تأثیر رازیانه( Foeniculum vulgare ) برپیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

مامایی،دانشکد پرستاری مامایی رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: دیسپارونی شایع‌ترین مشکل جنسی دوره پس از زایمان است. احتمال اثربخشی رازیانه در پیشگیری و درمان دیسپارونی بعد اززایمان با توجه به ترکیبات و خواص رازیانه وجود دارد، این مطالعه با هدف تأثیر رازیانه بر پیشگیری از دیسپارونی پس از زایمان در زنان نخست زا انجام شد.

روش کار: دراین کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی سه‌سوکور 76 زن نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رفسنجان، 2هفته بعد از زایمان به صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه 38 نفره دریافت کننده‌ی کپسول 500 میلی‌گرمی رازیانه2 بار در روز به مدت 8 هفته و گروه دارونما تخصیص یافتند. 4و8 هفته بعد از مداخله، هر دو گروه از نظر دیسپارونی با مقیاس مارینوف مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات پس ازجمع‌آوری با spss و آزمون‌های تی زوجی ومستقل وکای‌اسکوئر آنالیز شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی دیسپارونی 4 هفته بعد از مداخله در گروه رازیانه و دارونما به ترتیب 61/0± 69/0 ، 69/0± 83/0 (430/0(p= و 8 هفته بعد از مداخله 57/0±50/0 ، 65/0±70/0 )211/0(p= بود. اختلاف میانگین نمره دیسپارونی 4و 8 هفته بعد از زایمان در گروه مداخله از نظر آماری معنادار بود)011/0(p=. این اختلاف بین دو گروه معنادار نبود.

نتیجه گیری: مصرف کپسول 500 میلی‌گرمی رازیانه دو بار در روز از هفته دوم بعد از زایمان به پیشگیری از دیسپارونی بعد از زایمان کمک می کند. مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of (Foeniculum vulgare fennel) on prevention of postpartum dyspareunia in primiparous women

نویسنده [English]

  • Marzeyeh Loripoor
Midwifery and reproductive health Department, School of Nursing and Midwifery,iran
چکیده [English]

Introduction: Dyspareunia is the most common sexual problem in the postpartum period. Considering the composition and properties of fennel (Foeniculum vulgare), there is a probability of its effectiveness in the prevention and treatment of postpartum dyspareunia. The aim of this study was to evaluate the effect of fennel on the prevention of postpartum dyspareunia in primiparous women.

Methodology: In this three-blind randomized clinical trial, 76 primiparous women referred to Rafsanjan Comprehensive Health Service Centers were selected as available 2 weeks after delivery and randomly divided into two groups of 38 recipients receiving 500 mg fennel capsules twice a day for 8 weeks and placebo group. 4 and 8 weeks after the intervention, both groups were examined in terms of dyspareunia by the Marinoff scale. Data were analyzed by SPSS and paired and independent t-tests and Chi-square.

Results: The mean dyspareunia score associated with the time of 4 weeks after intervention in fennel and placebo groups was 0.69 ± 0.61, 0.83 ± 0.69 (p= 0.430) and 8 weeks after intervention was 0.50 ± 0.57 and 0.70 ± 0.65 (p=0.211), respectively. The difference between the mean dyspareunia scores 4 and 8 weeks after delivery in the intervention group was statistically significant (p=0.011). This difference between the two groups was not significant.

Conclusion: Taking 500 mg fennel capsules twice a day from the second week after delivery helps prevent postpartum dyspareunia. Further studies in this area are suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • postpartum dyspareunia
  • Foeniculum vulgare
  • Primiparous