38.
 133. Sharifipour F, Mirmohammad Ali M, Hashemzadeh M. Comparison of the effect of Citrus arantium and Salvia officinalis aroma on post-cesarean section pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):41-9.
 134. Allameh T, JabalAmeli M, Lorestani K, Akbari M. The Efficacy of Quran Sound on Anxiety and Pain of Patients under Cesarean Section with Regional Anesthesia: A Randomized Case-Controlled Clinical Trial. Journal of Isfahan Medical School 2013; 31(235):601-10.
 135. Fazel N. The effect of supermint oil on pain severity after cesarean section. Journal of Babol University of Medical Sciences 2005; 7(1):28-33.
 136. Keshavarz M, Bolbol Haghighi N. Effects of kangaroo contact on some physiological parameters in term neonates and pain score in mothers with cesarean section. koomesh 2010; 11(2):91-8.
 137. Mokhtari J, Nir MS, Sherme MS, Ghanbari Z, Darzi HB, Mahmoodi H. Comparison of impact of foot reflexology massage and Bensone relaxation on severity of pain after cesarean section: a randomized trial. Payesh (Health Monitor) 2010; 9(3):289-98.
 138. Mazhari F, Hossein Rezaei H, Mohammad Alizadeh S. Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on the post cesarean section pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 11(1):47-54.
 139. Naeiji Z, Lorestani K, Baghestani A. Investigating the Effect of Adhan on Anxiety and Pain Level in Patients after Cesarean Operation by Spinal Anesthesia: A Prospective Clinical Trial Study. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat 2020; 6(2):7-19.
 140. Najar S, Akbari M, Abbaspoor Z, Haghighizadeh M. Intensity after Caesarean the Effect of Hand and Foot Massage on Pain Intensity After Caesarean. sjimu 2013; 20(4):39-48
 141. Negahban Bonabi T, Ansari Jaberi A, Esmaeilzadeh S, Hasanshahi Ravizi A. Comparison of the effect of acupressure at LI4 and SP6 points on the intensity of post cesarean pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(6):9-17.
 142. Nikandish R, Sahm Aldini MA, Khademi S. Effect of Exposure To Music on Postoperative Pain and Anxiety after Cesarean Section Under General Anesthesia: A Double Blind Randomized Placebo –Controlled Trial. Journal of Iranian Society Anaesthesiology and Intensive Care 2006; 28(53):50-59.
 143. Ebrahimi Houshyar A, Hosein Rezaie H, Jahani Y, Kazemi M, Monfared S. Comparison of two methods of aromatherapy with lavender essence and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on cesarean postoperative pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(146):6-12.
 144. Martindale W. The Extra pharmacopoeia / Martindale. 34th ed. London: Royal Pharmaceutical Society. 2005: 900-902.
 145. Yazdanparast R, Bahramikia S. Evaluation of the effect of Anethum graveolens L. crude extracts on serum lipids and lipoproteins profiles in hypercholesterolaemic rats. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; 16(2):88-94.
 146. Ishikawa T, Kudo M, Kitajima J. Water-soluble constituents of dill. Chemical and pharmaceutical bulletin 2002; 50(4):501-7.
 147. Soares PM, Lima RF, de Freitas Pires A, Souza EP, Assreuy AM, Criddle DN. Effects of anethole and structural analogues on the contractility of rat isolated aorta: Involvement of voltage-dependent Ca2+-channels. Life sciences 2007; 81(13):1085-93.
 148. Kalvandi R, Alimohammadi S, Pashmakian Z, Rajabi M. The effects of medicinal plants of melissa officinalis and salvia officinalis on primary dysmenorrhea. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2014; 21(2):105-11.
 149. Perry NS, Bollen C, Perry EK, Ballard C. Salvia for dementia therapy: review of pharmacological activity and pilot tolerability clinical trial. Pharmacology biochemistry and behavior 2003; 75(3):651-9.
 150. Bommer SA, Klein P, Suter A. First time proof of sage’s tolerability and efficacy in menopausal women with hot flushes. Advances in therapy 2011; 28(6):490-500.
 151. Rakhshan E, MirAbbasi A. The effect of essence of Citrus aurantium on the electrophysiological properties of isolated perfused rabbit AV-node. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2006; 8(2):1-7.
