بررسی فراوانی فاکتورهای مرتبط با باروری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه‌کننده کلینیک روماتولوژی شهر رفسنجان در سال 1399

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. استادیار گروه پزشک خانواده، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 دانشجوی پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. استادیار گروه داخلی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: آرتریت روماتوئید، بیماری مزمنی است که اتیولوژی ناشناخته دارد و می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی زنان به‌خصوص دوران بارداری و پیامدهای آنها تأثیر‌گذار باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی فاکتورهای مرتبط با باروری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1399 بر روی 100 زن مبتلا به آرتریت روماتوئید و 100 زن سالم اجرا شد. تشخیص آرتریت روماتوئید بر اساس معیارهای ACR 2010/EULAR و تأیید روماتولوژیست بود. اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با باروری شامل سن اولین قاعدگی، سن منوپوز، نظم قاعدگی، تعداد بارداری، سابقه ناباروری، مصرف داروهای کمک باروری، طول مدت ناباروری و شدت بیماری بر اساس معیار DAS.28 بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های آماری تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین مدت ابتلاء به بیماری 57/49±14/49 ماه و شدت بیماری در نیمی از بیماران متوسط بود. تعداد بارداری و زایمان بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<p). سابقه سقط در 33 نفر (33%) از زنان مبتلا و 56 نفر (56%) از زنان سالم گزارش شد (007/0=p). سابقه ناباروری اولیه و ثانویه در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید کمتر از زنان سالم بود (به‌ترتیب 017/0=p، 542/0=p) و مصرف داروهای کمک باروری در زنان سالم فراوانی بیشتری داشت (224/0=p).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر شاخص‌های مرتبط با بارداری از جمله فراوانی سقط، سابقه ناباروری اولیه و مصرف داروهای کمک باروری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید کمتر از زنان سالم گزارش شد. لازم است در مطالعات آتی با حجم نمونه بیشتر و انتخاب بیش از یک گروه شاهد، این یافته‌ها به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of fertility-related factors in women with rheumatoid arthritis referred to rheumatology clinic of Rafsanjan city, 2020

نویسندگان [English]

 • Zahra Kamiab 1
 • Gholamreza Bazmandegan 1
 • Fatemeh Nazem Kazerani 2
 • Batool Ghazanfari 3
 • Mitra Abbasifard 4
1 Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. Assistant professor, Department of Family Medicine, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Medical Student, Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Clinical Research Development Unit, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Ali-Ibn Abi-Talib Hospital, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Rheumatoid arthritis is a chronic disease with unknown etiology and can affect various aspects of women's lives, especially pregnancy and their consequences. The present study was performed aimed to evaluate fertility-related factors in women with rheumatoid arthritis.
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 100 women with rheumatoid arthritis and 100 healthy women in 2020. The diagnosis of rheumatoid arthritis was based on ACR 2010 / EULAR criteria and rheumatologist approval. Demographic and fertility-related information included first menstrual age, age of menopause, menstrual regularity, number of pregnancies, history of infertility and use of assisted reproductive drugs, duration of infertility and disease severity according to DAS.28 criteria. Data were analyzed by SPSS software (version 20) and Independent T-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean duration of the disease was 49.14±49.57 months and the severity of the disease was moderate in half of the patients. The number of pregnancies and deliveries did not differ significantly between the two groups (P> 0.05). A history of abortion was reported in 33% of RA women and 56% of healthy women (P = 0.007). The history of primary and secondary infertility was less in women with rheumatoid arthritis than healthy women (P = 0.017 and P = 0.542, respectively) and the use of assisted reproductive drugs was more frequent in healthy women (P = 0.224).
Conclusion: In this study, pregnancy-related factors such as the frequency of abortion, history of primary infertility and the use of assisted reproductive drugs were reported less in women with rheumatoid arthritis than healthy women. It is necessary to examine these findings in future studies with more sample sizes and selection of more than one control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Arthritis
 • Infertility
 • Menopause
 • Pregnancy
 1. Conforti A, Di Cola I, Pavlych V, Ruscitti P, Berardicurti O, Ursini F, et al. Beyond the joints, the extra-articular manifestations in rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev 2021; 20(2):102735.
