واکاوی مؤلفه های فردی رفتارهای تغذیه‌ای در دختران نوجوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پرستاری و مامایی، واحد علوم پزشکی کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه تغذیه بالینی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، شایع‌ترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری است. شیوع این سندرم در دختران نوجوان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و رفتارهای تغذیه‌ای ناسالم، نقش مهمی در پیشرفت و عوارض این سندرم دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های فردی رفتارهای تغذیه‌ای در دختران نوجوان مبتلا به این سندرم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا در سال 96-1395 انجام شد. 39 نفر مشارکت‌کننده در درمانگاه‌های زنان و مطب‌های متخصصین زنان و ماماها در شهر شیراز، از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق فردی، بحث‌های گروهی و یادداشت‌برداری در عرصه جمع‌آوری و با استفاده از روش آنالیز محتوای کیفی مرسوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه 22 زیرطبقه و 8 طبقه اصلی شامل "برخورداری از خودکارآمدی"، "تأثیر تغییرات حاصل از دوره بلوغ و نوجوانی"، "اولویت موفقیت و ارتقاء تحصیلی"، "تجارب مربوط به رعایت رژیم غذایی"، "آگاهی و نگرش در مورد بیماری و رفتارهای تغذیه‌ای مرتبط یا آن"، "برخورداری از دانش برای اتخاذ رفتارهای تغذیه‌ای سالم"، "تمایلات احساسی نسبت به مواد غذایی" و"میزان زمان در دسترس" به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های فردی مختلفی رفتارهای تغذیه‌ای دختران نوجوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک را متأثر می‌سازند. با شناسایی این مؤلفه‌ها، سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان حوزه سلامت نوجوانان می‌توانند مداخلات مختلفی را در راستای اتخاذ رفتارهای تغذیه‌ای سالم در این دختران طراحی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of individual components of nutritional behaviors in adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS): A qualitative study

نویسندگان [English]

 • Leila Hajivandi 1
 • Mahnaz Noroozi 2
 • Firoozeh Mostafavi 3
 • Maryam Ekramzadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Nursing and Midwifery, Kazerun Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Clinical Nutrition, Nutrition Research Center, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome is the most common endocrine disorder in women of childbearing age. Prevalence of this syndrome in adolescent girls has increased in recent years and unhealthy nutritional behaviors play an important role in the progression and complications of this syndrome. The present study was conducted aimed to explore individual components of nutritional behaviors in adolescent girls with this syndrome.
Methods: This qualitative study was conducted with a content analysis approach in 2016-2017. Thirty-nine participants were selected through purposeful sampling method in gynecological clinics as well as offices of gynecologists and midwives in Shiraz. Data were gathered using individual in-depth interviews, focus group discussions and field notes. Data were analyzed using conventional qualitative content analysis.
Results: In this study, 22 sub-categories and 8 main categories were obtained including: “having self-efficacy”, “impact of changes resulting from puberty and adolescence”, “prioritize academic success and promotion”, “experiences related to diet”, “awareness and attitude about the disease and related nutritional behaviors”, “have the knowledge to adopt healthy nutritional behaviors”, “emotional cravings for food”, and “amount of time available”.
Conclusion: Different individual components affect the nutritional behaviors of adolescent girls with polycystic ovary syndrome. By identifying these components, policy makers and planners in the field of adolescent health can design various interventions in order to adopt healthy nutritional behaviors in these girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent
 • Iran
 • Nutritional behavior
 • Polycystic ovary syndrome
 • Qualitative research
 1. Fritz MA, Speroff L. Clincal Gynecologic Endocrinology and infertility. 8nd ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 2. Zhao H, Zhang Y, Ye J, Wei H, Huang Z, Ning X, et al. A comparative study on insulin secretion, insulin resistance and thyroid function in patients with polycystic ovary syndrome with and without Hashimoto’s thyroiditis. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2021; 14:1817-21.
 3. Bahrami A, Ariakia F, A Ferns G, Ghayour-Mobarhan M. The prevalence of menstrual problems amongst adolescent girls in northeastern Iran. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2022; 30(138):61-8.
 4. Rendo-Urteaga T, de Moraes AC, Torres-Leal FL, Manios Y, Gottand F, Sjöström M, et al. Leptin and adiposity as mediators on the association between early puberty and several biomarkers in European adolescents: the HELENA Study. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2018; 31(11):1221-9.
 5. Skiba MA, Islam RM, Bell RJ, Davis SR. Understanding variation in prevalence estimates of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Human reproduction update 2018; 24(6):694-709.
 6. Al Khalifah RA, Florez ID, Zoratti MJ, Dennis B, Thabane L, Bassilious E. Efficacy of treatments for polycystic ovarian syndrome management in adolescents. Journal of the Endocrine Society 2021; 5(1):bvaa155.
 7. Elizondo-Montemayor L, Hernández-Escobar C, Lara-Torre E, Nieblas B, Gómez-Carmona M. Gynecologic and obstetric consequences of obesity in adolescent girls. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2017; 30(2):156-68.
 8. Agustina R, Nadiya K, Andini EA, Setianingsih AA, Sadariskar AA, Prafiantini E, et al. Associations of meal patterning, dietary quality and diversity with anemia and overweight-obesity among Indonesian school-going adolescent girls in West Java. PLoS One 2020; 15(4):e0231519.
