بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با سندرم قبل از قاعدگی، باعث به وجود آمدن یک رویکرد کلی به استرس و همچنین راهکارهای مرتبط با کنترل آن می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 115 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش احتمالی و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در بُعد استرس، پرسشنامه تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی و ابزار ثبت روزانه علائم سندرم قبل از قاعدگی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از 65 فرد مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی، 24 نفر (9/36%) افراد شدت علائم را خفیف، 24 نفر (9/36%) متوسط، 10 نفر (4/15%) شدید و 7 نفر (8/10%) بسیار شدید گزارش کردند. همچنین میانگین نمره استرس در دانشجویان غیر مبتلا به طور معنی داری کمتر از دانشجویان مبتلا به سندرم بود (001/0>p) و در دانشجویان مبتلا، شدت علائم سندرم ارتباط آماری معنی دار و مستقیمی با افزایش نمره استرس داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: افراد با استرس کمتر، شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی را کمتر تجربه می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual Syndrome

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Jafarnejad 1
  • Zahra Shakeri 2
  • Mona Najaf Najafi 3
  • Javad Salehi Fadardi 4
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Evaluation the factors associated with premenstrual syndrome creates a general approach to management of stress. The aim of this study was determining the relationship between stress and symptoms of premenstrual syndrome in students of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: This cross sectional study was conducted on 115 student of Mashhad University of Medical Sciences in 2013. Sampling was randomly. Data were collected by Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP2) questionnaire, a questionnaire of provisional diagnosis of premenstrual syndrome, and daily record form of symptoms of premenstrual syndrome. Data were analyzed using SPSS software version 16 and Spearman correlation coefficient, Mann-Whitney, t-test and Kruskal-Wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 65 students were suffering from premenstrual syndrome and severity of symptoms was mild in 24 cases (36.9%), moderate in 24 cases (36.9%), severe in 10 cases (15.4%) and very sever in 7 students (10.8%). The mean score of stress was significantly lower in student with non-premenstrual syndrome symptoms (p<0.001). There was a direct significant correlation between stress scores and intensity of premenstrual syndrome symptoms in student with premenstrual syndrome symptoms (p<0/001).
Conclusions: Students with less stress have lower premenstrual syndrome symptoms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstruation
  • Premenstrual Syndrome
  • Stress/Psychological