 2. Kelley WN, Harris ED, Ruddy S, Sledge CB. Textbook of rheumatology. 5nd Philadelphia: WB Saunders; 2012:107-15.
 3. Smolen JS, Aletaha D. The assessment of disease activity in rheumatoid arthritis. Clinical & Experimental Rheumatology 2010; 28(3):S18.
 4. Favalli EG, Biggioggero M, Crotti C, Becciolini A, Raimondo MG, Meroni PL. Sex and management of rheumatoid arthritis. Clinical reviews in allergy & immunology 2019; 56(3):333-45.
 5. World Health Organization. Musculoskeletal health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions [updated 20 Jun 2019].
 6. Jamshidi AR, Banihashemi AT, Roknsharifi S, Akhlaghi M, Salimzadeh A, Davatchi F. Estimating the prevalence and disease characteristics of rheumatoid arthritis in Tehran: a WHO-ILAR COPCORD Study (from Iran COPCORD study, Urban Study stage 1). Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2014; 28:93.
 7. Akhlaghi M, Askarishahi M, Sabzmakan L. Quality of life and related factors in rheumatoid arthritis patients. Journal of health research in community 2016; 2(3):1-11.
 8. Symmons DP. Epidemiology of rheumatoid arthritis: determinants of onset, persistence and outcome. Best practice & research Clinical rheumatology 2002; 16(5):707-22.
 9. Yap HY, Tee SZ, Wong MM, Chow SK, Peh SC, Teow SY. Pathogenic role of immune cells in rheumatoid arthritis: implications in clinical treatment and biomarker development. Cells 2018; 7(10):161.
 10. Saadat SH, Ramezani A, Ahmadi K. Sexual Self-Concept and General Health in Rheumatoid Arthritis Patients. Iran Red Crescent Med J. 2015 Oct 13;17(10):e19005.
 11. Mohammed SG, El-shahawy E, El-najjar AR, Abdelal IT. Foot Disorders in Rheumatoid Arthritis Patients and their Impact on Functional Ability and Quality of Life. Zagazig University Medical Journal 2021.
 12. Mahran S, Fathi N, Seddek M, Goma SH. Physical Ability and Quality of Life in Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus: A Brief Comparison. Akt Rheumato 2021; 46(01):88-96.
 13. Karimi FZ, Dadgar S, Abdollahi M, Norouzi Z. Influence of rheumatoid arthritis on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):74-84.
 14. Mohsen N, Gholamzadeh Baeis M, Borzooei S. Evaluation of sexual dysfunction in patients with rheumatoid arthritis. Qom University of Medical Sciences Journal 2016; 10(8):62-70.
 15. Zabihiyeganeh M. Pregnancy and Rheumatic diseases. Razi Journal of Medical Sciences 2014; 21(126):83-90.
 16. Ateka-Barrutia O, Nelson-Piercy C. Management of rheumatologic diseases in pregnancy. International Journal of Clinical Rheumatology 2012; 7(5):541.
 17. Kishore S, Mittal V, Majithia V. Obstetric outcomes in women with rheumatoid arthritis: results from nationwide inpatient sample database 2003–2011✰. InSeminars in arthritis and rheumatism 2019; 49(2):236-40.
 18. Brouwer J, Fleurbaaij R, Hazes JM, Laven JS, Dolhain RJ. OP0165 Subfertility in female rheumatoid arthritis patients is often unexplained or caused by anovulation. BMJ Publishing Group Ltd; 2015:131-2.
 19. Ince-Askan H, Hazes JM, Dolhain RJ. Breastfeeding among women with rheumatoid arthritis compared with the general population: results from a nationwide prospective cohort study. The Journal of Rheumatology 2019; 46(9):1067-74.
 20. Brouwer J, Hazes JM, Laven JS, Dolhain RJ. Fertility in women with rheumatoid arthritis: influence of disease activity and medication. Annals of the rheumatic diseases 2015; 74(10):1836-41.
 21. Clowse ME, Chakravarty E, Costenbader KH, Chambers C, Michaud K. Effects of infertility, pregnancy loss, and patient concerns on family size of women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Arthritis care & research 2012; 64(5):668-74.
 22. Akintayo RO, Aworinde OO, Ojo O, Akintayo FC, Akinlade OM, Awodun RO, et al. Is rheumatoid arthritis an innocent bystander in female reproductive problems? A comparative study of fertility in Nigerian women with and without rheumatoid arthritis. European Journal of Rheumatology 2018; 5(3):179.
