مقایسه تأثیر مصرف خوراکی شربت زعفران- عسل با شربت خرما بر درد زایمان زنان نخست‌زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که یک زن در طی زایمان خود تجربه می­کند. با توجه به اهمیت کاهش درد زایمان و انجام زایمان طبیعی، مطالعه حاضر با­ هدف مقایسه تأثیر مصرف خوراکی شربت زعفران­ عسل با شربت خرما بر درد زایمان زنان نخست­زا انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی ­تصادفی­شده در سال 1398 بر روی 180 نفر از زنان نخست­زای مراجعه­کننده به بخش زایمان بیمارستان بعثت شهر سنندج انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به سه گروه شربت زعفران ­عسل، شربت خرما و گروه دارونما تقسیم شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: زنان نخست­زا، دیلاتاسیون 4 سانتی­متر سرویکس، سن 35-18 سال، بارداری تک‌قلو بود. ارائه مایعات فوق در بدو ورود به مطالعه (دیلاتاسیون 4 سانتی‌متر) و سپس هر 60-30 دقیقه یک‌بار تا پایان فاز فعال مرحله اول زایمان بر اساس تمایل بیمار تمدید شد. به‌منظور بررسی شدت درد زایمان از خط­کش سنجش درد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون­های آنالیز واریانس، کای اسکوئر و اندازه­های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: سه گروه قبل از انجام مداخله از نظر میانگین شدت­ درد در ابتدای فاز فعال، اختلاف آماری معنی­داری نداشتند (690/0=p)، ولی بعد از مداخله، در پایان فاز فعال (001/0p<)، مرحله دوم (001/0p<) و سوم زایمان (001/0p<) میان سه گروه اختلاف آماری معنی­داری وجود داشت. همچنین شدت درد در مرحله دوم زایمان در گروه شربت خرما در مقایسه با گروه شربت زعفران­ عسل کمتر بود (015/0=p)، ولی در پایان فاز فعال (928/0=p) و مرحله سه زایمان (652/0=p) بین دو گروه مداخله اختلاف آماری معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: مصرف شربت زعفران ­عسل و شربت خرما هر دو در کاهش درد زایمان مؤثر است، ولی شربت خرما در مرحله ­دوم زایمان مؤثرتر از شربت زعفران ­عسل می­باشد و از آن می­توان به­جای مداخلات دارویی جهت کاهش ­درد زایمان بهره ­برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oral Consumption of Honey- Saffron syrup with Date syrup on Labor Pain in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

 • Hana Sohrabi 1
 • Roya Karimeh 2
 • Golbahar Ghaderkhani 2
 • Roonak Shahoei 3
1 M.Sc. student in Midwifery Training, Students Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Clinical Care Research Center, Research Institute for Health Development, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor pain is one of the most severe pains which a woman experiences during childbirth. Therefore, due to the importance of reducing labor pain and performing normal vaginal delivery, the present study was conducted aimed to compare the effect of oral consumption of honey-saffron syrup with date syrup on labor pain in nulliparous women.
Methods: This randomized clinical trial study was performed in 2019 on 180 primiparous women referring to the maternity ward of Besat Hospital in Sanandaj. The subjects were randomly divided into three groups: honey saffron syrup, date syrup and placebo group. Inclusion criteria were: nulliparous women, 4 cm dilatation of the cervix, age 18-35 years, and singleton pregnancy. The above fluids were given at the beginning of the study (dilatation of 4 cm) and then every 30-60 minutes until the end of the active phase of the first stage of labor according to the patient's desire. Pain assessment line was used to evaluate the severity of labor pain. Data were analyzed using SPSS software (version 24) and analysis of variance, Chi-square and Repeated Measurement tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no statistically significant difference between the three groups in terms of mean pain intensity at the beginning of the active phase before the intervention (P=0.690). After the intervention, there was a statistically significant difference between the three groups at the end of the active phase (P<0.001), the second stage (P<0.001) and the third stage of labor (P<0.001). Also, pain intensity in the second stage of labor was lower in the date syrup group compared to the honey-saffron syrup group (P=0.015. But, there was no statistically significant difference between the two intervention groups at the end of the active phase (P=0.928) and the third stage of labor (P=0.652).
