مقایسه تأثیر زمانی رایحه نعناع و اسطوخودوس برتهوع و استفراغ بارداری بر اساس شاخص رودز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران.

4 پزشک عمومی، گروه تحقیقات بالینی، واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ بارداری، شکایت شایعی­ است که سلامت زن باردار و جنینش را تحت تأثیر قرار می­دهد و بر کیفیت زندگی زنان باردار به‌طور قابل توجهی مؤثر است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر زمانی رایحه نعناع و اسطوخودوس بر تهوع و استفراغ بارداری بر اساس شاخص رودز طراحی شد.
روشکار: این مطالعه نیمه­تجربی در سال 95-1394 بر روی 107 زن باردار با سن بارداری 16-6 هفته مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت­های دوران بارداری شهر تهران انجام شد. افراد در سه گروه نعناع، اسطوخودوس و دارونما (روغن کنجد) قرار گرفتند. شرکت­کنندگان به‌مدت یک هفته به‌ترتیب رایحه نعناع، رایحه اسطوخودوس و روغن کنجد را 2 بار در روز (قبل از استراحت بعد از ظهر و خواب شب) به‌مدت 20 دقیقه استنشاق نمودند. میانگین نمره کل شاخص رودز قبل و طی روزهای مداخله و متغیرهای این شاخص قبل و روز هفتم بعد از مداخله در سه گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آنالیز واریانس، تی زوجی، تی مستقل، کروسکال والیس، کای اسکوئر، فیشر و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: قبل از مداخله میانگین نمره کل و متغیرهای شاخص رودز بین سه گروه تفاوت آماری معناداری نداشت. از روز پنجم پس از مداخله، میانگین نمره کل شاخص رودز بین سه گروه تفاوت آماری معنادار داشت (روز پنجم 047/0=p، روز ششم 009/0=p و روز هفتم 001/0=p). میانگین نمره کل شاخص رودز در روز پنجم و ششم بعد از مداخله در گروه نعناع کم­تر از گروه دارونما بود (به‌ترتیب 020/0=p، 002/0=p). در روز هفتم، میانگین نمره کل این شاخص در گروه نعناع و اسطوخودوس کم­تر از گروه دارونما بود (به‌ترتیب 0001/0>p و 008/0=p). مقایسه متغیرهای شاخص رودز در روز هفتم پس از مداخله نشان داد، در گروه نعناع شدت تهوع (001/0=p)، دفعات تهوع (001/0=p) و دفعات اق زدن (002/0=p) و در گروه اسطوخودوس شدت تهوع (011/0=p) کم­تراز گروه دارونما بود.
نتیجهگیری: در این مطالعه تأثیر رایحه نعناع بر تهوع و استفراغ بارداری زودتر از رایحه اسطوخودوس ظاهر شد، همچنین بر اساس شاخص رودز، بر متغیرهای بیشتری از تهوع و استفراغ بارداری مؤثر بود. استفاده از رایحه نعناع و اسطوخودوس می­تواند به‌عنوان یک روش ساده، در دسترس و بدون عارضه در کاهش تهوع استفراغ زنان باردار مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The time effect of Mint and Lavender oil on nausea and vomiting of pregnancy based on Rhodes index

نویسندگان [English]

 • Azam Amzajerdi 1
 • Maryam Keshavarz 2
 • Fatemeh Sarvi 3
 • Reza Bekhradi 4
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 َAssociate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iran.
4 General Physician, Clinical Research Group, Barij Medicinal Plants Research Center, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting of pregnancy is a common condition which affects the health of a pregnant woman and her fetus and significantly affects the quality of life of pregnant women. Therefore, the present study was designed aimed to compare the time effect of Mint and Lavender oil on nausea and vomiting of pregnancy based on Rhodes index.
