تأثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 استاد گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

6 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال خواب، از اختلالات شایع در دوران بارداری می‌باشد و شناسایی مداخلات مؤثر بر بهبود سلامت زنان باردار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397 بر روی 60 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان، در سه ماهه سوم بارداری اجرا شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه مقیاس درد خطی بصری بود. افراد در دو گروه آزمون و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون اعمال طب فشاری در نقاط حقیقی به‌مدت 3 هفته و در گروه کنترل نیز اعمال طب فشاری در نقاط کاذب به‌مدت 3 هفته صورت گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه مقیاس درد خطی بصری را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های آماری من‌ویتنی، دقیق فیشر و تحلیل اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد دو گروه قبل از مداخله از نظر کیفیت خواب و نیز سایر متغیرهای مورد بررسی، تفاوت معنی‌داری با‌ هم نداشتند (691/0=p). تأثیر مداخله با گذشت زمان در بهبود کیفیت خواب شبانه و روزانه بین دو گروه معنادار بود (001/0p<)، اما تأثیر متقابل مداخله در بین دو گروه در مدت زمان خواب روزانه تفاوتی نشان نداد (534/0=p).
نتیجه‌گیری: طب فشاری می‌تواند موجب بهبود کیفیت خواب شبانه و روزانه در افراد باردار در سه ماهه سوم بارداری شود، لذا می‌توان از این روش بهعنوان یک روش کمکی در بهبود اختلال خواب افراد باردار استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acupressure on sleep quality in pregnant women in the third trimester of pregnancy: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Azadeh Azadi Moghtader 1
 • Seyedeh Zahra Masoumi 2
 • Mohammad Reza Razavi 3
 • Samereh Ghelichkhani 4
 • Khodayar Oshvandi 5
 • Zahra Maghsoudi 3
 • Arezoo Shayan 6
1 M.Sc. of Consulting in Midwifery, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Maternal and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
3 PhD Candidate in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Science, Hamadan, Iran.
4 M.Sc. in Midwifery, Maternal and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
5 Professor, Department of Internal Surgery Nursing, Maternal and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
6 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Maternal and Child Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep disorder is one of the common disorders during pregnancy and it is important to identify effective interventions to improve the health of pregnant women. The present study was conducted aimed to determine the effect of acupressure on the sleep quality of pregnant women in the third trimester of pregnancy.
Methods: This clinical trial study was conducted in 2018 on 60 pregnant women in the third trimester of pregnancy referring to the health centers in Hamedan city. The study tools were Pittsburgh Sleep Quality Index Questionnaire and Visual Linear Pain Scale Questionnaire. The subjects were placed in two groups of test and control. In the test group, acupressure was applied to real points for 3 weeks, and in the control group, acupressure was applied to false points for 3 weeks. Both groups completed the visual linear pain scale questionnaire before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 18) and Mann-Whitney, Fisher's exact and repeated measurement analysis. P<0.05 was considered as a significant level.
Results: There was no significant difference between the two groups before the intervention in terms of sleep quality and other investigated variables (p=0.691). The effect of the intervention over time in improving the quality of night and daytime sleep was significant between the two groups (p<0.001), but the mutual effect of the intervention between the two groups did not show a difference in the duration of daytime sleep (p=0.534).
Conclusion: Acupressure can improve the quality of night and day sleep in pregnant women in the third trimester of pregnancy, so this method can be used as an auxiliary method in improving the sleep disorder of pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupressure
 • Pregnancy
 • Sleep quality
 1.  

  1. Okun ML, Coussons-Read ME. Sleep disruption during pregnancy: how does it influence serum cytokines?. Journal of reproductive immunology 2007; 73(2):158-65.
  2. Sedov ID, Cameron EE, Madigan S, Tomfohr-Madsen LM. Sleep quality during pregnancy: a meta-analysis. Sleep medicine reviews 2018; 38:168-76.
