تأثیر طب فشاری نقطه H7 دست بر الگوی غیرواکنشی تست بدون استرس جنین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

5 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: تست بدون استرس، پرکاربردترین روش اولیه برای ارزیابی سلامت جنین است. شرایط روحی و روانی مادر بر الگوی ضربان قلب جنین مؤثر است. در هنگام افزایش اضطراب مادر، حرکات جنین و تغییرپذیری ضربه‌به‌ضربه جنین کاهش می‌یابد. طب فشاری موجب ترشح انکفالین‌ها مانند سروتونین و اندورفین شده و باعث کاهش سطح استرس و اضطراب مادر می‌شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر طب فشاری نقطه H7 دست بر الگوی ضربان قلب جنین در تست بدون استرس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1400-1399 با مشارکت 60 مادر نخست‌زا با سن حاملگی 42-37 هفته در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام گرفت. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله و طب فشاری کاذب قرار گرفتند. در گروه مداخله، طب فشاری نقطه H7 در هر دست به‌مدت 5/2 دقیقه و در گروه کنترل نیز نقطه‌ای کاذب در دست لمس می‌شد. تست بدون استرس به‌مدت 20 دقیقه قبل و بعد از مداخله انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی، من‌ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بعد از مداخله متغیرهای تعداد موارد واکنشی تست بدون استرس، تعداد افزایش ضربان قلب جنین، تعداد حرکات جنین و تغییر‌پذیری ضربه‌به‌ضربه در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل و همچنین نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله اختلاف معنی‌داری داشت (001/0p<)، اما میانگین متغیر ضربان پایه قلب جنین در دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل اختلاف معنی‌داری نداشت (732/0=p).
نتیجه‌گیری: طب فشاری می‌تواند تست بدون استرس جنین و پارامترهای آن را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hand H7 acupressure on the non-reactive pattern of fetal non stress test: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Nahid Barati 1
 • Maryam Alikamali 2
 • Mahla Salarfard 3
 • Asma Nikhhah Bidokhti 4
 • Bahareh Zarei 5
 • Nahid Ghanbarzadeh 6
1 M.Sc. of Midwifery, Research Center for Social Factors Affecting Health, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
2 PhD student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran.
4 M.Sc. of Pediatric Nursing, Qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
5 PhD student in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Non-stress test is the most widely used primary method for assessing fetal health. The mother's mental state affects the fetal heart rate pattern. As maternal anxiety increases, fetal movements and beat to beat variability decrease. Acupressure releases enkephalins such as serotonin and endorphins and reduces maternal stress and anxiety levels. Therefore, this study was performed aimed to determine the effect of H7 point acupressure on fetal heart rate pattern in stress-free test.
Methods: This randomized clinical trial study was performed in 2020-2021 on 60 nulliparous mothers with gestational age of 37-42 weeks in Birjand Valiasr Hospital. The subjects were randomly assigned to two groups of intervention and pseudoacupressure. In the intervention group, point H7 acupressure was touched in each hand for 2.5 minutes and in the control group, a false point in the hand was touched. Non-stress test was performed for 20 minutes before and after the intervention. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Chi-square, Independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: After the intervention, the variables of number of non-stress test cases, number of fetal heart rate increase, number of fetal movements, and beat to beat variability were significantly different in the intervention group compared to the control group and also compared to before the intervention (p<0.001). But the mean variable of fetal heart rate in the two groups after the intervention was not significantly different than before the intervention (P = 0.732).
Conclusion: Acupressure can improve fetal non-stress test and its parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acupressure
 • H7 point
 • Non-stress Test
 1. Nazari S, Hatami E, Tabatabayee Chehr M, Bagheri M, Ghorbani M. Diagnostic value of non-stress test interpreted by smart interpretive software. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2018; 6(3):1384-9.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 3. Fakari FR, Tabatabaeichehr M. Comparing the effect of geranium and orange essential oils on level of anxiety during delivery. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(123):212-5.
 4. Tabatabaeichehr M, Eftekharian M, Sharifian E, Nazari S, Ghorbani M, Bagheri M. The effects of acupressure, LV3 point on fetal heart rate pattern, during fetal non stress test: A randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):35-43.