Methods: This semi-experimental study was conducted in 2015-2016 on 107 pregnant women with a gestational age of 6-16 weeks who referred to the prenatal care clinic in Tehran. The subjects were divided into three groups: Mint, Lavender, and placebo) sesame oil). The participants respectively inhaled Mint, Lavender, and sesame oil twice a day (before rest in the afternoon and night sleep) for 20 minutes for one week. The mean total score of Rhodes index before and during the intervention days and the variables of this index before and on the seventh day after the intervention were compared in three groups. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and statistical tests of analysis of variance, paired t, independent t, Kruskal-Wallis, Chi-square, Fisher's exact and analysis of variance with repeated measurements. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, there was no significant difference between the three groups in the mean total score and variables of the Rhodes index. From the fifth day after the intervention, the mean total score of the Rhodes index was significantly different between the three groups (fifth day P= 0.047, sixth day P= 0.009 and seventh day P= 0.001). The mean total score of the Rhodes index on the fifth and sixth days after the intervention was significantly lower in the Mint group than the placebo (P= 0.002 and P= 0.020, respectively). On the seventh day, the mean total score of this index was lower in the Mint and Lavender groups than the placebo group (P= 0.008 and P< 0.0001, respectively). Comparison of Rhodes index variables on the seventh day after the intervention showed that in the Mint group, the severity of nausea (P= 0.001), the frequency of nausea (P= 0.001), and the frequency of retching (P= 0.002), and in the Lavender group, the severity of nausea (P= 0.011) was less than the placebo group.
Conclusion: In this study, the effect of Mint aroma on pregnancy nausea and vomiting appeared earlier than Lavender aroma. Also, according to the Rhodes index, it was effective on more variables of nausea and vomiting. Mint and Lavender aroma can be considered as a simple, accessible and uncomplicated method for reducing nausea and vomiting in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Lavender
 • Mint
 • Nausea and vomiting
 • Pregnancy
 • Rhodes index
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 2. Heitmann K, Nordeng H, Havnen GC, Solheimsnes A, Holst L. The burden of nausea and vomiting during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to become pregnant again–results from a cross-sectional study. BMC pregnancy and childbirth 2017; 17(1):1-12.
 3. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG practice bulletin no. 189: nausea and vomiting of pregnancy. Obstet Gynecol 2018; 131(1):e15-30.
 4. Laitinen L, Nurmi M, Ellilä P, Rautava P, Koivisto M, Polo-Kantola P. Nausea and vomiting of pregnancy: associations with personal history of nausea and affected relatives. Archives of Gynecology and Obstetrics 2020; 302(4):947-55.
 5. Bustos M, Venkataramanan R, Caritis S. Nausea and vomiting of pregnancy-What's new?. Autonomic Neuroscience 2017; 202:62-72.
 6. Basiri Moghaddam K, Bahri N, Mahmoodian A, Forouzande A. The effect of pregnancy nausea and vomiting control training based on Ottawa Nutrition Guidelines on marital satisfaction of pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(8):37-46.
 7. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015(9).
 8. Mitsuda N, Eitoku M, Yamasaki K, Sakaguchi M, Yasumitsu-Lovell K, Maeda N, et al. Nausea and vomiting during pregnancy associated with lower incidence of preterm births: the Japan Environment and Children’s Study (JECS). BMC Pregnancy and Childbirth 2018; 18(1):1-7.
 9. Fattah A, Hesarinejad Z, Rajabi Gharaii N, Nasibi M. The effect of aromatherapy on nausea and vomiting during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Pediatrics 2019; 7(3):9061-70.
 10. Parker SE, Van Bennekom C, Anderka M, Mitchell AA. Ondansetron for treatment of nausea and vomiting of pregnancy and the risk of specific birth defects. Obstetrics & Gynecology 2018; 132(2):385-94.
 11. Di Vito M, Cacaci M, Martini C, Barbanti L, Mondello F, Sanguinetti M, et al. Is aromatherapy effective in obstetrics? A systematic review and meta‐analysis. Phytotherapy Research 2021; 35(5):2477-86.
 12. Hedaoo SA, Chandurkar PA. A Review on Aromatherapy. World Journal of Pharmaceutical Research 2019; 8(7):635-51.
 13. Burns E, Zobbi V, Panzeri D, Oskrochi R, Regalia A. Aromatherapy in childbirth: a pilot randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2007; 114(7):838-44.