  3. Yang Y, Mao J, Ye Z, Zeng X, Zhao H, Liu Y, et al. Determinants of sleep quality among pregnant women in China: a cross-sectional survey. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2018; 31(22):2980-5.
  4. Palagini L, Gemignani A, Banti S, Manconi M, Mauri M, Riemann D. Chronic sleep loss during pregnancy as a determinant of stress: impact on pregnancy outcome. Sleep medicine 2014; 15(8):853-9.
  5. Jahdi F, Moghadam ZB. Prevalence of sleep disorders in the pregnant women. Payesh (Health Monitor) 2013; 12(6):629-35.
  6. Chang JJ, Pien GW, Duntley SP, Macones GA. Sleep deprivation during pregnancy and maternal and fetal outcomes: is there a relationship?. Sleep medicine reviews 2010; 14(2):107-14.
  7. Naghi I, Keypour F, Ahari SB, Tavalai SA, Khak M. Sleep disturbance in late pregnancy and type and duration of labour. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2011; 31(6):489-91.
  8. Williams MA, Miller RS, Qiu C, Cripe SM, Gelaye B, Enquobahrie D. Associations of early pregnancy sleep duration with trimester-specific blood pressures and hypertensive disorders in pregnancy. Sleep 2010; 33(10):1363-71.
  9. Karimi FZ, Nosrati Hadiabad SF, Abdollahi M, Karimi L. Frequency of sleep disorders and individual related factors in pregnant women referred to Mashhad health centers in 2019. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(1):25-32.
  10. Nesami MB, Gorji MA, Rezaie S, Pouresmail Z, Chorati JY. The effect of acupressure on the quality of sleep in patients with acute coronary syndrome in Cardiac Care Unit. Iran J Crit Care Nurs 2014; 7(1):7-14.
  11. Morin CM, Benca R. Chronic insomnia. The Lancet 2012; 379(9821):1129-41.
  12. Cherniack EP. The use of alternative medicine for the treatment of insomnia in the elderly. Psychogeriatrics 2006; 6(1):21-30.
  13. Williams & Wilkins Lippincott. Nurse's handbook of alternative and complementary therapies. Lippincott Williams & Wilkins; 2003.
  14. Barker R, Kober A, Hoerauf K, Latzke D, Adel S, Kain ZN, et al. Out‐of‐hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double‐blinded trial. Academic Emergency Medicine 2006; 13(1):19-23.
  15. Chen JH, Chao YH, Lu SF, Shiung TF, Chao YF. The effectiveness of valerian acupressure on the sleep of ICU patients: a randomized clinical trial. International journal of nursing studies 2012; 49(8):913-20.
  16. Robertshawe P. Freeman, L.: Mosby's Complementary & Alternative Medicine: A Research-Based Approach. Journal of the Australian Traditional-Medicine Society 2009; 15(3):178-9.
  17. Jang I, Cho K, Moon S, Ko C, Lee B, Ko B, et al. A study on the central neural pathway of the heart, Nei-Kuan (EH-6) and Shen-Men (He-7) with neural tracer in rats. The American Journal of Chinese Medicine 2003; 31(04):591-609.
  18. McFadden KL, Healy KM, Dettmann ML, Kaye JT, Ito TA, Hernández TD. Acupressure as a non-pharmacological intervention for traumatic brain injury (TBI). Journal of neurotrauma 2011; 28(1):21-34.
  19. Akbarzadeh M, Masoudi Z, Hadianfard MJ, Kasraeian M, Zare N. Comparison of the effects of maternal supportive care and acupressure (BL32 acupoint) on pregnant women’s pain intensity and delivery outcome. Journal of pregnancy 2014; 2014.
  20. Suzuki S, Tobe C. Effect of acupressure, acupuncture and moxibustion in women with pregnancy-related anxiety and previous depression: a preliminary study. Journal of clinical medicine research 2017; 9(6):525.
  21. Neri I, Bruno R, Dante G, Facchinetti F. Acupressure on self-reported sleep quality during pregnancy. Journal of acupuncture and meridian studies 2016; 9(1):11-5.