 152. de Moraes Pultrini A, Galindo LA, Costa M. Effects of the essential oil from Citrus aurantium L. in experimental anxiety models in mice. Life sciences 2006; 78(15):1720-5.
 153. Cheraghi J, Valadi A. Effects of anti-nociceptive and anti-inflammatory component of limonene in herbal drugs. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 2010; 26(3):415-22.
 154. Fennerty MB. NSAID-related gastrointestinal injury: evidence-based approach to a preventable complication. Postgraduate medicine 2001; 110(3):87-94.
 155. Arumugam P, Ramamurthy P, Santhiya ST, Ramesh A. Antioxidant activity measured in different solvent fractions obtained from Mentha spicata Linn: An analysis by ABTS.+ decolorization assay. Asia Pacific journal of clinical nutrition 2006; 15(1):119-24.
 156. Yu TW, Xu M, Dashwood RH. Antimutagenic activity of spearmint. Environmental and molecular mutagenesis 2004; 44(5):387-93.
 157. Atta AH, Alkofahi A. Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of some Jordanian medicinal plant extracts. Journal of ethnopharmacology 1998; 60(2):117-24.
 158. Naeini A, Naseri M, Kamalinejad M, Khoshzaban F, Rajabian T, Nami H, et al . Study on Anti_candida Effects of Essential Oil and Extracts of Iranian Medicinal Plants, In vitro. J. Med. Plants 2011; 10 (38) :163-172
 159. Morgan TJ, Morden WE, Al-muhareb E, Herod AA, Kandiyoti R. Essential oils investigated by size exclusion chromatography and gas chromatography− mass spectrometry. Energy & Fuels 2006; 20(2):734-7.
 160. Barazandeh MM. Essential oil composition of Lavandula latifolia Medik from Iran. Journal of Essential Oil Research 2002; 14(2):103-4.
 161. Hossein Koulivand P, Khaleghi Ghadiri M, Gorji A. Lavender and the Nervous System Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 681304.
 162. Hajhashemi V, Ghannadi A, Sharif B. Anti-inflammatory and analgesic properties of the leaf extracts and essential oil of Lavandula angustifolia Mill. Journal of ethnopharmacology 2003; 89(1):67-71.
 163. Silva GL, Luft C, Lunardelli A, Amaral RH, Melo DA, Donadio MV, et al. Antioxidant, analgesic and anti-inflammatory effects of lavender essential oil. Anais da Academia Brasileira de Ciências 2015; 87:1397-408.
 164. Peana AT, Paolo SD, Chessa ML, Moretti MD, Serra G, Pippia P. (−)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain. European journal of pharmacology 2003; 460(1):37-41.
 165. Han L, Li JP, Sit JW, Chung L, Jiao ZY, Ma WG. Effects of music intervention on physiological stress response and anxiety level of mechanically ventilated patients in China: a randomised controlled trial. Journal of clinical nursing 2010; 19(7‐8):978-87.
 166. Parker B. Pain and its management. London: George Heen; 2004. P. 127-30.
 167. Naderi F, Aghaei A, Mohammad-zadeh M, Nazemi S, Salmani F, Rashvand M. The effects of music therapy on pain threshold, anxiety, distress response and hemodynamic parameters during dressing changes in burn patients. The Horizon of Medical Sciences 2014; 20(1):63-8.
 168. Forouhari S, Honarvaran R, Masumi R, Robati M, Hashemzadeh I, Setayesh Y. Investigating the auditory effects of Holy Quranic voice on labor pain. J Quran Med 2009; 1(2):18-22.
 169. Aziato L, Ohemeng HA, Omenyo CN. Experiences and perceptions of Ghanaian midwives on labour pain and religious beliefs and practices influencing their care of women in labour. Reproductive health 2016; 13(1):1-7.
 170. Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. The effects of music and Holy Quran on patients' anxiety and vital signs before abdominal surgery. Evidence Based Care 2011; 1(1):63-76.
 171. Ghanei M. Quran: healer and preservation factor from diseases. J Quran and Medicine 2012; 1(2):1-3.
 172. Qaraati M. Partovi az Asrar Namaz. 1nd ed. Tehran: Setad Egame Namaz; 2001.
 173. Hathaway D. Effect of preoperative instruction on postoperative outcomes: a meta-analysis. Nurs Res 1986; 35(5):269-75.