 14. Buckle J. Clinical aromatherapy and AIDS. Journal of the Association of Nurses in AIDS care 2002; 13(3):81-99.
 15. Ghani RM, Ibrahim AT. The effect of aromatherapy inhalation on nausea and vomiting in early pregnancy: a pilot randomized controlled trial. J Nat Sci Res 2013; 3(6):10-22.
 16. Amzajerdi A, Keshavarz M, Montazeri A, Bekhradi R. Effect of mint aroma on nausea, vomiting and anxiety in pregnant women. Journal of family medicine and primary care 2019; 8(8):2597.
 17. Pasha H, Behmanesh F, Mohsenzadeh F, Hajahmadi M, Moghadamnia AA. Study of the effect of mint oil on nausea and vomiting during pregnancy. Iranian Red Crescent Medical Journal 2012; 14(11):727.
 18. Joulaeerad N, Ozgoli G, Hajimehdipoor H, Ghasemi E, Salehimoghaddam F. Effect of aromatherapy with peppermint oil on the severity of nausea and vomiting in pregnancy: a single-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of reproduction & infertility 2018; 19(1):32.
 19. Rahayu RD, Sugita S. Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender Dan Jahe Terhadap Penurunan Frekuensi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I Di BPM Trucuk Klaten. Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional 2018; 3(1):19-26.
 20. Safajou F, Soltani N, Taghizadeh M, Amouzeshi Z, Sandrous M. The effect of combined inhalation aromatherapy with lemon and peppermint on nausea and vomiting of pregnancy: A double-blind, randomized clinical trial. Iranian journal of nursing and midwifery research 2020; 25(5):401.
 21. Riahy S, Mousavi SH. Aromatherapy and its usage in midwifery: A narrative review article. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2020; 11(1):23-42.
 22. Dabirifard M, Maghsoudi Z, Dabirifard S, Salmani N. Frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):66-75.
 23. Sadat Z, Saberi F, Babaei M, Bagheri A, Nasiri S. Comparison of the effect of sesame and almond oil on the incidence of striae gravidarum. Nursing and Midwifery Studies 2020; 9(4):208-14.
 24. Malakouti J, Khalili AF, Kamrani A. Sesame, Sweet Almond & Sesame and Sweet Almond Oil for the Prevention of Striae in Primiparous Females: A Triple-Blind Randomized Controlled Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2017; 19(6).
 25. Kim TH, Choi BM, Chin JH, Lee MS, Kim DH, Noh GJ. The reliability and validity of the Rhodes index of nausea, vomiting and retching in postoperative nausea and vomiting. Korean J Anesthesiol 2007; 52(6):S59-65.
 26. Pakniat H, Memarzadeh MR, Azh N, Mafi M, Ranjkesh F. Comparison of the effect of chamomile, Ginger and vitamin B6 on treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):47-54.
 27. Ain A, Agung DG, Yunitasari E. Aromaterapi Lavender dalam Upaya menurunkan Nausea dan Vomiting Pasien Kanker Payudara yang Menjalani Kemoterapi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery) 2019; 6(3):401-7.
 28. Karaman S, Karaman T, Tapar H, Dogru S, Suren M. A randomized placebo-controlled study of aromatherapy for the treatment of postoperative nausea and vomiting. Complementary therapies in medicine 2019; 42:417-21.
 29. Amirhosseini M, Dehghan M, Shahrbabaki PM, Pakmanesh H. Effectiveness of aromatherapy for relief of pain, nausea, and vomiting after percutaneous nephrolithotomy: a randomized controlled trial. Complementary medicine research 2020; 27(6):440-8.
 30. Price S, Price L, Price P, editors. Aromatherapy for Health Professionals Revised Reprint E-Book. Elsevier Health Sciences; 2021.
 31. Ahmed EM, Soliman SM, Mahmoud HM. Effect of peppermint as one of carminatives on relieving gastroesophageal reflux disease (GERD) during pregnancy. J Am Sci 2012; 8:132-43.
 32. Yildirim M, Desdicioglu R, Halil KA, Avsar AF. The use of herbal supplements in pregnancy. Ankara Medical Journal 2016; 16(2).
 33. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC complementary and alternative medicine 2013; 13(1):1-10.