 5. Groome LJ, Mooney DM, Holland SB, Smith LA, Atterbury JL, Dykman RA. Behavioral state affects heart rate response to low-intensity sound in human fetuses. Early Human Development 1999; 54(1):39-54.
 6. Fink NS, Urech C, Berger CT, Hoesli I, Holzgreve W, Bitzer J, et al. Maternal laboratory stress influences fetal neurobehavior: cortisol does not provide all answers. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2010; 23(6):488-500.
 7. Babazadeh R, Abdali K, Lotfalizadeh M, Tabatabaie H, Kaviani M. Diurnal nonstress test variations in the human fetus at risk. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2005; 90(3):189-92.
 8. Rahimikian F, Modarres M, Niromanesh S, Mehran A, Rahiminia T. Effect of Halogen Light Stimulation on Nonreactive Pattern of Nonstress Test (NST). Hayat 2011; 17(2):12-21.
 9. Khoshkholgh R, Keshavarz T, Moshfeghy Z, Akbarzadeh M, Asadi N, Zare N. Comparison of the effects of two auditory methods by mother and fetus on the results of non-stress test (baseline fetal heart rate and number of accelerations) in pregnant women: a randomized controlled trial. Journal of family & reproductive health 2016; 10(1):27.
 10. Qu F, Zhang D, Chen LT, Wang FF, Pan JX, Zhu YM, et al. Auricular acupressure reduces anxiety levels and improves outcomes of in vitro fertilization: a prospective, randomized and controlled study. Scientific Reports 2014; 4(1):1-7.
 11. Rizi MS, Shamsalinia A, Ghaffari F, Keyhanian S, Nabi BN. The effect of acupressure on pain, anxiety, and the physiological indexes of patients with cancer undergoing bone marrow biopsy. Complementary therapies in clinical practice 2017; 29:136-41.
 12. Adib-Hajbaghery M, Etri M, Hosseinian M. The effect of acupressure on the Pericardium 6 point on pain, nausea and vomiting after appendectomy. Complementary Medicine Journal 2012; 2(2):171-82.
 13. Kaviani M, Ebadi R, Azima S, Asadi N, Hadianfard M, Sayadi M. The effect of acupressure on non-stress test parameters in primiparous women. Res Obstet Gynecol 2016; 4(1):1-6.
 14. Arami SE, Kazemi M, Esmaeili-Nadimi A. Comparing the effect of acupressure points shenmen (HE7) with a third eye on anxiety in patients undergoing coronary angiography. Med Surg Nurs J 2015; 4(2):41-6.
 15. Akbarzade M, Rafiee B, Asadi N, Zare N. The effect of maternal relaxation training on reactivity of non-stress test, Basal fetal heart rate, and number of fetal heart accelerations: a randomized controlled trial. International journal of community based nursing and midwifery 2015; 3(1):51-9.
 16. Valiani M, Pirhadi M, Shahshahan Z. Comparison of vibro-acoustic stimulation and acupressure effects in nonstress test results and its parameters in pregnant women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2013; 18(4):266-71.
 17. Kafalİ H, Derbent A, Keskİn E, Sİmavlİ S, Gözdemİr E. Effect of maternal anxiety and music on fetal movements and fetal heart rate patterns. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2011; 24(3):461-4.
 18. Salari P, Alavian F, Habibi Rad A, Tara F. The relationship between stress, anxiety and pain with salivary cortisol levels in first stage of labor in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(55):14-21.
 19. Atrian MK, Abbaszadeh F, Sarvieh M, Sarafraz N, Jafarabadi MA. Investigatingthe effect of pressure on third liver point on primary dysmenorrhea: a randomized controlled clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15(9):848.
 20. Pei J, Wang J, Fu QH, Dong WW, You XX, Dai M, et al. Efficacy of electroacupuncture at the Hegu (LI4) and Taichong (LV3) acupoints in the treatment of migraine: study protocol for a randomized controlled trial. Asia Pacific Journal of Clinical Trials: Nervous System Diseases 2016; 1(2):83.