بررسی فراوانی تولد نوزاد کم‌وزن و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان خدابنده در سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت (گرایش سلامت باروری)، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 مربی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از معضلات اساسی در حوزه زنان و زایمان، مسئله تولد نوزاد کم‌وزن و پیامد‌های آن می‌باشد. از آنجایی که شناخت تعیین‌کننده‌های تولد نوزاد کم‌وزن در هر منطقه می‌تواند به طراحی مداخلات در جهت کاهش آن کمک شایانی نماید، بنابراین‌ مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی تولد نوزاد کم‌وزن در شهرستان خدا بنده و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مشاهده‌ای گذشته‌نگر، اطلاعات مورد نیاز در خصوص مشخصات دموگرافیک و تاریخچه بارداری و زایمان از 936 پرونده زایمان‌های انجام شده در 3 ماهه اول سال 1398 از سامانه سیب استخراج شد. 21 پرونده به‌دلیل نقص اطلاعات کنار گذاشته شد. اطلاعات 915 پرونده وارد نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 26) گردید و در نهایت با استفاده از آزمون‌های تی دو، تی مستقل و رگرسیون لجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، 85 نفر (3/9%) از نوزادان متولد  شده، کم‌وزنی هنگام تولد داشتند. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که سن خاتمه بارداری (001/0p<)، تعداد قل متولد شده در این بارداری (001/0p<)، سابقه نازایی (006/0=p)، ابتلاء به کم‌خونی فقر آهن (040/0=p) و عفونت ادراری- تناسلی (007/0=p) ارتباط معنی‌داری با تولد نوزاد کم‌وزن داشتند.
نتیجه‌گیری: در مراقبت‌های دوران بارداری، درمان، پیگیری و توجه ویژه به متغیرهای شناخته شده مؤثر بر کم‌وزنی هنگام تولد در شهرستان خدابنده ضرورت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The frequency of low birth weight and some related factors in Kodabandeh Township in 2019

نویسندگان [English]

 • Manijeh Dinmohammadi 1
 • Ava Sadat Hosseini 2
 • Agha Fatemeh Hosseini 3
 • Tahereh Dehdari 4
1 M.Sc. in Community-Based Education in the Health System (Fertility Health Branch), Department of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD in Health Education, Department of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Health Education, Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the major problems in the field of obstetrics and gynecology is the issue of low birth weight and its outcomes. Since knowing the determinants of low birth weight in each region can help to design the interventions to reduce it, so, the present study was conducted aimed to determine the frequency of Low Birth Weight (LBW) and some related factors in  Khodabandeh township.
Methods: In this retrospective observational study, the needed information regarding demographic characteristics and history of pregnancy and childbirth of mothers were extracted from 936 records of deliveries performed in the first three months of 2019 from CIB System. Twenty-one records were excluded due to missed information. Data of 916 records was entered into SPSS statistical software (version 26) and was analyzed by Chi-square, Independent t-test and multiple logistic regression. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, 85 infants (9.3%) had LBW. The results of logistic regression analysis showed that there was significant relationship between the LBW and gestational age (p<0.001), history of infertility (p=0.006), iron deficiency anemia (p=0.040), and urinary-genital infection (p=0.007).
Conclusion: In prenatal care, treatment, follow-up and special attention to the identified factors affecting LBW is essential in Khodabandeh Township.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Determinant factors
 • Low birth weight
 • Preterm delivery
 1. Louis B, Steven B, Margret N, Ronald N, Emmanuel L, Tadeo N, et al. Prevalence and factors associated with low birth weight among teenage mothers in new Mulago hospital: a cross sectional study. Journal of Health Science (El Monte) 2016; 4:192.
 2. Ebadi F, Ghashghaee A, Bragazzi NL, Martini M, Sepehrian R, Sadat Ghaemmohamadi M, et al. Low birth weight in Iran: Implications from a systematic review of the literature and meta-analysis in the period 1999-2017. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2018; 32:13.