Conclusion: Consumption of honey-saffron syrup and date syrup are both effective in reducing labor pain, but date syrup in the second stage of labor is more effective than honey-saffron syrup and it can be used instead of drug interventions to reduce labor pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Date
 • Honey
 • Labor pain
 • Saffron
 1. Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh Tourzani Z, Tajvidi M, Baheri B, Leilabadi Asl MP. Effect of localized cold treatment modality on pain intensity during labor in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(5):14-21.
 2. Darvishi M, Ranjbaran M, Jourabchi Z, Jafarimanesh H. Effect of the presence of midwife and non-midwife companion on labor pain, duration of delivery, and amount of oxytocin drops in primiparous women: a clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(4):63-72.
 3. Majidnia M, Nooreddini A, Jouybari L, Yazarlou P, Talebi Z. Comparison of the Effect of Three methods of Massage, Hot Compress and Normal Perineal Care on Perceived Stress and the Severity of Labor Pain in First-Born Mothers. Journal of Health and Care 2020; 22(1):44-52.
 4. Pashib M, Tarjoman Parashkooh R, Mostafavi FS, Abbasi O. Pain intensity, labor duration and satisfaction of labor between anesthesia with fentanyl injection and anesthesia with water injection in women undergoing vaginal delivery. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2016; 4(3):31-7.
 5. Mahmoudjanlou M, Ahadi H, Nazarpour S, Kraskian Moujembari A. The effectiveness of reducing the fear of labor pain in the way of the reality therapy on the choice of vaginal delivery in pregnant women. Journal of Research in Behavioural Sciences 2019; 17(1):68-76.
 6. Fayazi S, Amerian M, Faghani AM, Mohammadi S. Methods of Labor Pain Relief in Iran: A Review. The J Urmia Nurs Midwifery Fac 2019; 17(6):421-43.
 7. Fathi L, Amraei K. Effects of phoenix dactylifera syrup consumption on the severity of labor pain and length of the active phase of labor in nulliparous women. Iran Journal of Nursing 2019; 31(116):18-27.
 8. Kheirkhah M, Amirkhanzadeh-Barandouzi Z, Neistani Samani L. Comparison of the efficacy of aromatherapy and foot spa bath on labor pain in primiparous women: A randomized controlled trial. Koomesh 2020; 22(1):60-6.
 9. Hosseinzadeh H. Saffron: a herbal medicine of third millennium. Jundishapur journal of natural pharmaceutical products 2014; 9(1):1.
 10. Razali N, Mohd Nahwari SH, Sulaiman S, Hassan J. Date fruit consumption at term: Effect on length of gestation, labour and delivery. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2017; 37(5):595-600.
 11. Schmidt M, Betti G, Hensel A. Saffron in phytotherapy: pharmacology and clinical uses. Wiener Medizinische Wochenschrift 2007; 157(13):315-9.
 12. Sadi R, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Javadzadeh Y, Ahmadi-Bonabi A. Effect of saffron (Fan Hong Hua) on the readiness of the uterine cervix in term pregnancy: a placebo-controlled randomized trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2016; 18(10):1-9.
 13. Azhari S, Ahmadi S, Rakhshandeh H, Jafarzadeh H, Mazlom SR. Evaluation of the effect of oral saffron capsules on pain intensity during the active phase of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(115):1-10.
 14. Mohammadierad R, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Fazil F. Effect of Saffron with or Without Date Sugar on Intensity of Pain and Anxiety During Labor in Primiparous Females: A Randomized, Controlled Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2018; 20(S1).
 15. Boskabady MA, Aslani MR. Relaxant effect of Crocus sativus (saffron) on guinea‐pig tracheal chains and its possible mechanisms. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2006; 58(10):1385-90.
