تأثیر انگیزه و توانایی انتخاب نوع زایمان بر خودکارآمدی زایمان در زنان سزارین قبلی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی زایمان، نقش مهمی در افزایش توانایی سازگاری مادر با زایمان طبیعی و کاهش تمایل به انجام سزارین دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر انگیزه و توانایی انتخاب نوع زایمان بر خودکارآمدی زایمان در زنان سزارین قبلی انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه در سال 1399 بر روی 62 زن باردار سزارین قبلی مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، مشاوره فردی مبتنی بر مدل فوگ در هفته‌های 30-28 بارداری ارائه گردید. دو گروه فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته انگیزه و توانایی مدل فوگ و پرسشنامه خودکارآمدی زایمان را در ابتدا و 2 هفته بعد از پایان مداخله تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون­های تی مستقل، تی زوجی و من‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین نمره سازه‌های مدل فوگ (انگیزه و توانایی) در هفته 36-34 بارداری در دو گروه مداخله (52/0±79/2) و کنترل (31/0±33/2) اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (001/0p<). میانگین نمره خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله قبل (08/2±17/4) و بعد از مداخله (10/2±92/4) اختلاف آماری معنی­داری داشت (012/0=p).
نتیجه‌گیری: افزایش سطح انگیزه و توانایی انتخاب نوع زایمان، باعث افزایش خودکارآمدی زایمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of motivation and ability to choice of delivery type on the labor self-efficacy in women with previous cesarean section

نویسندگان [English]

 • Somayeh Attarian 1
 • Zhaleh Feyzi 2
 • Jamshid Jamali 3
 • Mahboobeh Firoozi 4
1 M.Sc. of Consulting in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD in Health Psychology, Psychiatric and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 PhD in Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor self-efficacy has an important role in increasing the ability of mother to adapt to childbirth and decreasing the tendency for cesarean section. This study was performed aimed to determine the effect of motivation and ability to select mode of delivery on labor self-efficacy in previous cesarean section mothers.
Methods: This two-group clinical trial study was performed in 2020 on 62 pregnant women with previous cesarean section referred to Mashhad Comprehensive Health Centers. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. In the intervention group, individual counseling based on Fogg model was performed at 28-30 weeks of pregnancy. The two groups completed the demographic characteristics form and the researcher-made questionnaire on motivation and ability of the Fogg model and the delivery self-efficacy questionnaire at the beginning and two weeks after the end of the intervention. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and independent t-test, paired t-test and Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a statistically significant difference in the mean score of motivation and ability in 34-36 weeks of pregnancy in the intervention (2.79±0.52) and control (2.33±0.31) groups (p <0.001). There was a statistically significant difference in the mean score of labor self-efficacy in the groups of intervention before (4.17±2.08) and after (4.92±2.10) the intervention (p =0.012).
Conclusion: Increasing the level of motivation and the ability to choose mode of delivery increases the labor self-efficacy.         