  22. Tsay SL, Chen ML. Acupressure and quality of sleep in patients with end-stage renal disease—a randomized controlled trial. International journal of nursing studies 2003; 40(1):1-7.
  23. Nordio M, Romanelli F. Efficacy of wrists overnight compression (HT 7 point) on insomniacs: possible role of melatonin?. Minerva Medica 2008; 99(6):539-47.
  24. Cerrone R, Giani L, Galbiati B, Messina G, Casiraghi M, Proserpio E, et al. Efficacy of HT 7 point acupressure stimulation in the treatment of insomnia in cancer patients and in patients suffering from disorders other than cancer. Minerva Medica 2008; 99(6):535-7.
  25. Ozgoli G, Armand M, Heshmat R, Alavi MH. Acupressure effect on sleep quality in menopausal women. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing & Midwifery 2012; 2(3):9-18.
  26. Sun JL, Sung MS, Huang MY, Cheng GC, Lin CC. Effectiveness of acupressure for residents of long-term care facilities with insomnia: a randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies 2010; 47(7):798-805.
  27. Bastani F, Sobhani M, Shamsikhani S, Negarandeh R, Borna M, Haghani H. Effect of Acupressure on Severity of Fatigue in women with Multiple Sclerosis. Complementary Medicine Journal 2013; 3(3):574-84.
  28. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research 1989; 28(2):193-213.
  29. Hossein-Abadi R, Nowrouzi K, Pouresmaili R, Karimloo M, Maddah SS. Acupoint massage in improving sleep quality of older adults. Archives of Rehabilitation 2008; 9(2):8-14.
  30. Farrahi J, Nakhaee N, Sheibani V, Garrusi B, Amirkafi A. Psychometric properties of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index addendum for PTSD (PSQI-A). Sleep and Breathing 2009; 13(3):259-62.
  31. Gallagher EJ, Bijur PE, Latimer C, Silver W. Reliability and validity of a visual analog scale for acute abdominal pain in the ED. The American journal of emergency medicine 2002; 20(4):287-90.
  32. Azhari S, Khalilian Muvahhed H, Tara F, Esmaeli H. Comparison the effect of sitting and kneeling positions during the second stage of labor on pain and duration of second stage of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(38):7-16.
  33. Arab Z, Shariati AR, Bahrami HR, Asayesh H, Vakili MA. The effect of acupressure on quality of sleep in hemodialysis patients. Nursing and Midwifery Journal 2012; 10(2).
  34. Adlan AS, Chooi KY, Mat Adenan NA. Acupressure as adjuvant treatment for the inpatient management of nausea and vomiting in early pregnancy: A double‐blind randomized controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2017; 43(4):662-8.
  35. Shojaie S, Askarizadeh G, Mousavi NS. The effectiveness of relaxation training on general health and sleep quality of pregnant women in the last trimester of pregnancy. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences And Health Services 2017; 24(11):887-98.
  36. Sun JL, Sung MS, Huang MY, Cheng GC, Lin CC. Effectiveness of acupressure for residents of long-term care facilities with insomnia: a randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies 2010; 47(7):798-805.
  37. Freeman L. Mosby's Complementary & Alternative Medicine a Research-based Approach. Br Homeopath J 2001; 90(02):112-114
  38. Sokunbi G, Takai IU, Nwosu IB, Balarabe R. Effects of Acupressure and Acupuncture-Like Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Sleep Quality Among Pregnant Women. Journal of Acupuncture and Meridian Studies 2020; 13(6):180-6.
  39. Shariati A, Jahani S, Hooshmand M, Khalili N. The effect of acupressure on sleep quality in hemodialysis patients. Complementary therapies in medicine 2012; 20(6):417-23.
  40. Qin Y, Ruan X, Ju R, Pang J, Zhao G, Hu X. Acupuncture for menopausal symptoms in Chinese women: a systematic review. Climacteric 2021; 24(1):68-73.