 174. Tsay SL, Chen HL, Chen SC, Lin HR, Lin KC. Effects of reflexotherapy on acute postoperative pain and anxiety among patients with digestive cancer. Cancer nursing 2008; 31(2):109-15.
 175. Valiani M, Khaki I, Shahshahan Z, Sirus M. Effect of auriculotherapy on menstrual irregularities in single girls with polycystic ovarian syndrome and aged 18-35 years in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2015; 20(2):190-4.
 176. Cabýoglu MT, Ergene N, Tan U. The mechanism of acupuncture and clinical applications. International journal of neuroscience 2006; 116(2):115-25.
 177. Wang HL, Keck JF. Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain management nursing 2004; 5(2):59-65.
 178. Abbaspoor Z, Akbari M, Najar S. Effect of foot and hand massage in post-cesarean section pain control: a randomized control trial. Pain Manag Nurs. 2014 Mar;15(1):132-6.
 179. Watson S. The effects of massage: an holistic approach to care. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987) 1997; 11(47):45-7.
 180. Lafreniere KD, Mutus B, Cameron S, Tannous M, Giannotti M, Abu-Zahra H, et al. Effects of therapeutic touch on biochemical and mood indicators in women. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 1999; 5(4):367-70.
 181. Luckmann J, editor. Saunders manual of nursing care. WB Saunders Company a division of Harcourt Brace; 1997.
 182. Nagele F, Karas H, Spitzer D, Staudach A, Karasegh S, Beck A, et al. Closure or nonclosure of the visceral peritoneum at cesarean delivery. American journal of obstetrics and gynecology 1996; 174(4):1366-70.
 183. Irion O, Luzuy F, Béguín F. Nonclosure of the visceral and parietal peritoneum at caesarean section: a randomised controlled trial. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103(7):690-4.
 184. Grundsell HS, Rizk DE, Kumar RM. Randomized study of non-closure of peritoneum in lower segment cesarean section. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1998; 77(1):110-5.
 185. Tulandi T, Hum HS, Gelfand MM. Closure of laparotomy incisions with or without peritoneal suturing and second-look laparoscopy. American journal of obstetrics and gynecology 1988; 158(3):536-7.
 186. Pietrantoni M, Parsons MT, O'Brien WF, Collins EV, Knuppel RA, Spellacy WN. Peritoneal closure or non-closure at cesarean. Obstetrics and gynecology 1991; 77(2):293-6.
 187. Ghongdemath JS, Banale SB. A randomized study comparing non-closure and closure of visceral and parietal peritoneum during cesarean section. The Journal of obstetrics and Gynecology of India 2011; 61(1):48-52.
 188. Asnaashari Z, Amirinejad M, Saeidi R, Esmaeili H. The effect of Kangaroo care method on the pain intensity of vaccination in newborns. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 1970; 13(4):172-7.
 189. Kostandy RR, Ludington-Hoe SM, Cong X, Abouelfettoh A, Bronson C, Stankus A, et al. Kangaroo Care (skin contact) reduces crying response to pain in preterm neonates: pilot results. Pain management nursing 2008; 9(2):55-65.
 190. Tsai SL. Audio‐visual relaxation training for anxiety, sleep, and relaxation among Chinese adults with cardiac disease. Research in Nursing & Health 2004; 27(6):458-68.
 191. Onieva-Zafra MD, García LH, Del Valle MG. Effectiveness of guided imagery relaxation on levels of pain and depression in patients diagnosed with fibromyalgia. Holistic Nursing Practice 2015; 29(1):13-21.
 192. Fontana G. Acupuncture, Massage, Guided Imagery Ease Pain After Bypass Surgery. Reuters Health Information. Westport, Conn 2000; 2000:1-2.
 193. Ramont RP, Niedringhaus DM. Fundamental nursing care. 2nd New Jersey: Pearson Education Inc; 2004. p.13-54.
 194. Stoleting RK, miller RD, basics of Anesthesia. Newyork: Churchill living stone co; 1994. 443-4