 3. Sema A, Tesfaye F, Belay Y, Amsalu B, Bekele D, Desalew A. Associated factors with low birth weight in Dire Dawa City, Eastern Ethiopia: a cross-sectional study. BioMed Research International 2019; 2019.
 4. Teklehaimanot N, Hailu T, Assefa H. Prevalence and factors associated with low birth weight in Axum and Laelay Maichew Districts, North Ethiopia: A comparative cross sectional study. International Journal of Nutrition and Food Sciences 2014; 3(6):560-66.
 5. Shadzie S, Mohammadzadeh Z, Mostafavie F, Hassanzadeh A. Privalence of low birth weight and their relation with some of maternal risk factors in Isfahan. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2000; 9(33 and 34):55-61.
 6. Mahumud RA, Sultana M, Sarker AR. Distribution and determinants of low birth weight in developing countries. Journal of Preventive Medicine and Public Health 2017; 50(1):18.
 7. Golestan M, Fallah R, Karbasi SA. Neonatal mortality of low birth weight infants in Yazd, Iran. International Journal of Reproductive BioMedicine 2008; 6(4):205.
 8. Sobhi A, Kazemi M, Rezaie Danesh A. The prevalence of low birth weight in newborns and its correlation with major causes of neonatal mortality, during 2008-2011 in Fariman city, Iran. Journal of Research of Committee of Student of Sabzevar University of Medical Sciences 2013; 18(3-4):7-13.
 9. Karimlou M, Sajjadi H, Dejman MS, Vameghi M. Low birth weight and its association factors in Iran: according world health organization model. Archives of Rehabilitation 2012; 13(3):75-87.
 10. Sharifi N, Dolatian M, Fathnezhad A, Pakzad R, Mahmoodi Z, Nasrabadi FM. Prevalence of low birth weight in Iranian newborns: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2018; 6(3):233-9.
 11. Mosayebi Z, Fakhraee H, Movahedian AH. Prevalence and risk factors of low birth weight infants in Mahdieh hospital, Tehran. Feyz 2004; 8(2):58-67.
 12. Mahmoudi Zadeh M, Nemati E, Rezaei F, Sharafi H. The prevalence of premature and low weight neonate birth and risk factors in operating room staffs of Bandarabbas educational hospitals. Zanko Journal of Medical Sciences 2017; 18(58):61-7.
 13. Kaur S, Ng CM, Badon SE, Jalil RA, Maykanathan D, Yim HS, et al. Risk factors for low birth weight among rural and urban Malaysian women. BMC Public Health 2019; 19(4):1-10.
 14. Khan N, Mozumdar A, Kaur S. Determinants of low birth weight in India: An investigation from the National Family Health Survey. American Journal of Human Biology 2020; 32(3):e23355.
 15. Abubakari A, Kynast-Wolf G, Jahn A. Prevalence of abnormal birth weight and related factors in Northern region, Ghana. BMC Pregnancy and Childbirth 2015; 15(1):1-8.
 16. Golestan M, Akhavan Karbasi S, Fallah R. Prevalence and risk factors for low birth weight in Yazd, Iran. Singapore Medical Journal 2011; 52(10):730.
 17. Zaveri A, Paul P, Saha J, Barman B, Chouhan P. Maternal determinants of low birth weight among Indian children: Evidence from the National Family Health Survey-4, 2015-16. PloS One 2020; 15(12):e0244562.
 18. Ahankari A, Bapat S, Myles P, Fogarty A, Tata L. Factors associated with preterm delivery and low birth weight: a study from rural Maharashtra, India. F1000Research 2017; 6:72.
 19. Dehghani A, Sobhani M, Nouri Shadkam M, Falahzadeh H, Mohammadi M, Sharifi A. Investigating risk factors for low-birth-weight infants born to mothers referring to community health centers in the city of Yazd. Journal of Community Health Research 2018; 7(2):96-104.