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ability
 • Cesarean section
 • Fogg model
 • Labor self-efficacy
 • Motivation
 1. Salmela-Aro K, Read S, Rouhe H, Halmesmäki E, Toivanen RM, Tokola MI, er al. Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of health psychology 2012; 17(4):520-34.
 2. Firoozi M, Tara F, Ahanchian MR, Roudsari RL. Clinician’s and women's perceptions of individual barriers to vaginal birth after cesarean in Iran: A qualitative inquiry. Caspian Journal of Internal Medicine 2020; 11(3):259.
 3. Azizi M, Salari P. C-section in request: an ethical approach. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2009; 2(2):55-66.
 4. Baghianimoghadam MH, Zolghadar R, Moghadam BB, Darayi M, Jozy F. Related factors to choose normal vaginal delivery by mothers based on Health Belief Model. Journal of education and health promotion 2012; 1.
 5. Pakenham S, Chamberlain SM, Smith GN. Women’s views on elective primary caesarean section. Journal of obstetrics and Gynaecology Canada 2006; 28(12):1089-94.
 6. Black M, Entwistle VA, Bhattacharya S, Gillies K. Vaginal birth after caesarean section: why is uptake so low? Insights from a meta-ethnographic synthesis of women's accounts of their birth choices. BMJ open 2016; 6(1):e008881.
 7. Chen SW, Hutchinson AM, Nagle C, Bucknall TK. Women’s decision-making processes and the influences on their mode of birth following a previous caesarean section in Taiwan: a qualitative study. BMC pregnancy and childbirth 2018; 18(1):1-13.
 8. Firoozi M, Tara F, Ahanchian MR, Roudsari RL. Health care system barriers to vaginal birth after cesarean section: a qualitative study. Iranian journal of nursing and midwifery research 2020; 25(3):202.
 9. Sydsjö G, Sydsjö A, Gunnervik C, Bladh M, Josefsson A. Obstetric outcome for women who received individualized treatment for fear of childbirth during pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012; 91(1):44-9.
 10. Zamani-Alavijeh F, Shahry P, Kalhory M, Haghighizadeh MH, Sharifirad GR, Khorsandi M. Identification of factors related to elective cesarean labor: a theory-based study. Daneshvar Medicine: Basic and Clinical Research Journal 2020; 19(5):1-10.
 11. Jaqin N, Syafar M, Hatta M, Nontji W. Increasing of pregnancy education on the self efficacy of pregnant women in groups accompanied by their husbands and groups unaccompanied husband in gowa regency. Int J Sci Basic Appl Res 2019; 44(1):33-42.
 12. El-Kurdy R, Hassan SI, Hassan NF, El-Nemer A. Antenatal education on childbirth self-efficacy for Egyptian primiparous women: a randomized control trial. IOSR J Nurs Health Sci 2017; 6(4):15-23.
 13. Carlsson M, Ziegert K, Nissen E. The relationship between childbirth self-efficacy and aspects of well-being, birth interventions and birth outcomes. Midwifery 2015; 31(10):1000-7.
 14. Kaya CE, Şahin NH. The adaptation to parenthood support program for expectant mothers in Turkey: Effects of on parenthood self-efficacy. International Journal of Medical Science and Clinical Inventions 2017; 4(2):2670-8.
 15. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review 1977; 84(2):191.
 16. Yildirim F, Ilhan IÖ. The validity and reliability of the general self-efficacy scale-Turkish form. Turk Psikiyatri Dergisi 2010; 21(4):301.
 17. Ip WY, Tang CS, Goggins WB. An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth. Journal of clinical nursing 2009; 18(15):2125-35.
 18. Amidimazaheri M. A study of the relationship between self-efficacy and outcome expectations with delivery types election among pregnant women in Shahrekord city; 2014.
 19. Shahidi MS, Amidi-Mazaheri M, Hasanzadeh A, Shahidi ES. Analysis of Factors Affecting the Self-Efficacy of Natural Childbirth in Pregnant Women. Journal of Health System Research 2021; 17(1):16-21.
 20. Khojasteh F, Eshteharian Dokht Z, Ansari H. Comparison of in-person counseling and telephone support on delivery self-efficacy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(9):26-34.
 21. Fraser W, Maunsell E, Hodnett E, Moutquin JM, Childbirth Alternatives Post-Cesarean Study Group. Randomized controlled trial of a prenatal vaginal birth after cesarean section education and support program. American journal of obstetrics and gynecology 1997; 176(2):419-25.
 22. Fogg BJ. Tiny habits: the small changes that change everything. Eamon Dolan Books; 2019.
 23. Attarian S, Feyzi Z, Jamali J, Firoozi M. Influence of Individual Consulting based on Fogg's Behavior Model on Choosing Vaginal Birth after Caesarean. Health Education and Health Promotion 2021; 9(4):437-43.
 24. Darmian ME, Yousefzadeh S, Najafi TF, Javadi SV. Comparative study of teaching natural delivery benefits and optimism training on mothers’ attitude and intention to select a type of delivery: an educational experiment. Electronic physician 2018; 10(7):7038.
 25. Khorsandi M, Ghofranipour F, Faghihzadeh S, Hidarnia A, Akbarzadeh Bagheban A, Aguilar‐Vafaie ME. Iranian version of childbirth self‐efficacy inventory. Journal of Clinical Nursing 2008; 17(21):2846-55.
 26. Alipour P, Alizadeh S, Moghaddam TF, Sayadi H. The Effect of Antenatal Preparation Classess on Self-Efficacy Incoping With Childbirth in Pregnant Women Reffering to Fatemeh Polyclinic, and Other Health Care Centers in Urmia In 2015. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2017; 14(10):859-866.
 27. Brixval CS, Axelsen SF, Thygesen LC, Due P, Koushede V. Antenatal education in small classes may increase childbirth self-efficacy: results from a Danish randomised trial. Sexual & Reproductive Healthcare 2016; 10:32-4.
 28. Khaikin R, Marcus Y, Kelishek S, Balik C. The effect of childbirth preparation courses on anxiety and self-efficacy in coping with childbirth. Clinical Nursing Studies 2016; 4(3):39.