بررسی الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 فوق تخصص غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: بلوغ، دوره تکاملی بین کودکی و بزرگسالی است که با ظاهر شدن صفات ثانویه جنسی شروع شده و تا تکامل کامل جنسی و توانایی تولید مثلی ادامه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه‌ مقطعی در سال 92-1391 بر روی 1680 دختر 15-5 ساله شهر اهواز انجام شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام شد. دانش‌آموزان جهت تعیین صفات ثانویه جنسی، تحت معاینه به صورت مشاهده و لمس قرار گرفتند. همچنین سن منارک دانش‌آموزان پرسیده و ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین سن مرحله دوم تکامل پستان و موهای عانهبه ترتیب 52/9 و 86/9 سالگی بود. از کل دانش آموزان مورد مطالعه، 566 نفر (69/33%) منارک را تجربه کرده بودند که میانگین سن آن 86/11 سالگی بود. از 1680 دانش آموزان، 1619 نفر (4/96%) بلوغ طبیعی، 15 نفر (1/6%) بلوغ زودرس و 2 نفر (1/2%) بلوغ دیررس داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده شروع تکامل بلوغ در سن پایین تری نسبت به مطالعات انجام شده در ایران و جهان می باشد. لذا مطالعه حاضر می تواند اطلاعات پایه، برای آنالیزهای آینده و مقایسه های بین المللی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of Puberty in Girls Lives in Ahvaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Sharifi 1
  • Shahnaz Najar 2
  • Mitra Tadaun Najaf Abadi 2
  • Homeira Rashidi 3
  • Mohamad Hosein Haghighi Zadeh 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Endocrinologist, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Puberty is a period between childhood and adulthood that the complex process by which children develop secondary sexual characteristics and complete with development of sexual and reproductive capability. This study was conducted to determine pattern of puberty in girls who lived in Ahvaz, Iran.
Methods: This cross sectional study was conducted on 1680 girls age 5-15 in Ahvaz, Iran in 2013. Participants were selected by random cluster sampling. Secondary sexual characteristic were evaluated clinically by inspection and palpation. Age of menarche was asked. Data were analyzed by SPSS software version 16 anddescriptive statistical tests.
Findings: The mean age of tanner 2 of breast development (B2) and tanner 2 of pubic hair growth (PH2) was 9.52 and 9.82, respectively. The mean age of menarche in 566 girls (33.69%) was 11.86. Of 1680 girls, 1619 (96.4%) had normal puberty, 15 girls (6.1%) precocious puberty and 2 girls (2.1%) had delayed puberty.
Conclusion: According to the findings, the age of onset of puberty was lower in compare of studies which were done in Iran and the world. Present study can provide baseline data for analysis of time trends, as well as for international comparisons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • puberty
  • Menarche
  • Puberty/Precocious
  • Puberty/Delayed