 16. Liu N, Yang Y, Mo S, Liao J, Jin J. Calcium antagonistic effects of Chinese crude drugs: Preliminary investigation and evaluation by 45Ca. Applied radiation and isotopes 2005; 63(2):151-5.
 17. Mirbagher Ajorpaz N, Hafezi M, Salehi S, Tayebi A, Shenasa F, Zahtabchi S. Comparing the effect of pure and impure honey on severity of pain, amount of bleeding, and duration and interval of menstrual cycles in female students with primary dysmenorrhea. Evidence Based Care 2012; 2(1):23-33.
 18. Kordi M, Nasiri NS, Safarian M, Esmaili H, Shadjuo K. The effect of oral honey-date syrup intake during labor on labor progress of nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):23-30.
 19. Eteraf-Oskouei T, Najafi M. Traditional and modern uses of natural honey in human diseases: a review. Iranian journal of basic medical sciences 2013; 16(6):731-42.
 20. Taavoni S, Nazem Ekbatani N, Haghani H. Co-effect of pelvic special moves by birth ball and consumption of honey syrup on the severity of labor pain in nulliparous women. Complementary Medicine Journal 2018; 7(4):2052-62.
 21. Mohammadierad R, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Fazil F. Effect of Saffron with or Without Date Sugar on Intensity of Pain and Anxiety During Labor in Primiparous Females: A Randomized, Controlled Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2018; 20(S1).
 22. Yadegari Z, Amir Ali Akbari S, Sheikhan Z, Nasiri M, Akhlaghi F. The effect of consumption of the date fruit on the amount and duration of the postpartum bleeding. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(181):20-7.
 23. Bahmani M, Shirzad H, Majlesi M, Shahinfard N, Rafieian-Kopaei M. A review study on analgesic applications of Iranian medicinal plants. Asian Pacific journal of tropical medicine 2014; 7:S43-53.
 24. Riley RD, Ensor J, Snell KI, Harrell FE, Martin GP, Reitsma JB, et al. Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. Bmj 2020; 368.
 25. Zhong B. How to calculate sample size in randomized controlled trial?. Journal of thoracic disease 2009; 1(1):51-4.
 26. Lavender T, Bernitz S. Use of the partograph-Current thinking. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2020; 67:33-43.
 27. Ai J, Dekermendjian K, Wang X, Nielsen M, Witt MR. 6‐Methylflavone, a benzodiazepine receptor ligand with antagonistic properties on rat brain and human recombinant GABAA receptors in vitro. Drug development research 1997; 41(2):99-106.
 28. Marder M, Estiú G, Blanch LB, Viola H, Wasowski C, Medina JH, et al. Molecular modeling and QSAR analysis of the interaction of flavone derivatives with the benzodiazepine binding site of the GABAA receptor complex. Bioorganic & medicinal chemistry 2001; 9(2):323-35.
 29. Ergol S, Eroglu K, Taskin L. The effect of oral fluid food support during labor on labor duration and perception of labor pains. HealthMED 2012; 6(6):2093-9.
 30. Rahmani BR, Khakbazan Z, Bahri N, Baloochi T, Khargani R. The effect of food intake during labor on pain and anxiety in pregnant women. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012; 13:44-7.
 31. Darooneh T, Rashidi Fakari F, Moattar F, Nasiri M, Delpak-Yeganeh S, Esmaeili S, et al. Effect of Crocus sativus (Saffron) on Cervical Ripening and Progress of Labor in Primiparous Term Women: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. International Journal of Pediatrics 2020; 8(9):12105-15.
 32. Ghaderi S, Zaheri F, Nouri B, Shahoei R. The Effect of Honey Saffron Syrup on Labor Progression in Nulliparous Women. Journal of Pharmaceutical Research International 2019; 28(4):1-8.
 33. Dashti-Rahmatabadi MH, Nahangi H, Oveisi M, Anvari M. The effect of Saffron decoction consumption on pregnant Mice and their offspring. SSU_Journals 2012; 19(6):831-7.