بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی- ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

مقدمه: سقط خود به خودی مکرر جنین، یکی از معضلاتی است که تقریباً 5% زوجین با آن رو به رو هستند. با توجه به این موضوع و با توجه به ارتباط سقط ها با ترومبوفیلیاها، مطالعه حاضر با هدف بررسی چند شکلی G103T فاکتور XIII به عنوان یک عامل مؤثر در روند انعقاد و ارتباط آن با سقط مکرر جنین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی طی سال های 91-1389 انجام شد. 105 زن که حداقل 2 یا بیشتر از 2 سقط قبل از هفته بیستم بارداری داشتند، به عنوان گروه مورد و 98 زن که حداقل 2 تولد موفق بدون هیچ سابقه ای از سقط داشتند، به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. استخراج DNA از لوکوسیت ها و با روش نمک اشباع، انجام شد. واریانت G103T با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی شد. پس از تکثیر، ناحیه ژنومی مربوطه با استفاده از آنزیم محدود کننده Dde1، تیمار گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از مجموع 105 بیمار مورد مطالعه، 84 نفر (80%) واجد ژنوتیپ های 103GT/103TT بودند در حالی که این میزان در گروه شاهد، 31 نفر (32%) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p). دو گروه مورد و شاهد از نظر فرکانس اللی برای واریانت G103T نیز تفاوت معناداری داشتند (001/0>p).
نتیجه‌گیری: چند شکلی G103T از طریق اختلال در سیستم انعقادی می تواند باعث سقط جنین در افراد شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Association between Factor XIII Gene Polymorphism G103T with Recurrent Miscarriage in Iranian Patients

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eskandari 1
  • Mohammad Tghi Akbari 2
  • Shohre Zare 3
1 M.Sc. Student of Biology, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biology, Pishva Unit, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recurrent miscarriage is a reproduction problem, experienced by 5% of couples. Considering the relationship between thrombophilia and abortion, the aim of this study was evaluating the relationship between factor XIII gene polymorphism G103T as a factor in the coagulation pathway and recurrent miscarriage.
Methods: This case control study was done during 2010-2011. Patients were divided into two groups; 105 women with 2 or more miscarriage as case group and 98 healthy women with two or more children and no history of abortion, as controls. DNA was extracted from their leukocytes using salting out method. The status of the G103T variant was determined by PCR-RFLP. Amplifying the corresponding region of genomic DNA followed by treatment with restriction enzyme Dde1. Data were analyzed using SPSS software version 18 and chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 84 women (80%) in case group and 31 women (32%) in control group have 103GT/103TT genotypes and the difference was statistically significant (p<0.001). The allelic frequency for G103T variant also showed significant difference between two groups (p<0.001).
Conclusion: G103T polymorphism can cause miscarriage via coagulation system dysfunction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion/Habitual
  • Thrombophilia
  • Factor XIII