 9. Mortada R, Williams T. Metabolic Syndrome: Polycystic Ovary Syndrome. FP essentials 2015; 435:30-42.
 10. Garad R, Kozica-Olenski S, Teede HJ. Evaluation of a center of research excellence in polycystic ovary syndrome as a large-scale collaborative research translation initiative, including evaluating translation of guideline impact. InSeminars in Reproductive Medicine 2018; 36(1):42-49.
 11. Kamboj MK, Bonny AE. Polycystic ovary syndrome in adolescence: diagnostic and therapeutic strategies. Translational pediatrics 2017; 6(4):248.
 12. Lim SS, Hutchison SK, Van Ryswyk E, Norman RJ, Teede HJ, Moran LJ. Lifestyle changes in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019(3).
 13. Rocha AL, Oliveira FR, Azevedo RC, Silva VA, Peres TM, Candido AL, et al. Recent advances in the understanding and management of polycystic ovary syndrome. F1000Research 2019; 8.
 14. Trent M, Gordon CM. Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome in adolescents. Pediatrics 2020; 145(Supplement_2):S210-8.
 15. Akbarzadeh M, Naderi T, Dabagh Manesh MH, Tabatabaee H, Zare Z. Prevalence of Menstrual Disorders in 14 to 18 years-old Girls and Its Association with Polycystic Ovary Syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(31):13-19.
 16. Omidali F. Effect of selected interval exercise on body composition and quality of life in students with polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(166.16):16-24.
 17. Tolley EE, Ulin PR, Mack N, Robinson ET, Succop SM. Qualitative methods in public health: a field guide for applied research. 2nd New York: John Wiley & Sons; 2016.
 18. Squires A, Dorsen C. Qualitative research in nursing and health professions regulation. Journal of Nursing Regulation 2018; 9(3):15-26.
 19. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 20. Creswell JW, Creswell JD. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications; 2017.
 21. Turner-McGrievy G, Davidson CR, Billings DL. Dietary intake, eating behaviors, and quality of life in women with polycystic ovary syndrome who are trying to conceive. Human Fertility 2015; 18(1):16-21.
 22. Fowles J, Frederickson HG, Koppell JG. University rankings: Evidence and a conceptual framework. Public Administration Review 2016; 76(5):790-803.
 23. Peyman N, Ezzati RK, Taghipour A, Esmaily H. Effect of education on the weight self-efficacy lifestyle among adolescent girls with overweight and obesity. Armaghan Danesh 2012; 17(2):117-28.
 24. Silva DF, Sena-Evangelista KC, Lyra CO, Pedrosa LF, Arrais RF, Lima SC. Motivations for weight loss in adolescents with overweight and obesity: a systematic review. BMC pediatrics 2018; 18(1):1-8.
 25. Hebestreit A, Bogl LH. Dietary Behavior and Physical Activity in Children and Adolescents. Nutrients 2019; 11(8):1849.
 26. Cureau FV, Sparrenberger K, Bloch KV, Ekelund U, Schaan BD. Associations of multiple unhealthy lifestyle behaviors with overweight/obesity and abdominal obesity among Brazilian adolescents: A country-wide survey. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2018; 28(7):765-74.
 27. Amiri P, Ghofranipour F, Ahmadi FA, Hooman H, Hosseinpanah F, Jalali-Farahani S. Personal barriers to life style modification in overweight/obese adolescents: a qualitative study. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2009; 11(5):521-29.
 28. Jelalian E, Jandasek B, Wolff JC, Seaboyer LM, Jones RN, Spirito A. Cognitive-behavioral therapy plus healthy lifestyle enhancement for depressed, overweight/obese adolescents: results of a pilot trial. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 2019; 48(sup1):S24-33.
 29. Haq N, Khan Z, Riaz S, Nasim A, Shahwani R, Tahir M. Prevalence and knowledge of polycystic ovary syndrome (PCOS) among female science students of different public Universities of Quetta, Pakistan. Imperial Journal of Interdisciplinary Research 2017; 35(6):385-92.
 30. Priya NP, Shwetha MN. Knowledge regarding Polycystic Ovarian Syndrome among Young Female Adults. Asian Journal of Nursing Education and Research 2019; 9(1):84-6.
 31. Eleftheriadou M, Stefanidis K, Lykeridou K, Iliadis I, Michala L. Dietary habits in adolescent girls with polycystic ovarian syndrome. Gynecological Endocrinology 2015; 31(4):269-71.
 32. Bannigida DM, Nayak SB, Mohan SK. Diet and lifestyle of women with polycystic ovarian syndrome in South India. International Journal of Clinical Biochemistry and Research 2019; 6(1):29-31.
 33. Ziegler AM, Kasprzak CM, Mansouri TH, Gregory AM, Barich RA, Hatzinger LA, et al. An ecological perspective of food choice and eating autonomy among adolescents. Frontiers in psychology 2021; 12:1098.
 34. Verstraeten R, Van Royen K, Ochoa-Avilés A, Penafiel D, Holdsworth M, Donoso S, et al. A conceptual framework for healthy eating behavior in Ecuadorian adolescents: a qualitative study. PloS one 2014; 9(1):e87183.
 35. Mizgier M, Jarząbek-Bielecka G, Opydo-Szymaczek J, Wendland N, Więckowska B, Kędzia W. Risk factors of overweight and obesity related to diet and disordered eating attitudes in adolescent girls with clinical features of polycystic ovary syndrome. Journal of Clinical medicine 2020; 9(9):3041.