تاثیرلغزان سازی واژن و پرینه با چربی طبیعی حیوانی بر طول مرحله دوم زایمان ،فراوانی اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا: یک کارازمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

5 دانشجوی دکتری طب سنتی ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه: اتخاذ یک روش بی خطر جهت تسریع لیبر می تواند مورتالیتی و موربیدیتی مادر و جنین را کاهش دهد لیبر طول کشیده، پارگی پرینه و اپی زیاتومی می تواند با عوارض کوتاه مدت و بلند مدت مادری و جنینی همراه شود، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر لغزان سازی واژن و پرینه با چربی طبیعی حیوانی بر طول مرحله دوم زایمان ،فراوانی اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا است.

روش کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است، که بر روی زنان نخست زای 18-35 ساله، با حاملگی تک قلو، سن بارداری 37-42 هفته و پرزانتاسیون سفالیک انجام شد که به سه گروه شامل گروه چربی حیوانی، گروه ژل لوبریکانت و گروه کنترل وهر گروه 43 نفر تقسیم شدند. در طی مرحله دوم زایمان ماساژ آرام و آهسته با دو انگشت سبابه و میانی که آغشته به روغن پیه مرغابی (برای گروه چربی حیوانی) یا ژل لوبریکنت (برای گروه ژل)بودانجام شد. برای گروه کنترل ماساژ بدون لغزان کننده انجام شد.یافته ها: میانگین طول مرحله دوم زایمان در گروه چربی حیوانی بطور معنی داری از دو گروه دیگر کمتر بود (01/0 =P). از نظر پارگی های پرینه و فراوانی اپی زیاتومی اختلاف معناداری میان گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد (05/0<p).

نتیجه گیری: ماساژ پرینه و واژن با استفاده از لغزان کننده چربی حیوانی در مرحله دوم زایمان می تواند طول مرحله دوم زایمان را کوتاهتر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of vaginal and perineal lubrication with natural animal fat on the length of the second stage of labor, the frequency of episiotomy, and perineal rupture in nulliparous women.

نویسندگان [English]

  • mona matori abdolahi 1
  • mojgan javadnoori 2
  • saeed ghanbari 3
  • fereshteh golfakhrabadi 4
  • fatemeh amini 5
1 Master Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Biostatistics, School of Health, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 PhD student in Traditional Medicine, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction: Adopting a safe method to accelerate labor can reduce maternal and fetal mortality and morbidity. Prolonged labor, perineal rupture and episiotomy can be associated with short-term and long-term maternal and fetal complications. The effect of vaginal and perineal lubrication with natural animal fat on the length of the second stage of labor, the frequency of episiotomy and perineal rupture in nulliparous women.

Methods: The present study is a randomized clinical trial that was performed on nulliparous women aged 18-35 years, with singleton pregnancy, gestational age 37-42 weeks and cephalic presentation. The control group and 43 people in each group were divided. During the second stage of labor, a gentle massage was performed with two index and middle fingers impregnated with duck tallow oil (for the animal fat group) or lubricant gel (for the gel group). Massage without lubricant was performed for the control group.

Results: The mean length of the second stage of labor in the animal fat group was significantly lower than the other two groups (P = 0.01). There was no significant difference between the studied groups in terms of perineal tears and the frequency of episiotomy (p <0.05).

Conclusion: Perineal and vaginal massage using animal fat lubricant in the second stage of labor can shorten the length of the second stage of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lubrication
  • Second stage of labor
  • Perineal rupture
  • Episiotomy
  • Animal fat