 23. Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-hill education; 2018.
 24. Shirani F, Nouruzi M. Comparison of Boston Weighted (BW) and ACR criteria in the diagnosis of systemic lupus erythematous patients referred to Rheumatology Clinic of Hazrat Rasool Hospital. Razi Journal of Medical Sciences 2011; 18(88):24-9.
 25. Jawaheer D, Zhu JL, Nohr EA, Olsen J. Time to pregnancy among women with rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism 2011; 63(6):1517-21.
 26. Aljary H, Czuzoj-Shulman N, Spence AR, Abenhaim HA. Pregnancy outcomes in women with rheumatoid arthritis: a retrospective population-based cohort study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020; 33(4):618-24.
 27. Statistical Center of Iran. Descending slope of the total fertility rate of Iran from 2017-2019 2021 [Available from: amar.org.ir/english].
 28. Brouwer J, Dolhain RJ, Hazes JM, Visser JA, Laven JS. Reduced ovarian function in female rheumatoid arthritis patients trying to conceive. ACR Open Rheumatology 2019; 1(5):327-35.
 29. Del Junco DJ. The relationship between rheumatoid arthritis and reproductive function (Doctoral dissertation, The University of Texas School of Public Health); 1988.
 30. Shimada H, Kameda T, Kanenishi K, Miyatake N, Nakashima S, Wakiya R, et al. Effect of biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs for patients with rheumatoid arthritis who hope to become mothers. Clinical rheumatology 2019; 38(5):1453-8.
 31. Giles I, Yee CS, Gordon C. Stratifying management of rheumatic disease for pregnancy and breastfeeding. Nature Reviews Rheumatology 2019; 15(7):391-402.
 32. Helland Y, Dagfinrud H, Kvien TK. Perceived influence of health status on sexual activity in RA patients: associations with demographic and disease‐related variables. Scandinavian journal of rheumatology 2008; 37(3):194-9.
 33. Østensen M. Contraception and pregnancy counselling in rheumatoid arthritis. Current Opinion in Rheumatology 2014; 26(3):302-7.
 34. Khnaba D, Rostom S, Lahlou R, Bahiri R, Abouqal R, Hajjaj-Hassouni N. Sexual dysfunction and its determinants in Moroccan women with rheumatoid arthritis. Pan African Medical Journal 2016; 24(1).
 35. Mustafa M, Alammari YM, Bahlas S. Rheumatoid Arthritis and Methotrexate Awareness. Life Science Journal 2017; 14(6).
 36. Nathan NO, Mørch LS, Wu CS, Olsen J, Hetland ML, Li J, et al. Rheumatoid arthritis and risk of spontaneous abortion: a Danish nationwide cohort study. Rheumatology 2020; 59(8):1984-91.
 37. Brouwer J, Laven JS, Hazes JM, Dolhrain RJ. Miscarriage in Rheumatoid Arthritis-Association with Disease Characteristics and Medication Use. Inarthritis & Rheumatology 2014; 66:S635-S635.
 38. Wallenius M, Salvesen KÅ, Daltveit AK, Skomsvoll JF. Miscarriage and stillbirth in women with rheumatoid arthritis. The Journal of rheumatology 2015; 42(9):1570-2.
 39. Jethwa H, Lam S, Smith C, Giles I. Does rheumatoid arthritis really improve during pregnancy? A systematic review and metaanalysis. The Journal of rheumatology 2019; 46(3):245-50.
 40. Østensen M, Lockshin M, Doria A, Valesini G, Meroni P, Gordon C, et al. Update on safety during pregnancy of biological agents and some immunosuppressive anti-rheumatic drugs. Rheumatology 2008; 47(suppl_3):iii28-31.
 41. Bharti B, Lee SJ, Lindsay SP, Wingard DL, Jones KL, Lemus H, et al. Disease severity and pregnancy outcomes in women with rheumatoid arthritis: results from the organization of teratology information specialists autoimmune diseases in pregnancy project. The Journal of rheumatology 2015; 42(8):1376-82.
 42. Littlejohn EA. Pregnancy and rheumatoid arthritis. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2020; 64:52-8.