 20. Rajaei M, Vaisani Y, Najafi R, Delpisheh A. Relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors during pregnancy and low birth weight in neonates by Case-Control Method. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2019; 22(6):65-74.
 21. Mirzarahimi M, Saadati H, Barak M, Abbasgholizadeh N, Azami A, Enteshari A. Incidence and risk factors of low-birth-weight infants. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2009; 9(1):69-79.
 22. Momeni M, Danaei M, Kermani AJ, Bakhshandeh M, Foroodnia S, Mahmoudabadi Z, et al. Prevalence and risk factors of low birth weight in the Southeast of Iran. International Journal of Preventive Medicine 2017; 8.
 23. Chaman R, Amiri M, Raei M, Ajami ME, Sadeghian A, Khosravi A. Low birth weight and its related risk factors in Northeast Iran. Iranian Journal of Pediatrics 2013; 23(6):701.
 24. Lake EA, Olana Fite R. Low birth weight and its associated factors among newborns delivered at wolaita sodo university teaching and referral hospital, Southern Ethiopia, 2018. International Journal of Pediatrics 2019; 2019.
 25. Adam Z, Ameme DK, Nortey P, Afari EA, Kenu E. Determinants of low birth weight in neonates born in three hospitals in Brong Ahafo region, Ghana, 2016-an unmatched case-control study. BMC Pregnancy and Childbirth 2019; 19(1):1-9.
 26. Mohammadi N, Ahmadinia H, Vazirinejad R, Manshoori A, Ostadebrahimi H, Rezaeian M. Maternal risk factors affecting low birth weight in Rafsanjan township in 2018: A case control study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2020; 19 (6):603-18.
 27. Sutan R, Mohtar M, Mahat AN, Tamil AM. Determinant of low birth weight infants: A matched case control study. Open Journal of Preventive Medicine 2014; 2014.
 28. Oladeinde HB, Oladeinde OB, Omoregie R, Onifade AA. Prevalence and determinants of low birth weight: the situation in a traditional birth home in Benin City, Nigeria. African Health Sciences 2015; 15(4):1123-9.
 29. Figueiredo AC, Gomes-Filho IS, Silva RB, Pereira PP, Da Mata FA, Lyrio AO, et al. Maternal anemia and low birth weight: a systematic review and meta-analysis. Nutrients 2018; 10(5):601.
 30. Rao J, Fan D, Wu S, Lin D, Zhang H, Ye S, et al. Trend and risk factors of low birth weight and macrosomia in south China, 2005–2017: a retrospective observational study. Scientific Reports 2018; 8(1):1-8.
 31. Manouchehri E, Fathi Najafi T, Alirezaei S, Molkizadeh M, Larki M. Maternal factors associated with low birth weight in Kashmar, Iran. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2021; 9(1):2621-7.
 32. Imanieh MH, Tavakoli A, Sayadi M, Hasanzadeh G. The effect of some risk factors on low birth weight using logistic regression model. Journal of Knowledge & Health 2010; 5:114.
 33. Mobashery E, Golalipour MJ, Vakili MA. Twin birth weight discordance and risk of pre-term birth. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2003; 5(1):42-6.
 34. Karimi A, Daliri S, Sayeh Miri K, Delpisheh A. The relationship between some demographic characteristics of the mother during pregnancy with low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2017; 19(40):79-90.
 35. Daliri S, Karimi A, Sayehmiri K, Bazyar J, Sayehmiri F. Relationship between some maternal and neonatal factors during previous pregnancies and low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2016; 19(31):23-32.
 36. Pishva N, Kashef S. Incidence and complication of multifetal pregnancy in the hospitals affliated to Shiraz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Pediatrics 2006; 16(1):26-38.
 37. Mulu GB, Gebremichael B, Desta KW, Kebede MA, Aynalem YA, Getahun MB. Determinants of low birth weight among newborns delivered in public hospitals in Addis Ababa, Ethiopia: Case-control study. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics 2020; 11:119.